Odluke

Ad.4.
Prihvaća se financijski plan za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Ad.5.
Daje se suglasnosti dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za donošenje odluke o odabiru i sklapanju ugovora o izradi projektno – tehničke dokumentacije u sklopu operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za cjelovitu obnovu zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Ćirilometodska 4, Nazorova 51.

Ad.6.    
Raspisuje se natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i javna uprava.

Ad.7.
Prihvaćaju se studentske ankete vrednovanja ishoda učenja studijskih programa i nastavnika za preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, diplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike.

Ad.8. 
Usvaja se izmjena statusa predmeta Socijalna skrb za djecu iz izbornog u obvezni predmet na preddiplomskom sveučilišnom studij socijalnog rada.

Ad.9.
Usvaja se izmjena naziva predmeta Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada u Suvremeni istraživački pristupi u socijalnom radu i dopuna jednog ishoda učenja na razini predmeta.

Ad.10. 
Usvaja se uvođenje obveznog predmeta Praksa (5 ECTS bodova) i smanjenje ECTS bodova predmeta Mentorstvo i diplomski rad s 15 ECTS bodova na 10 ECTS bodova na diplomskom sveučilišnom studij socijalne politike.

Ad.11.
Dr. sc. Mario Krešić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.12.
Dr. sc. Ana Tokić Milaković, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija. 
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.13.
Dr. sc. Irena Horvatić Bilić, viša predavačica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Snježana Husinec, viša predavačica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.14.
Izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Ozrena Pilipovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad.15.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Lane Ofak na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić, redoviti  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Dario Đerđa, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.16.    
Pokreće se postupak izbora dr. sc. Maje Bubalo na nastavno radno mjesto predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, redovita  profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr.sc. Stjepan Gadžo, izvanredni profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.17.
Pokreće se postupak izbora Bernardice Stipić na nastavno radno mjesto predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo i financijska znanosti - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, redovita  profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo i financijska znanosti - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr.sc. Stjepan Gadžo, izvanredni profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo i financijska znanosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.18. 
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Petre Šprem za razdoblje listopad 2021. - studeni 2022. Rad asistentice Petre Šprem ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna. Na temelju ove Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti izraditi će se i dostaviti posebno rješenje o ocjeni rada suradnice.

Ad.19.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Nikše Vojvode u 2022. godini. Rad asistenta Nikše Vojvode ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan. Na temelju ove Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti izraditi će se i dostaviti posebno rješenje o ocjeni rada suradnika.

Ad.20. 
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Darije Željko u 2022. godini. Rad asistentice Darije Željko ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna. Na temelju ove Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti izraditi će se i dostaviti posebno rješenje o ocjeni rada suradnice.

Ad.21
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice doc. dr. sc. Reane Bezić za razdoblje listopada 2021. – studeni 2022. Rad mentorice doc. dr. sc. Reane Bezić ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

Ad.22
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentora izv. prof. dr. sc. Marina Bonačića u 2022. godini. Rad mentor izv. prof. dr. sc. Marina Bonačića ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.

Ad.23.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Zlate Đurđević u 2022. godini. Rad mentorice prof. dr. sc. Zlate Đurđević ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna. Na temelju ove Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti izraditi će se i dostaviti posebno rješenje o ocjeni rada suradnice.

Ad.24.
Ovlašćuju se Sara Dželalija i Luka Stanić za izvođenje seminara i vježbi iz nastavnih predmeta Katedre za teoriju i metode socijalnog rada.

Ad.25.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Antoniji Petričušić za održavanje predavanja na temu „International Women's Human Rights“ u ukupnom trajanju od 8 sati na Poslijediplomskom studiju European Regional Master's Programme in Democracy and Human Rights u ak. god. 2022./2023. 

Ad.26.    
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivani Grgurev za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ kojeg izvodi Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet iz predmeta Zakonodavstvo i invaliditet u ak. godini 2022./2023. u trajanju od 10 sati. 

Ad.27.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Henriku-Riku Heldu za sudjelovanje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju konzervacija-restauracija (smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika) Sveučilišta u Dubrovniku, Odjela za umjetnost i restauraciju iz predmeta Pravo kulturnih dobara  u ak. godini 2022./2023. u trajanju od 20 sati seminara. 

Ad.28. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Anna-Mariji Getoš Kalac za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju „International Security“ kojeg izvodi Paris School of International Affairs od Sciences Po (PSIA) iz predmeta „Law and (In)Security in the Pre-Crime Era“ u ljetnom semestru ak. godine 2022./2023. (siječanj-svibanj 2023.) u trajanju od 24 sata (12 sati online predavanja, 8 sati predavanja uživo, 4 sata terenske nastave). 

Ad.29.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici dr. sc. Lori Vidović za sudjelovanje u izvođenju nastave iz:
-    Ustavnog pravo Republike Hrvatske u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na preddiplomskom stručnom studiju javne uprave (8 sati),
-    Komparativni politički sustavi – predavanja (10 sati) i seminar (6 sati) u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Ad.30. 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Međunarodno privatno pravo u akad. god. 2022./2023. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju vanjskim suradnicama: Vanesi Brizić Bahun (5 sati), Renati Košir Skračić (5 sati).
Ad.31.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku izv. prof. dr. sc. Željku Karasu za  sudjelovanje u izvođenju nastave i ispitivanje iz predmeta Kriminalistika u ukupnom trajanju od 30 sati u akad. god. 2022./2023.

Ad.32.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jadranke Osrečak s naslovom „Financiranje troškova postupka od strane treće osobe u arbitražnim postupcima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Jadranke Osrečak s naslovom „Financiranje troškova postupka od strane treće osobe u arbitražnim postupcima“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

Ad.33.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ines Majnarić s naslovom „Obilježja roditelja u postupku razvoda kao prediktori konfliktnosti razvoda“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ines Majnarić s naslovom „Obilježja roditelja u postupku razvoda kao prediktori konfliktnosti razvoda“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Asmir Gračanin, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad.34.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Andreje Balaž Gilja s naslovom „Neformalna mreža socijalne podrške osoba s duševnim smetnjama“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Stipe Drmić.

Ad.35.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Josipa Jambrača s naslovom „Evaluacija neposrednog izbora gradonačelnika u Hrvatskoj“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Zdravko Petak.

Ad.36.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Petre Šprem s naslovom „Normativna i empirijska analiza obiteljskog nasilja u Hrvatskoj: kaznenopravni koncepti, kriminološki fenomeni, praktični izazovi i moguća rješenja"“, u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

Ad.37.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Romine Štaba s naslovom „Ograničenje načela transparentnosti javne nabave pravom na tajnost podataka“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Melita Carević, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

Ad.38.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tamare Živković Ivanović s naslovom „Doživljaj stigme iz perspektive osoba s iskustvom laringektomije i članova njihovih obitelji“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Zlatko Miliša.

Ad.39.
Maji Karačić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Doživljaj udomljavanja iz perspektive biološke djece udomitelja“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Maja Laklija.

Ad.40.
Ivani Tutić Grokša, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Doživljaj distalnih i proksimalnih stresora te mentalnog zdravlja transrodnih osoba na području Republike Hrvatske“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Vanja Branica i prof. dr. sc. Amir Muzur.

Ad.41.
Gordani Šimunković, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Analiza doprinosa volontiranja i doniranja razvoju kombiniranog modela zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Gojko Bežovan i izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević.

Ad.42.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dominika Miševića s naslovom „Politika primitaka i izvješće o primicima prema čl. 247.a, 272.r i 276.a Zakona o trgovačkim društvima“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Petar Miladin, izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić. 

Ad.43.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Vande Božić u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija. 
U stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izvanredna  profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, professor emeritus Ivo Josipović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


 

 

Popis obavijesti