Odluke

d.3.
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Izvješće o radu dekana za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022. godine.

Ad.4.
Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2023./2024. i to:
Studijski programi:
1.    Pravo, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina
2.    Socijalni rad, sveučilišni prijediplomski studij u trajanju od četiri godine
3.    Javna uprava, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine
4.    Porezni studij, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                    do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

•    Hrvatski jezik  (A razina)                                                        do 200 bodova
•    Matematika                                                                             do 150 bodova
•    Strani (ili klasični) jezik (A razina)                                         do 200 bodova
•    Izborni predmet                                                                      do 100 bodova
•    za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo – Povijest, Filozofija, Logika, Sociologija ili Politika i gospodarstvo
•    za sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad – Psihologija, Filozofija, Logika, Sociologija ili Politika i gospodarstvo
                                    
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća                
•    za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo: 
a.    Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta, ili
b.    Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, ili
c.    Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine / razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik.
•    za sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad: Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta    
                                                                                                                do 50 bodova 
Za stjecanje prava na upis na studijske programe 1. i 2. pristupnici trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                              do 450 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
•    Hrvatski jezik  (A razina)                                                                  do 250 bodova
•    Matematika                                                                                       do 100 bodova
•    Strani (ili klasični) jezik (A razina)                                                   do 200 bodova
Za stjecanje prava na upis na studijske programe 3. i 4. pristupnici trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Ad.5.
Za akademsku godinu 2023./2024. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatske manjine i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studijske programe Fakulteta i to: 
1.    Pravo, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina
2.    Socijalni rad, sveučilišni prijediplomski studij u trajanju od četiri godine
3.    Javna uprava, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine
4.    Porezni studij, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine 
Za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).
Vrijeme podnošenja prijava bit će određeno nakon utvrđivanja upisnih termina. Prijave se podnose u pisarnici Fakulteta, Trg Republike Hrvatske 3, dvorište. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o statusu pripadnika hrvatske manjine, odnosno iseljeništva te svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju.

Ad.6.    
Prihvaća se program edukacije „Korpus kao alat za pravno prevođenje“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.
Ad.7.
Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika za razdoblje 2018. – 2022.
a) Doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika osigurava doktorandicama/doktorandima studijskog savjetnika/savjetnice (jednog ili više njih) s kojim/kojom će se savjetovati vezano za ostvarivanje njihovih prava i obveza tijekom studija.
I. Uloga studijskog savjetnika/savjetnice doktoranda/doktorandice
Studijski savjetnik/savjetnica je nastavnik/nastavnica ili znanstvenik/znanstvenica zaposlen/zaposlena na ustanovi koja je nositelj Studija, a zadaća mu/joj je pratiti i usmjeravati rad doktoranda/doktorandice tijekom doktorskog studija u slijedećim  situacijama: 
1. Do odabira mentora/mentorice i teme doktorskog rada studijski savjetnik/savjetnica savjetuje doktorande/doktorandice pri:
•    odabiru izbornih kolegija
•    izboru teme doktorskog rada i odabira mentora/mentorice 
•    planiranju i praćenju napretka tijekom doktorskog studija uključujući individualizirani istraživački rad 
•    izradi plana obveza za prvu godinu doktorskog studija.
2. Nakon odabira mentora/mentorice i teme doktorskog rada studijski savjetnik/savjetnica: 
•    savjetuje doktorande/doktorandice u razvoju metodoloških kompetencija oko izbora istraživačkog pristupa ili/i statističkih analize podataka 
•    pomaže doktorandu/doktorandici ukoliko dođe do neslaganja s mentorom/mentoricom koje ne možete riješiti sami uključujući pokretanje postupka zamjene mentora/mentorice u skalu s odgovarajućim propisima 
II. Imenovanje studijskog savjetnika/savjetnice doktoranda/doktorandice
Na početku svake upisane generacije doktoranada/doktorandica na doktorski studij Stručno vijeće doktorskog studija imenuje studijske savjetnike/savjetnice kojima se doktorandi/doktorandice mogu obratiti za sva pitanja i moguće probleme 
Stručno vijeće studija imenuje tri skupine studijskih savjetnika/savjetnica:
1. Studijski savjetnici/savjetnice za sve doktorande/doktorandice 
•    Voditeljica/voditelj doktorskog studija
•    Zamjenica/zamjenik voditeljice/ voditelja 
2. Za doktorande/doktorandice koji nemaju mentora/mentoricu od početka studija imenuju se poimenično studijski savjetnici/savjetnice u pravilu iz redova mlađih nastavnika/nastavnica i znanstvenika/znanstvenica.
3. Za doktorande/doktorandice kojima je potrebna dodatna podrška u razvoju metodoloških kompetencija imenuju se lista studijskih savjetnika/savjetnica, u pravilu iz redova mlađih nastavnik/nastavnica i znanstvenika/znanstvenica, koji/koje su završili/završile dodatne višednevne edukacije ili škole u određenim metodološkim pristupima i statističkim analizama. Iznimno u ovu skupinu studijskih savjetnika/savjetnica mogu biti imenovani i znanstvenici/znanstvenice s drugih sastavnica Sveučilišta ukoliko je to u funkciji napretka doktoranda/doktorandice.

b)
Prihvaćaju se obrazac evaluacije nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Socijalni rad i socijalna politika.
c)
Prihvaćaju se upute za izradu radnog prijedloga sinopsisa doktorskog rada za kandidatkinje/kandidate za poslijediplomski doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika (primjer teorijskog rada).
d)
Prihvaćaju se upute za izradu radnog prijedloga sinopsisa doktorskog rada za kandidatkinje/kandidate za poslijediplomski doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika (primjer empirijskog rada).
e)
Prihvaća se obrazac za izradu programa za doktorande/doktorandice koji/koje upisuju od I. semestra poslijediplomski doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika.
f)
Prihvaća se obrazac za izradu programa za doktorande/doktorandice koji/koje upisuju od IV. semestra poslijediplomski doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika.
Ad.8. 
Imenuju se predstavnici studenata u odbore Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023.:
1.    ODBOR ZA STRATEGIJU RAZVOJA
Josipa Jerabek, zamjenica
2.    POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
Roko Roglić, član 
Josipa Jerabek, zamjenica 
3.    ODBOR ZA STUDIJSKE PROGRAME I UNAPRJEĐENJE NASTAVE
Josipa Jerabek, članica 
4.    ODBOR ZA UNAPRIJEĐENJE RADA KNJIŽNICE
Tina Perić, članica 
5.    ODBOR ZA INOVACIJE I TRANSFER ZNANJA
Petra Romac, zamjenica 
6.    ODBOR ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA
Ivan Modrić, član 
Fran Mršo, zamjenik 
7.    ODBOR ZA E-UČENJE
Ana Altabar, članica
Dora Kruhak, zamjenica 
8.    ODBOR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
Tina Perić, zamjenica 
9.    ODBOR ZA STUDENTSKA NATJECANJA
Karla Nogić, članica
10.    ODBOR ZA PROGRAME NA STRANIM JEZICIMA
Tonia Žilić, zamjenica 

Ad.9.
Prihvaća se izmjena izvedbenog plana nastave za predmet Metodologija istraživanja u pravnim znanostima na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravne znanosti u akademskoj 2022./2023. godini.
Ad.10. 
Prihvaća se obrazac godišnjeg plana osobnog istraživačkog razvoja doktorandica i doktoranada doktorskog studija Pravne znanosti.
Ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora Luke Stanića u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme (zamjena privremeno nenazočnog zaposlenika bez provedbe javnog natječaja) u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Popis obavijesti