Odluke

Ad.4.
Prof. dr. sc. Marko Baretić predlaže se za kandidata za člana Državnog sudbenog vijeća.

Ad.5.
Izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić predlaže se za kandidata za člana Državnoodvjetničkog vijeća.

Ad.6.    
Prihvaća se izvješće o radu Pravne klinike u akademskoj godini 2021./2022.
Ad.7.
Prof. dr. sc. Alan Uzelac imenuje se voditeljem Pravne klinike na razdoblje do 30. rujna 2023.

Ad.8. 
Dr. sc. Petra Đurman, poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.9.
Dr. sc. Tihana Jendričko, naslovna docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje  izvanredne profesorice (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10. 
Prof. dr. sc. Davor Adrian Babić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Davora Adriana Babića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  u trajnom zvanju.

Ad.11.
Prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

Ad.12. 
Anja Iveković Martinis izabire se za poslijedoktorandicu na znanstveno istraživačkom projektu  rEUsilience: Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families, financiranom u okviru Obzor Europa programa, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Ad.14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Marine Milić Babić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada. 
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Gordana Berc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u  Sveučilišta u Zagreb.

Ad.15. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Davora Petrića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Melita Carević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.  

Ad.16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u zimskom semestru akad. god. 2022./2023.: Ileana Vinja – 10 sati, Tanja Pavelin – 6 sati, Alan Pretković - 6 sati, Renata Miličević – 6 sati, Koraljka Bumči – 10 sati
Renata Pražetina Kaleb  - 10 sati, Sanja Nola – 10 sati, Helenca Pirnat Dragičević – 10 sati, Gordana Križanić -  13 sati, Marta Samota Galjer – 10 sati, Ivan Glavić - 6 sati, Alen Tahiri – 2 sata, Damir Juras - 8 sati, Selim Šabanović - 6 sati, Tanja Vranjican – 10 sati, Šime Matak – 10 sati, Silvano Radobuljac - 6 sati, Ljubo Pavasović Visković – 10 sati, Iva Čatipović – 3 sata.

Ad.17.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku dr. sc. Goranu Selanecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz:
- Ustavnog pravo - seminar u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u trajanju od 10 nastavnih sati,
-  Komparativni politički sustavi – predavanja i seminar u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na specijalističkom diplomskom studiju javne uprave u trajanju od 21 nastavni sat.

Ad.18.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicama za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje u akad. god. 2022./2023.: Tatjani Holjevac – 2 sata, Ani Martinić – 2 sata.
    
Ad.19.  
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici dr. sc. Robertini Zdjelar za sudjelovanje u izvođenju dijela nastave, bez mogućnosti ispitivanja, na stručnom studiju javne uprave i specijalističkom diplomskom studiju javne uprave u ak .god. 2022./2023. 

Ad.20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave ii izbornog predmeta Sportsko pravo u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju: doc. dr. sc. Marko Ivkošić – 2 sata, doc. dr. sc. Vanja Smokvina – 2 sata, dr. sc. Ivica Franjko – 2 sata, dr. sc. Krešimir Šamija – 2 sata, dr. sc. Marija Zuber – 2 sata, Petar Ceronja – 4 sata, Saša Pavličić Bekić – 2 sata, Petra Pocrnić Perica – 2 sati, Ivica Veselić – 2 sata.

Ad.21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u zimskom semestru akad. god. 2022./2023.: Jadranka Liović-Merkaš – 8 sata, Mladen Sučević – 8 sata, Lana Putrić – 8 sata, Nives Radišić –  8 sata , Ljiljana Vodopija Čengić – 8 sati.
Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 640-01/22-22/8, urbroj: 251-55-22-40, od 28. rujna 2022.

Ad.22.
Daje se suglasnosti izv. prof. dr. sc. Viktoru Gotovcu za sudjelovanje u izvođenju nastave na predmetu Radno pravo (20 sati predavanja) na Poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju „Upravljanje ljudskim potencijalima“ kojega je nositelj Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. 

Ad.23.
Daje se suglasnosti prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas  za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Medicina i kazneni postupak (3 sata predavanja) na poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu u ak. god. 2022./2023

Ad.24. 
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Sabine Mandić s naslovom „Odrednice ovisnosti o internetu zagrebačkih srednjoškolaca“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Sabine Mandić s naslovom „Odrednice ovisnosti o internetu zagrebačkih srednjoškolaca“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Neven Ricijaš, izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić.

Ad.25.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Reinera s naslovom „Ekološki porezi u službi održivog razvoja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Reinera s naslovom „Ekološki porezi u službi održivog razvoja“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

Ad.26.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Vedrana Kruljca s naslovom „Privatizacija preoblikovanjem zdravstvene ustanove i prijenosom poslovnog udjela“ u sastavu: prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, doc. dr. sc Antun Bilić.

Ad.27.
Mr. sc. Ani Tecilazić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Zapošljivost osoba s kvalifikacijama visokog obrazovanja: tranzicija iz visokog obrazovanja na tržište rada“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Rimac.

Ad.28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Gordane Šimunković s naslovom „Analiza doprinosa volontiranja i doniranja razvoju kombiniranog modela zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, doc. dr. sc. Jelena Ogresta, doc. dr. sc. Danijel Baturina, izv. prof. dr. sc. Ivana Marić.

Ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Milice Benić s naslovom „Odnos nepovoljnih iskustava roditelja u djetinjstvu na zdravlje u odrasloj dobi i stavova prema tjelesnom kažnjavanju djece“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter, izv. prof. dr. sc. Miranda Novak.

Ad.30.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Lucijane Rupić Krstić s naslovom „Prediktori sagorijevanja, profesionalna i zdravstvena kvaliteta života njegovateljica u domovima za starije i nemoćne osobe“, u sastavu: prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter.

Ad.31.
Izv. prof. dr. sc. Dariu Čepi odobrava se plaćeni dopust od 3. studenoga 2022. do 14. prosinca 2022. godine zbog stručnog usavršavanja na Institute for European Policy -EUROPEUM, Prag, Češka.

 

 

Popis obavijesti