Odluke

Ad.3.
Prihvaća se financijski plan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Ad.4.

Prof. dr. sc. Tatjana Josipović izabire se za predstojnicu Katedre za građansko pravo za akademsku godinu 2022./2023.

Ad.5.
Izv. prof. dr. sc. Ružica Šimić Banović izabire se za predstojnicu Katedre za ekonomske znanosti za akademsku godinu 2022./2023.

Ad.6.   
Raspisuje se natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava.

Ad.7.
Raspisuje se natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti.

Ad.8.
Prihvaća se izvedbeni plan nastave za posebne metodološke sadržaje (izborne seminare)  na poslijediplomskom doktorskom studiju Pravne znanosti u akademskoj 2022./2023. godini.

Ad.9.

Prihvaća se Ishod učenja studijskog programa Metodološke konferencije poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pravne znanosti.

Ad.10.
Prihvaćaju se ankete doktoranada za procjenu kvalitete institucionalne podrške poslijediplomskog doktorskog studija Pravne znanosti.

Ad.11.
Toni Kapelina upisuje se na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pravne znanosti u ak. god. 2021./2022.

Ante Šimun Majstorović upisuje se na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pravne znanosti u ak. god. 2021./2022.

Josip Tadić upisuje se na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pravne znanosti u ak. god. 2021./2022.

Ad.12.
Dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 

Ad.13.
Dr. sc. Sonja Cindori, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 

Ad.14.
Dr. sc. Vedran Đulabić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 

Ad.15.
Dr. sc. Đorđe Gardašević, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.16.
Dr. sc. Tomislav Karlović, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.17.
Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Hanu Ernsta izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Romanu Matanovac Vučković izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.18.
Dr. sc. Davor Petrić izabire se u suradničko zvanje poslijedoktorand, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

           
Ad.19. 
Doc. dr. sc. Nikola Popović, naslovni docent, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

Ad.20.
Doc. dr. sc. Ivan Tot ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ivana Tota izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.21.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Zdravka Leutar,  redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. emeritus Vlado Puljiz,redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc,  redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Nino Žganec,  redoviti profesor u u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Dean Ajduković, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.24.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin,redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.25.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, prof. dr. sc. Žaklina Harašić,      redovita profesorica  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
 

Ad.26.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava, u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.27.
Daje se
suglasnosti izv. prof. dr. sc.  Henriku-Riku Heldu za sudjelovanjem u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju konzervacija-restauracija Sveučilišta u Dubrovniku, Odjelu za umjetnost i restauraciju, iz predmeta Pravo kulturnih dobara  u trajanju od 10 sati predavanja u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Ad.28.
Daje se
suglasnosti prof. dr. sc. Zlati Đurđević za sudjelovanjem u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinsko pravo Sveučilišta u Splitu iz predmeta Medicina i kazneni postupak kao sunositeljica predmeta u trajanju od 10 sati predavanja tijekom četiri akademske godine (2022./2023. – 2026./2027.)

Ad.29.
Daje se
suglasnosti prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas  za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja „IX. novela Zakona o kaznenom postupku“ u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore i Odvjetničke akademije u trajanju od 20 sati predavanja u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Ad.30.
Daje se
suglasnosti prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas  sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja „Pojedinačna procjena potreba žrtve“ u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u trajanju od 2 sati u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Ad.31.
Daje se
suglasnosti prof. dr. sc. Iris Goldner Lang  za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja „Executive Master in European Law on Migration and Asylum“ u organizaciji Odysseus Academic Network for Legal Studies on Migration and Asylum in Europe, Universite Libre de Bruxelles, Belgija, u trajanju od 12 sati predavanja u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.

Ad.32.
Daje se
suglasnosti prof. dr. sc. Marku Šikiću, prof. dr. sc. Frani Staničiću i izv. prof. dr. sc. Mateji Held za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u ukupnom trajanju od 45 sati predavanja svaki u ak. god. 2022./2023.

Ad.33.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pravo informacijskih tehnologija u zimskom semestru  akad. god. 2022./2023.:
doc. dr. sc. Nikola Protrka - 6 sati, dr. sc. Miroslav Kota – 3 sata, dr. sc. Darja Lončar Dušanović – 3 sata, dr. sc. Ema Menđušić Škugor – 3 sata, Iva Katić – 3 sata, Barbara Sušić – 3 sata, Olena Manuilenko – 3 sata, Josip Popovac – 3 sata


Ad.34.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2022./2023.: prof. dr. sc. Milovan Kubat – 2 sati, prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki – 5 sati, izv. prof. dr. sc. Davor Mayer – 2 sata, doc. dr. sc. Marija Baković – 2 sata, dr. sc. Pero Bubalo – 3 sata, dr. sc. Marina Nestić  3 sata,
Anita Galić-Mihić – 4 sata, Slavica Martinović – 2 sata, Anton Mažuranić – 2 sata, Petar Škavić – 3 sata, Martina Tkalčić – 2 sata.

Ad.35.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2022./2023. vanjskim suradnicima:

Engleski jezik za javnu upravu I i III

Engleski jezik za poreznu struku III

Mr. Agnes Milovan Solter, prof. (do 90 nastavnih sati u zimskom semestru)

Francuski jezik pravne struke/Tečaj francuskog jezika za studente

Mr. sc. Sonja Stević, predavač (do 120 nastavnih sati u zimskom i ljetnom semestru ukupno)

Emilie Thevenet, prof.   (do 60 nastavnih sati u zimskom i ljetnom semestru ukupno)


Ad.36.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u zimskom semestru akad. god. 2022./2023.: Jadranka Liović-Merkaš – 4 sata, Mladen Sučević – 4 sata, Nives Radišić –  4 sata, Lana Putrić – 4 sata.

Ad.37.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju i vježbi iz predmeta Osnove upravnog prava na Studijskom centru socijalnog rada u zimskom semestru u ak. god. 2022./2023. vanjskim suradnicima: Radmila Bolanča Vuković – 20 sati, Meri Dominis Herman – 20 sati, Mirjana Harapin – 20 sati, Kristina Senjak Krunić – 20 sati.

Ad.38.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava u akad. god. 2022./2023.: Milovan Kubat – 2x2 sata, Tatjana Štritof – 2x2 sati, Helenca Pirnat Dragičević –  2x2 sata.

Ad.39.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u zimskom semestru akad. god. 2022./2023.:      

PREDMET

VANJSKI SURADNIK

Broj sati vanjskog suradnika po obliku nastave

P

S

V

Menadžment u socijalnom sektoru

mr. sc. Domagoj Račić

/

60

/

Europska socijalna politika

Mirna Varga

/

120

/

Socijalna politika i socijalni razvoj

dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović

4

/

/

Socijalna politika i socijalni razvoj

dr. sc. Jakša Puljiz

4

/

/

Uvod u psihologiju

Dr.sc. Iva Černja Rajter

/

54

/

Uvod u psihologiju

Dr.sc. Ana-Marija Bohaček

4

/

/

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

Dr.sc. Iva Černja Rajter

/

/

60

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

Jelena Majcen

/

/

60

Osnove savjetovanja

Katarina Babić

/

/

20

Osnove savjetovanja

Tereza Balić

/

/

20

Osnove savjetovanja

Karla Ambruš

/

/

10

Osnove savjetovanja

Maja Liković

/

/

10

Osnove savjetovanja

Dajana Ravlija

/

/

20

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Danijela Glogolja

/

/

16

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nedeljko Marković

/

/

16

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Željka Bele

/

/

6

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Borja Grmoja

/

/

12

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Martina Mičuga

/

/

6

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Martina Šimunić

/

/

12

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Ivana Lukičević

/

/

12

Socijalni rad u zdravstvu

Ivana Mošić Pražetina

4

/

/

Mladi u sukobu sa zakonom

Suzana Varga

2

/

/

Mladi u sukobu sa zakonom

Marijana Ivanešić

2

/

/

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Antun Ilijaš

/

/

2

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Luka Stanić

/

12

/

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Anita Matijević

4

/

/

Socijalni rad i mladi društvenog neprihvatljivog ponašanja

Nataša Kranjčec

/

/

8

Socijalni rad i mladi društvenog neprihvatljivog ponašanja

Jasminka Jukić

/

/

8

Socijalni rad i mladi društvenog neprihvatljivog ponašanja

Snježana Šalamon

/

/

8

Socijalni rad i mladi društvenog neprihvatljivog ponašanja

Andrea Radić

/

/

8

Socijalna psihijatrija

doc. dr. sc. Draženka Ostojić

15

/

30

Socijalna psihijatrija

doc. dr. sc. Tihana Jendričko

15

/

30

Psihijatrija u lokalnoj zajednici

prof. dr. sc. Lana Mužinić

15

/

/

Psihijatrija u lokalnoj zajednici

Dr.sc. Marijo Vrdoljak

15

/

/

Psihijatrija u lokalnoj zajednici

Dr.sc. Marija Eterović

10

/

/

Psihijatrija u lokalnoj zajednici

Tena Šemiga

5

/

/

Odabrana područja socijalnog rada – starije osobe

Mirela Despotović

6

/

4

Odabrana područja socijalnog rada – starije osobe

Matea Vidučić

3

/

2

Palijativna skrb

Mirna Vrček

4

/

/

Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar


Ad.40.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2022./2023. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:

  1. STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
  1. Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):

dr. sc. Mladen Andrlić,

dr. sc. Silvija Babić,

Slavica Banić,

Vinkica Duvnjak,

dr. sc. Petra Đurman,

izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić,

prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak,

dr. sc. Sanja Maleković,

Andrea Metelko-Zgombić,

Neven Pelicarić,

prof. dr. sc. Zdravko Petak,

dr. sc. Nikola Popović,

mr. sc. Davor Rajčić,

dr. sc. Alen Rajko,

izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter,

dr. sc. Koraljka Sansović,

prof. dr. sc. Diana Šimić,

dr. sc. Sanja Tišma,

prof. dr. sc. Vesna Vašiček,

prof. dr. sc. Neven Vrček,

izv.prof. dr. sc. Nenad Vretenar,

doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek,

  1. Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:

izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić,

mr. sc. Dubravka Bevandić,

Jagoda Botički,

dr. sc. Mihaela Bronić,

dr. sc. Domagoj Dodig,

Daniela Franić,

izv.prof. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović,

Margareta Habazin,

dr.sc. Margareta Gregurović,

doc. dr.sc. Anka Kekez Koštro,

Nives Kopjatich Škrlec,

Maja Kuhar,

prof. dr. sc. Polona Kovač,

Igor Lekić,

dr.sc. Darja Lončar Dušanović,

Anita Markić,

dr. sc. Sandra Marković,

Petra Matković,

Tamara Mišerda,

Andreja Pavlović,

Sanda Pipunić,

Sanja Pintar Gotal,

Irena Podgajski,

dr. sc. Jakša Puljiz,

Kristina Ratković,

Prof. dr. Tuan Samahon,

Katarina Serdar,

Štefica Stažnik,

dr. sc. Goran Selanec, 

Mr. sc. Tena Šimonović Einwalter,

Mirjana Vergaš,

Tomislav Vračić,

Boris Zelenika,

  1. STRUČNI POREZNI STUDIJ
  1. Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):

doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac,

doc. dr. sc. Jakša Krišto,

prof. dr. sc. Alen Stojanović,

prof. dr. sc. Vesna Vašiček,

  1. Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja

Ilija Braovac, Braovac

dr. sc. Maja Bubalo,

Ksenija Cipek,

doc. dr. sc. Ivan Čevizović,

Nikolina Dizdar Čehulić,

dr. sc. Domagoj Dodig,

Marijan Filković,

Renata Kalčić,

dr. sc. Sandra Marković,

Dražen Nimčević,

dr.sc. Tajana Petrović,

Marija   Peranić,

mr.sc. Tanja Rašić Krajnović,

Tatjana Ricijaš,

Bernardica Stipić,

Hrvoje Škrtić,

Tajana Vrban,

Ad.41.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije izv. prof. dr. sc. Ksenije Grubišić s naslovom „Obilježja „sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija“ u kontekstu reforme znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije izv. prof. dr. sc. Ksenije Grubišić s naslovom „Obilježja „sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija“ u kontekstu reforme znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Dario Đerđa, prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Slaven Ravlić.

Ad.42.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Sabine Mandić s naslovom „Odrednice ovisnosti o internetu zagrebačkih srednjoškolaca“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka. prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić, izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Neven Ricijaš.

Ad.43.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jadranke Osrečak s naslovom „Financiranje troškova postupka od strane treće osobe u arbitražnim postupcima“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

Ad.44.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Reinera s naslovom „Ekološki porezi u službi održivog razvoja“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević.

Ad.45.
Vedranu Kruljcu, odobrava se promjena tema doktorske disertacije s naslovom „Privatizacija preoblikovanjem zdravstvene ustanove i prijenosom poslovnog udjela“ umjesto „Pravne pretpostavke za privatizaciju javnih zdravstvenih ustanova“.

Ad.46.
Antoniji Ivančan, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „EU Copyright Law Beyond the Internal Market – Critical Analysis of the Limitations and Exceptions for the Education Purposes / Europsko autorsko pravo izvan okvira unutarnjeg tržišta – kritička analiza ograničenja i iznimki u svrhu obrazovanja“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuju se izv. prof. dr. sc. Melita Carević i prof. dr. sc. Raquel Xalabarder Plantada.

Ad.47.
Petri Kožljan, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Uloga socijalne podrške i neprikladnih roditeljskih postupaka u međugeneracijskom prijenosu rizika za internalizirane probleme adolescenata“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.48.
Aniti Barišić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa, sagorijevanja i mentalnog zdravlja udomitelja za djecu“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.49.
Branimiru Pađenu, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Europski okvir za pravno uređenje pobačaja u Hrvatskoj de lege lata i de lege ferenda“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

Ad.50.
Samri Mahmutović, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Oporavak i pozitivno mentalno zdravlje osoba koje boluju od psihičkih bolesti“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović.

Ad.51.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ane Tecilazić s naslovom „Zapošljivost osoba s kvalifikacijama visokog obrazovanja: tranzicija iz visokog obrazovanja na tržište rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Nenad Karajić.

Ad.52.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Zorana Vukušića Bokana s naslovom „Odvjetnička društva kao trgovačka društva s ograničenom dogovornošću u Republici Hrvatskoj“, u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić.

Ad.53.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Popis obavijesti