Odluke

Ad.3.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za cjelovitu obnovu zgrada Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Ćirilometodska 4, Nazorova 51.

Ad.4.
Usvaja se Plan sprječavanja diskriminacije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.5.
Za Rektorovu nagradu predlaže se sljedeći rad studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
Individualni znanstveni rad (jedan do dva autora)
Marin Novak, Borna Vlašić, Kazneno djelo davanja lažnog iskaza: pitanje preuranjenosti optužnice u kontekstu kaznenog progona Luke Modrića i Dejana Lovrena (mentor: izv.prof.dr.sc. Zoran Burić) – 89,99%
Ad.6. 
Prihvaća se akademski kalendar za akademsku 2022./2023. godinu.

Ad.7.
I.     Naknade školarina na integriranom, preddiplomskom i diplomskom te stručnom studiju Pravnog fakulteta 
1.    Školarina studenata upisanih u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta - 7.200,00 kuna. 
2.    Školarina studenata stranih državljana (izvan Europskog gospodarskog prostora) - 7.200,00 kuna. 
3.    Vrijednost ECTS boda - 120,00 kuna.
4.    Studenti koji su ostvarili uvjet za upis više godine studija oslobođeni su plaćanja ECTS bodova upisanih u ponavljanju ako se ti ECTS bodovi polože na prvom ispitnom roku prema godišnjem rasporedu ispita.     
*(Naknade iz točke 1. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na integriranim, preddiplomskim, diplomskim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu)
II.    Naknade u administrativnom postupku 
1.    Upisnina za svaku godinu studija (s doprinosom za Knjižnicu i osiguranje studenata) - 300,00 kuna.
2.    Troškovi rješavanja zamolbe za naknadni upis godine (naknadni upis moguć je isključivo u razdoblju od četiri tjedna od dana završetka redovnog upisnog roka) - 500,00 kuna.
3.    Troškovi rješavanja zamolbe za prijelaz na studijske programe s odgovarajućih studijskih programa koji se izvode u Republici Hrvatskoj (Troškovi rješavanja zamolbe za prijelaz na studijske programe s odgovarajućih studijskih programa koji se izvode izvan Republike Hrvatske) -  500,00 kuna.
4.    Troškovi rješavanja molbe ponovnog upisa studijskog programa studenata kojim je od zadnjeg položenog ispita prošlo više od dvije godine - 500,00 kuna.
5.    Troškovi izdavanja različitih dokumenata (npr. prijepis ocjena, posebne potvrde, nastavni program) studentima koji su završili studij ili su se ispisali sa Fakulteta - 150,00 kuna.
6.    Troškovi izdavanja različitih dokumenata (npr. prijepis ocjena, posebne potvrde, nastavni program) studentima koji su studirali po predbolonjskom programu - 250,00 kuna.
7.    Trošak ispisa sa studija i izdavanje Ispisnice - 150,00 kuna.
8.    Troškovi izrade izgubljene, uništene ili oštećene studentske iskaznice (e-iskaznice) - 50,00 kuna, ili izrada uz izdavanje privremene -   60,00 kuna.
9.    Trošak ponovnog izdavanja AAI identiteta -  50,00 kuna.

III.    Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma
1.diploma o završenom integriranom, preddiplomskom, diplomskom sveučilišnom studiju te stručnom studiju
- na hrvatskom jeziku (s promocijom) - 500,00 kuna
- na latinskom ili engleskom jeziku  - 350,00 kuna
- izdavanje duplikata diplome  - 350,00 kuna
2.   diploma o završenom poslijediplomskom studiju 
        - na hrvatskom jeziku    - 400,00 kuna
                        - na latinskom ili engleskom jeziku - 500,00 kuna
                        - izdavanje duplikata diplome - 400,00 kuna

IV.    Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske Knjižnice
1.    Zakasnine za udžbenike – po primjerku i danu  - 2,00 kune
2.    Fotokopiranje bibliotečne građe
- A4 format - 0,50 kuna
- A3 format - 1,00 kuna
Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj godini 2021./2022.

Ad.8. 
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju od akad. god. 2022./2023. i imenuju nositelji predmeta:
a)    Introduction to Democracy – izv. prof. dr. sc. Dario Čepo
b)    Pravno savjetovanje – prof. dr. sc Alan Uzelac
c)    Akademsko pisanje – prodekan za nastavu

Donosi se izmjena postojećeg programa predmeta na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije od akad. god. 2022./2023. 
d)    Stručna praksa – uvodi se dodatni načina izvođenja praktične nastave 

Ad.9.
Prihvaća se izvedbeni plan integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog  pravnog studija za akademsku 2022./2023. godinu.

Ad.10. 
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada, diplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada i diplomskog sveučilišnog studija socijalne politike  za akademsku 2022./2023. godinu.

Ad.11.
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog stručnog studija javne uprave i specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave za akademsku 2022./2023. godinu.

Ad.12. 
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog stručnog poreznog studija za akademsku 2022./2023. godinu.

Ad.13. 
Prihvaća se izvedbeni plan nastave za predmet Metodologija istraživanja u pravnim znanostima na doktorskom studiju Pravne znanosti u akademskoj 2022./2023. godini.

Ad.14.
I.    Školarina za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravne znanosti (dalje u tekstu: Studij) iznosi 12.000,00 kuna po semestru, odnosno 1.593,00 Eura prema utvrđenom fiksnom tečaju konverzije Eura u kune. Školarina se podmiruje prije upisa u svaki od semestara.
II.    Student koji nakon završetka semestra za koji je podmirio školarinu ne ostvari uvjete za upis sljedećeg semestra dužan je uplatiti polovinu naknade iz točke I. ove odluke prije ponovnog upisa u semestar u kojem nisu ostvareni uvjeti za upis sljedećeg semestra.
III.    Školarina iz točke I. ove odluke obuhvaća sva prava predviđena člankom 22. stavkom 1. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravne znanosti (dalje u tekstu: Pravilnik), uključujući i organizaciju i vođenje doktorskih i metodoloških konferencija. Školarina ne obuhvaća troškove smještaja, prehrane, putne troškove i druge slične materijalne troškove koji bi studentima mogli nastati u vezi s održavanjem doktorskih ili metodoloških konferencija.
IV. Naknada za izradu i obranu doktorskog rada određuje se kako slijedi: 
-  student koji izradi i obrani doktorski rad u roku iz članka 18. stavka 2. Pravilnika nije dužan platiti naknadu za izradu i obranu doktorskog rada u visini školarine za jedan semestar Studija;
-  student koji je upisao šesti semestar Studija, ali nije izradio i obranio doktorski rad u roku iz članka 18. stavka 2. Pravilnika, dužan je platiti naknadu za produljenje doktorskog studija sukladno članku 18. stavku 3. Pravilnika, u visini školarine za jedan semestar Studija.
V.    Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2021/2022. na sve studente koji upisuju Studij. 

Ad.15. 
Prihvaćaju se ankete za provedbu unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete doktorskog studija Pravne znanosti.

Ad.16.
Vladimir Novak upisuje se na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pravne znanosti u ak. god. 2021./2022.
Odluka stupa na snagu pod uvjetom akademskog priznavanja diplome kandidata.

Ad.17.
Prihvaća se izmjena izvedbenog plana Poslijediplomskog doktorskog pravnog studija – smjer kaznenopravne znanosti i Poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti.

Ad.18.
Dr. sc. Gordana Berc, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Maja Laklija, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.19.  
Dr. sc. Nenad Rančić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.20.
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Tomislava Karlovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad.21.
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Đorđa Gardaševića  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad.22.
Izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Sonju Cindori  izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.23.
Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Vedrana Đulabića  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad.24. 
Dr. sc. Iva Bjelinski Radić izabire se u suradničko zvanje poslijedoktorandice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo. 

Ad.25.
Doc. dr. sc. Jelena Ogresta ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Jelenu Ogresta izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Ad.26.
Doc. dr. sc. Danijel Baturina ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Danijela Baturinu izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.27.
Dr. sc. Stjepan Novak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Stjepana Novaka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad.28.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilim Bouček,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Krešimir Sajko, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.29.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija, na Katedri za psihologiju. 
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

Ad.30.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika, za nastavne predmete Engleski jezik i Njemački jezik, na Katedri za strane jezike. 
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko, redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

Ad.31.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedokotranda/ice u okviru Obzor Europa projekta rEUsilience: Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević,  izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro,    docentica u znanstvenom polju politologija, znanstvena grana javne politike/javna upravljanja – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.32.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za nastavni predmet Engleski jezik na Katedri za strane jezike.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić, viša predavačica u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika.

Ad.33.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ivana Tota u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.34.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Tomislavu Jakšiću za sudjelovanjem u programu cjeloživotnog obrazovanja kojeg organizira Hrvatska komora poreznih savjetnika održavanjem predavanja iz područja prava trgovačkih društava. Predavanje će se održati 23. rujna 2022. godine u trajanju od 4 sata.

Ad.35.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac za sudjelovanjem u izvođenju nastave na Sveučilištu u Lausanne (University of Lausanne - School of Criminal Sciences) iz predmeta 'Victimology' u zimskom semestru akademske godine  2022./2023. u trajanju od 28 sati predavanja.

Ad.36.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac za sudjelovanjem u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Sveučilišta u Miškolcu (University of Miskolc - „Ferenc Deak Doctoral School of Law“) u svojstvu mentora i održavanje predavanja iz predmeta  „Criminological Analysis of Recidivism“ i „Penological Analysis of Sentencing and Imprisonment“ (u dogovoru s upravom doktorskog studija) u trajanju od 8 sati po semestru u iduće četiri godine.

Ad.37.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za sudjelovanjem u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu iz predmeta Vrijednosti u sociologijskoj tradiciji u trajanju od 12 sati u akademskoj godini 2022./2023. te za sudjelovanjem u radu Vijeća doktorskog studija istog Sveučilišta
Ad.38.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Rimcu za sudjelovanjem u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta „Uvod u probabilističko uzorkovanje“ i „Procedure i postupci u probabilističkom uzorkovanju“ u ukupnom trajanju od 24 sata u zimskom semestru akademske godine 2022./2023.

Ad.40.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ines Majnarić s naslovom „Obilježja roditelja u postupku razvoda kao prediktori konfliktnosti razvoda“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Asmir Gračanin, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Ad.41.
Mr. sc. Zorislavu Kalebu, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Imovinskopravni zahtjev oštećenika u kaznenom postupku“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Zoran Burić.

Ad.42.
Josipu Jambraču, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Evaluacija neposrednog izbora gradonačelnika u Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić.
Ad.43.
Prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac imenuje se drugom mentoricom Ivici Luketiću pri izradi doktorske disertacije s naslovom "Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom hrvatskom kaznenom pravu".

Ad.44.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Samre Mahmutović s naslovom „Oporavak i pozitivno mentalno zdravlje osoba koje boluju od psihičkih bolesti“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, doc. dr. sc. Draženka Ostojić.

Ad.45.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivane Tutić Grokša s naslovom „Doživljaj distalnih i proksimalnih stresora te mentalnog zdravlja transrodnih osoba na području Republike Hrvatske“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Amir Muzur, izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. emeritus Dean Ajduković.
Ad.46.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zrinki Erent-Sunko za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.
Ad.47.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Markovinoviću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.
Ad.48.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Vedranu Đulabiću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.
 

Popis obavijesti