Odluke

Ad.3.
Utvrđuje se prijedlog posebnih kvota za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija u akademskoj 2022./2023. godini, za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj:

  • integrirani preddiplomski i diplomski studij prava – 5 upisnih mjesta
  • preddiplomski stručni studij javne uprave – 5 upisnih mjesta
  • preddiplomski stručni porezni studij – 5 upisnih mjesta
  • preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada – 2 upisna mjesta.
     

Ad.4.

I.

Nastava na četvrtoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija izvodi se u zimskom semestru iz predmeta Međunarodno privatno pravo, Upravno pravo i Građansko procesno pravo, a u ljetnom semestru iz predmeta Trgovačko pravo, Radno i socijalno pravo te Pomorsko i općeprometno pravo, u modularnom obliku.

Nastava na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija izvodi se u zimskom semestru iz Prava društava (u modularnom obliku) i izbornih predmeta, a u ljetnom semestru iz predmeta modula.

Nastava iz seminara na svim godinama studija izvodi se u semestru nakon izvođenja predavanja iz temeljnog predmeta, i to jednom tjedno po dva školska sata tijekom cijelog semestra.

II.

Odluka stupa na snagu s početkom akademske godine 2022./2023.


Ad.5.
Upisuju se kandidati: Ana Kršinić, Andrej Božinovski, Bojan Čaić, Dejan Španović, Dora Pavković, Duško Margušić, Fran Markić, Ivan Ivković, Ivan Kaliterna, Josip Lažeta, Luka Bućan, Luka Petrović, Marcel Mlinarić, Marko Tomičić, Matija Kontak, Tena Tomek, Marijana Jurić, Antonija Boras, Dunja Mulabdić, Adriana Pranjić, Darija Željko i Nikša Vojvoda na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pravne znanosti u ak. god. 2021./2022.

Ad.6.
Usvaja se Pravilnik o polaganju ispita u postupku realizacije dopunske mjere u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.
Pravilnik o polaganju ispita u postupku realizacije dopunske mjere u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije
prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad.7.
Usvaja se Pravilnik o izboru u naslovna znanstveno-nastavna zvanja (naslovne nastavnike) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Pravilnik o izboru u naslovna znanstveno-nastavna zvanja (naslovne nastavnike) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Ad.8.
Raspisuje se natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij iz obiteljske medijacije.

Ad.9.

Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju od akad. god. 2022./2023. i imenuju nositelji predmeta:

a) Ljetna škola iz hrvatske pravne povijesti – prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, izv. prof. dr. sc. Ivan Kosnica, izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić

b) Rodna ravnopravnost u sustavu Ujedinjenih naroda – izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić

c) European Fiscal Law - izv. prof. Tereza Rogić Lugarić

d) EU Climate Change Law - doc. dr. sc. Melita Carević

i) Prava žena - izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković, prof. dr. sc. Maja Munivrana, izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić i prof. dr. sc. Ksenija Turković

Donosi se studijski program promjene naziva izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju od akad. god. 2022./2023. i imenuju nositelji predmeta:

e)EU Migration Law and Policy promjena naziva predmeta u EU Migration and Asylum Law – prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

f)EU Legal Architecture promjena naziva predmet u EU Constitutional Law  – prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na  preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada od akad. god. 2022./2023. i imenuju nositelji predmeta:

g)        Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada - doc. dr. sc. Jelena Ogresta i izv. prof. dr. sc. Ana Opačić

h)        Contemporary approaches in the integration of science and practice of social work -doc. dr. sc. Jelena Ogresta i izv. prof. dr. sc. Ana Opačić.

Ad.10.
Prihvaća se spajanje predmeta
„Opća načela u praksi Suda Europske unije“ (3 ECTS) i „Metodologija prava Europske unije“ (3 ECTS), koji se izvode na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz europskog prava u jedinstveni predmet pod nazivom „Metodologija prava Europske unije“ (6 ECTS).
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenuje se nositeljicom predmeta, a dr. sc. Nika Bačić Selanec suradnicom.

Ad.11.
Prihvaća se program edukacije „Zagovaranje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.12.
Prihvaća se program edukacije „Englesko i hrvatsko nazivlje obiteljskog prava“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.13.
Izv. prof. dr. sc. Lana Ofak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Lanu Ofak izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.14.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tatjana Josipović,redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 

Ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom zvanu, u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Melita Carević, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 


Ad.17.
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uputiti će se zahtjev za imenovanjem stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Ružice Šimić Banović u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Danijela Baturine u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovni znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.19.  skinuto s dnevnog reda

Ad.20.
Daje se suglasnost za izv. prof. dr. sc. Lindi Rajhvajn Bulat za sunositeljstvo na predmetu Psihološke krizne intervencije u odgojno-obrazovnim institucijama i za sudjelovanjem u izvođenju nastave na istom predmetu u okviru Poslijediplomskog specijalističkog studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ad.21.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ines Jambrek Petrak s naslovom „Kaznenopravna zaštita životinja u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, prof. emeritus Ivo Josipović, prof. dr. sc. Maja Munivrana, prof. dr. sc. Boris Bakota.

Ad.22.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marije Miličević s naslovom „Procesnopravna zaštita zbog povrede prava tržišnoga natjecanja“ u sastavu: prof. emeritus Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić.

Ad.23.
Oliveri Petrak, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Doprinos modelu regulacije emocija u odnosu majke s djetetom nakon rastave“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.24. skinuto s dnevnog reda
 

Ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Anite Barišić s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa, sagorijevanja i mentalnog zdravlja udomitelja za djecu“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.

Ad.26.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Margarete Mesić s naslovom „Egzistencijalni pristup u superviziji“, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Ines Skelac.

Ad.27.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Antonije Ivančan s naslovom „EU Copyright Law Beyond the Internal Market – Critical Analysis of the Limitations and Exceptions for the Education Purposes / Europsko autorsko pravo izvan okvira unutarnjeg tržišta – kritička analiza ograničenja i iznimki u svrhu obrazovanja“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Melita Carević, prof. dr. sc. Raquel Xalabarder Plantada, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Guido Westkamp.

Ad.28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Petre Kožljan s naslovom „Uloga socijalne podrške i neprikladnih roditeljskih postupaka u međugeneracijskom prijenosu rizika za internalizirane probleme adolescenata“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević.

Ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Maje Karačić s naslovom „Doživljaj udomljavanja iz perspektive biološke djece udomitelja“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad.30.
Izv. prof. dr. sc. Antoniji Petričušić odobrava se studijski dopust od 15. kolovoza 2022. do 15. lipnja 2023. godine zbog stručnog usavršavanja na Human Rights Centre University of Minnesota Law School, Sjedinjene Američke Države.

Ad.31.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Nenadu Rančiću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Ad.32.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Aleksandri Korać Graovac za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Ad.33.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Igoru Glihi za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Popis obavijesti