Odluke

Ad.7.
Prihvaća se financijski plan za 2022., 2023. i 2024. godinu.
Ad.8.
Donosi se plan nabave za 2022. godinu.
Plan nabave za 2022. godinu priložen je ovoj odluci i njegov je sastavni dio.

Ad.9.
a) Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar predlaže se za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.
b) Prof. dr. sc. Tatjana Josipović predlaže se za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.
Ad.10.
a)    Izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak imenuje se članicom Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, umjesto prof. dr. sc. Branke Sladović Fran. 
b)    Verica Orešić Cvitan i Rudolf Vujević imenuju se članovima Odbor za cjeloživotno obrazovanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023.
Ad. 11.
Prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, zbog utvrđene potrebe za nastavkom njegovog rada, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.
Ad.12.
Dr. sc. Jelena Matančević, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika. 
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.13.
Doc. dr. sc. Iva Savić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Iva Savić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Ad.14.
Doc. dr. sc. Marko Jurić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marka Jurića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Ad.15.
Dr. sc. Mateja Čehulić izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju. 
Ad.16.
Dr. sc. Juraj Brozović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Jurja Brozovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad.17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta na znanstveno istraživačkom projektu Europskog istraživačkog vijeća (ERC): „Better safe than sorry? Identifying causes of overprotective parenting in a changing social world“, temeljem ugovora o suradnji Pravnog fakulteta sa Sveučilištem Libre de Bruxelles, na vrijeme od jedne godine s polovicom radnog vremena.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković, docentica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke, docentica u znanstvenom polju polje psihologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Ad.19. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.
Ad.20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Eduard Kunštek, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Ad.21.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gordana Marčetić,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc Vedran Đulabić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Ad.22.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Akrapa s naslovom „Dokumentarni inkaso“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Akrapa s naslovom „Dokumentarni inkaso“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr.sc. Antun Bilić.
Ad.23.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ane Ostrovidov Jakšić s naslovom „Pravni i financijski okvir koncepta aktivacije u politici zapošljavanja u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ane Ostrovidov Jakšić s naslovom „Pravni i financijski okvir koncepta aktivacije u politici zapošljavanja u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. sc. Predrag Bejaković.
Ad.24.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dijane Vragović s naslovom „Pristanak oštećenika u kontekstu građanskopravne odgovornosti za štetu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Dijane Vragović s naslovom „Pristanak oštećenika u kontekstu građanskopravne odgovornosti za štetu“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper. 
Ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dina Glihe s naslovom „Interakcija između autorskog prava i prava tržišnog natjecanja u EU / The Copyright-Competition Interaction within the EU“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Silke von Lewinski, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.

Ad.26.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Silvije Pejaković Đipić s naslovom „Kaznenoprocesni i policijski aspekti nazočnosti građana svjedok na pretrazi doma“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Željko Karas, izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, doc. dr. sc. Marija Pleić.

Ad.27.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Elizabete Najman Hižman s naslovom „Strukturno nasilje: perspektive osoba s cerebralnom paralizom, članova njihovi primarnih obitelji i stručnjaka“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela.

Ad.28.
Mislavu Burazeru, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Položaj neubrojivih počinitelja kaznenih djela u kaznenom postupku“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Zoran Burić.
Ad.29.
Sabini Đipalo, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravo na zdravlje u suvremenom međunarodnom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davorin Lapaš.
Ad.30.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Olivere Petrak s naslovom „Doprinos modelu regulacije emocija u odnosu majke s djetetom nakon rastave“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

Popis obavijesti