Odluke

Ad.2.

I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

 1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta              7.200,00 kuna
 2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu                                       120,00 kuna
 3. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane

državljane izvan Europskog gospodarskog prostora                                    7.200,00 kuna

(Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

II. Naknade u administrativnom postupku

 1. Upisnina za 1. godinu studija

(s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)                                         400,00 kuna

 1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)                300,00 kuna
 2. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno

upis semestra po proteku propisanog roka                                                        150,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov

prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju   

ili su se ispisali s fakulteta                                                                                  150,00 kuna

 1. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija)                          1,00 kuna


III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

 1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom

sveučilišnom studiju te stručnom studiju     

- na hrvatskom jeziku (s promocijom)                                                                 500,00 kuna

- na latinskom ili engleskom jeziku                                                                     350,00 kuna

 1. diploma o završenom poslijediplomskom studiju                                            

- na hrvatskom jeziku                                                                                          400,00 kuna

- na latinskom ili engleskom jeziku                                                                      500,00 kuna

 1. ovjera preslike diplome                                                                               70,00 kuna
   

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

1. potvrda u obliku diplome                                                                                      250,00 kuna

2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku                                                  300,00 kuna

            (Potvrda se izdaje bez naknade.)
 

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

 1. Zakasnine

- za udžbenike – po primjerku i po danu                                                                    2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe

            - A4 format                                                                                                      0,50 kuna

            - A3 format                                                                                                      1,00 kuna
Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2020./2021. godini.

Ad.3.
Prihvaća se program edukacije „Koristi i rizici modernih tehnologija“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.4.
Prihvaća se program edukacije „Sustav znanosti i visokog obrazovanja“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.5.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Individualni znanstveni rad (jedan do dva autora)

 1. Niko Jarak, Fundamental rights of EU citizens in purely internal situations: From reverse discrimination to incorporation? (mentor: dr. sc. Nika Bačić Selanec) – 93,33%
 2. Karla Krmpotić, Arbitražno rješavanje sporova na Blockchainu (mentor: prof. dr. sc. Alan Uzelac, Juraj Brozović) – 88,33%

Timski znanstveni rad (tri do deset autora)
Karla Ambruš, Martina Budeš, Maja Liković, Rebeka Mihaljević, Ida Mirković Knaus, Mentalno zdravlje srednjoškolaca kroz iskustva s pandemijom COVID-19 (mentor: doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, doc. dr. sc. Jelena Ogresta) – 87,50%

Ad.6.

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić izabire se za predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2021./2022. i 2022./2023.
Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima status prodekana.
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2021. godine.

Ad.7.
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc izabire se za predstojnicu Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023.
Predstojnica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu ima status prodekanice.
Izv. prof. dr. sc. Gordana Berc započet će obnašati dužnost predstojnice 1. listopada 2021. godine.

Ad.8.

Dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 

Ad.9.
Dr. sc. Barbara Preložnjak, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.
a) Doc. dr. sc. Zoran Burić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Zorana Burića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

b) Doc. dr. sc. Marin Bonačić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marina Bonačića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.


Ad. 11.
Dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet, poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.12.
Dr. sc. Miran Marelja, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Ivan Obadić, poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.13.

Dr. sc. Antonija Petričušić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.14.
Svan Relac izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava.

 

Ad.15.
Dr. sc. Zdenko Konjić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Zdenka Konjića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad.16.
Dr. sc. Petra Đurman ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Petru Đurman izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

Ad. 17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Frane Staničića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Ivane Bajakić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Tea Giljevića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.20.
Raspisuje se natječaja za izbor jedne osobe u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. dc. Lana Mužinić Marinić, redovita profesorica (naslovno zvanje) u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Klinički bolnički centar Dubrava.

Ad.21.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Dean Ajduković, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini  u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.24.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.25.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.26.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Lucija Sokanović, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad. 27.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademkinja Nella Lonza, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, akademik Janez Kranjc, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani.

Ad.28.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 

Ad.29.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku dr. sc. Goranu Selanecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz:

Ustavnog pravo - seminar u zimskom semestru akad. god. 2021./2022. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u trajanju od 9 nastavnih sati

Komparativni politički sustavi – predavanja i seminar u ljetnom semestru akad. god. 2021./2022. na specijalističkom diplomskom studiju javne uprave u trajanju od 21 nastavni sat.
 

Ad.30.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na radnom mjestu asistenta u statusu doktoranda na projektu „Innocence Project in Croatia“ (DOK-2021-02-5858) Hrvatske zaklade za znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Aleksandar Marašavelski, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Lucija Sokanović, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.31.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na radnom mjestu asistenta u statusu doktoranda na projektu „Međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata“ (DOK-2021-02-5858) Hrvatske zaklade za znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Miroslav Rajter, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Sveučilište u Zagrebu.

Ad.32.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Željke Radošević s naslovom „Suočavanje s negativnim ponašanjem na radnom mjestu u okviru policijske profesije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Željke Radošević s naslovom „Suočavanje s negativnim ponašanjem na radnom mjestu u okviru policijske profesije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović.

Ad.33.
a)         Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Dijane Vragović s naslovom „Pristanak oštećenika u kontekstu građanskopravne odgovornosti za štetu“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Vedrana Zlatića s naslovom „Ustavne modifikacije i stabilnost ustava“, u sastavu: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Petar Bačić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Željke Barić s naslovom „Učinkovitost psihosocijalnih usluga skloništa za žene žrtve nasilja u obitelji iz perspektive teorije osnaživanja“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Dean Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija.

 

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Irene Bezić s naslovom „Društvene promjene i organizacija skrbi za osobe s većim stupnjem invaliditeta u razdoblju od 1988. do 2013.“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Daniela Bratković.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Vesne Trut s naslovom „Odrednice položaja žena u obrambenom sustavu Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, dr. sc. Mirjana Adamović.

 

Ad.34.
a) Leonu Kovačiću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju: U kojoj mjeri postojeća zakonska regulativa Republike Hrvatske može odgovoriti izazovima suvremenog gospodarskog kriminala?“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička.

b) Bojanu Božoviću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Međunarodna nadležnost u sporovima iz potrošačkih ugovora u međunarodnom privatnom pravu Europske unije i Crne Gore“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

Ad.35.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ljiljane Mavračić Tišma s naslovom „Sukob interesa u javnoj nabavi: konceptualna analiza, procesnopravne i materijalnopravne posljedice i odgovarajuće preventivne i mitigacijske mjere", u sastavu: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ksenije Vrkić  s naslovom „Pravo na popravljanje neimovinske štete nastale povredom prava osobnosti", u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. emeritus Petar Klarić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Daniele Franić  s naslovom „Utjecaj instrumenata suvremenog javnog menadžmenta na upravnoinstitucionalne modalitete obavljanja lokalnih javnih službi", u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc.  Mirko Klarić.

Ad.36.
Leonu Žganecu-Brajši odobrava se studijski dopust od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Padovi u sklopu zajedničkog poslijediplomskog studija.

Ad.37.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ireni Majstorović za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022.

Ad.38.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Branki Sladović Franz za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022.

Ad.39.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Kristini Urbanc za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022.

Popis obavijesti