Odluke

Ad.1.
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić i doc. dr. sc. Mario Krešić izabiru se za prodekane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023.
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić i doc. dr. sc. Mario Krešić započet će obnašati dužnost prodekana 1. listopada 2021.

Ad.3.
Prihvaća se program edukacije „Englesko i hrvatsko nazivlje kaznenog postupka“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.4.
Prihvaća se program edukacije „Englesko i hrvatsko nazivlje kaznenog postupka“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.6.

Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./2022.

Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Za akademsku godinu 2021./2022. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatskih manjina i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studije fakulteta, i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada, preddiplomski stručni studij javne uprave i preddiplomski stručni porezni studij.

Kao kriterij za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis, vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

Prijave se podnose od (datume ćemo utvrditi kada upisni termini budu poznati) 2021. od 9 do 12 sati u pisarnici fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, prizemno desno. Uz prijavu treba priložiti dokaz o statusu pripadnika hrvatskih manjina, odnosno iseljeništva te svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju.

Ad.7.
Prof. dr. sc. Dubravki Hrabar, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, zbog utvrđene potrebe za nastavkom njezinog rada, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

Ad.8.
Dr. sc. Mišo Mudrić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.9.
Dr. sc. Ivan Šimović, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.
Dr. sc. Stjepka Popović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad. 11.
Marko Horvat izabire se za
doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika na projektu „RE-DWELL – Delivering affordable and sustainable housing in Europe“, Marie Curie Innovative Training Network, na poziciji Comparative analysis of social housing policies modernization impacts in selected post-socijalist countries, kojeg financira Horizon 2020 program u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika (na određeno vrijeme od tri godine).

Ad.12.
Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka  ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Luciju Vejmelka izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.13.

Doc. dr. sc. Ana Opačić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Anu Opačić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.14.
Dr. sc. Nika Bačić Selanec ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Niku Bačić Selanec izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

Ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ane Horvat Vuković u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sanja Barić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Ivo Josipović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc.  Dario Đerđa, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

Ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za sociologiju, u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.19.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u tajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Ad.20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.21.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vilma Pezelj, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. 

Ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Mario Krešić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Ad. 23.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici mr. sc. Iris Gović Penić za sudjelovanje u izvođenju 2 sata vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u ljetnom semestru u akad. god. 2020./2021. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju.

Ad.24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Aleksandri Korać Graovac za sudjelovanju u izvođenju nastave na Pravnom fakultetom Sveučilišta u Miskolcu „Ferenc Deák Doctoral School of Law, u svojstvu mentora doktoranda te osam sati predavanja po semestru na zadanu temu vezanu uz temu doktorata, a u dogovoru s upravom studija, sljedeće četiri godine, koliko je predviđeno trajanje doktorskog studija.

Ad.25.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću za sudjelovanju u izvođenju nastave na Pravnom fakultetom Sveučilišta u Miskolcu „Ferenc Deák Doctoral School of Law, u svojstvu mentora doktoranda te osam sati predavanja po semestru na zadanu temu vezanu uz temu doktorata, a u dogovoru s upravom studija, sljedeće četiri godine, koliko je predviđeno trajanje doktorskog studija.

Ad.26.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije
Maje Nižić s naslovom „Posebni razredni odjeli u redovitoj srednjoj školi: iskustva iz perspektive učenika, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Maje Nižić s naslovom „Posebni razredni odjeli u redovitoj srednjoj školi: iskustva iz perspektive učenika, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš.

Ad. 27.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Nevene Aljinović s naslovom „Sudska kontrola posebnih dokaznih radnji“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Nevene Aljinović s naslovom „Sudska kontrola posebnih dokaznih radnji“, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

Ad.28.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Mirele Šentija Knežević s naslovom „Čimbenici konzumiranja cigareta, alkohola, marihuane i vršnjačkog nasilja adolescenata“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, prof. dr. sc. Danijela Štimac, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Željke Radošević s naslovom „Suočavanje s negativnim ponašanjem na radnom mjestu u okviru policijske profesije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović.Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivana Akrapa s naslovom  „Dokumentarni inkaso“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Antun Bilić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivana Akrapa s naslovom  „Dokumentarni inkaso“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Antun Bilić.

Ad.29.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ivani Vukorepa za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2021./2022.

Popis obavijesti