Odluke

Ad.1.
Imenuje se povjerenstvo za glasovanje u postupku izbora dekana u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Jasenko Marin, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, doc. dr. sc. Marko Bratković.

Ad.2.
a) Prihvaća se program edukacije „Antikorupcijske radionice: program usavršavanja u području suzbijanja korupcije“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

b) Prihvaća se program edukacije „Talijanski parnični postupak (osnovna terminologija i neke osobnosti talijanskog pravnog jezika)“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

c) Prihvaća se program edukacije „Talijanski kazneni postupak (osnovna terminologija i neke osobnosti talijanskog pravnog jezika)“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja

Ad.3.
Ana Zrna imenuje se članicom
drugostupanjskog vijeća Stegovnog suda, umjesto Lea Fela.

Ad.4.
Prof. dr. sc. Hrvoju Arbutini, redovitom profesoru u trajnom zvanju, zbog utvrđene potrebe za nastavkom njegovog rada, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

Ad.5.
Dr. sc. Marko Turudić,
docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.6.

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Aleksandru Maganić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.7.
Dr. sc. Jasmina Džinić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

Ad.8.
Dr. sc. Romea Manojlović Toman, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.9.
Dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Dr. sc. Sunčana Roksandić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo,  kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.
Dr. sc. Tihomir Katulić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad. 11.
Dr. sc. Marina Milić Babić, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

Ad.12.
Dr. sc. Irena Klemenčić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Irena Klemenčić izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

Ad.13.

Doc. dr. sc. Antonija Petričušić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Antoniju Petričušić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.14.
Doc. dr. sc. Mario Krešić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Maria Krešića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.15.
Doc. dr. sc. Barbara Preložnjak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Barbaru Preložnjak izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.16.
Neven Pelicarić, ponovno se izabire u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, za nastavni predmet Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija.

Ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,prof. dr. sc. Željka Kamenov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Lucije Vejmelke u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš, izvanredni profesor u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena, znanstvena grana poremećaji u ponašanju - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Nike Bačić Selanec u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, izvanredni  profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.


Ad.21.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ane Opačić u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. emeritus Dean Ajduković, professor emeritus u znanstvenom polju psihologija - Filozofski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.22.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Antoniji Petričušić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta
Economic, social and cultural rights na poslijediplomskom studiju European Regional Master's Programme in Democracy and Human Rights kojega zajednički izvode Sveučilište u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije (CIS) i Sveučilište iz Bologne, Institut za srednjoeuropsku i balkansku Europu (IECOB) u ukupnom trajanju od 8 sati u akademskoj godini 2020./2021.


Ad. 23.
Daje se suglasnost prof. dr.sc. Marku Petraku, izv. prof. dr. sc. Tomislavu Karloviću i doc. dr. sc. Henriku Riku Heldu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz kolegija Institucije i pravne tradicije Jadrana i Mediterana na preddiplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana u okviru zajedničkog studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku u ukupnom trajanju od 60 sati u akademskoj godini 2020./2021.


Ad.24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tamari Ćapeta za sudjelovanje u doktorskom programu kao član povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskih disertacija na Universidad de la Rioja u akademskoj godini 2020./2021.

Ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Romane Galić s naslovom „Kvaliteta života i psihosocijalna dobrobit majki u jednoroditeljskim obiteljima“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander


Ad.26.
Martini Podobnik, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Prediktorski učinak nekih organizacijskih, profesionalnih i osobnih obilježja socijalnih radnika u samoprocjeni profesionalnih kompetencija“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Ana Opačić

Ad. 27.
Mariji Penava Šimac, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Udomiteljska skrb za osobe starije životne dobi iz perspektive korisnika, udomitelja, stručnjaka i inspektora“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ana Štambuk.

Ad.28.
Ivi Bjelinski Radić, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Radnopravni aspekti rada putem digitalnih platformi“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivana Grgurev.

Ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ive Milković s naslovom „Kriminalistički i kazneno-pravni aspekti zlouporabe opojnih droga“, u sastavu: doc. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Željko Karas, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Marin Bonačić, izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić.


Ad.30.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Davora Petrića s naslovom „Tumačenje prava Europske unije: pravno rasuđivanje nacionalnih sudova u prethodnom postupku / Interpreting EU Law: Legal Reasoning of National Courts in the Preliminary Ruling Procedure“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Gareth
Davies.


Ad. 31.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ines Majnarić s naslovom „Obilježja roditelja u postupku razvoda kao prediktori konfliktnosti razvoda “, u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Asmir Gračanin, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, doc. dr. sc. Bruna Profaca.


Ad.32.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo u ljetnom semestru akad. god. 2020./2021. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju:
Jasmina Dolmagić (9 sati), Saša Lui (9 sati), Dražen Tripalo (3 sati), Laura Valković (9 sati).

Ad. 33.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Međunarodno privatno pravo u akad. god. 2020./2021. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju vanjskim suradnicama: Vanesi Brizić Bahun (10 sati), Renati Košir Skračić (10 sati).Popis obavijesti