Odluke


Ad.1.
Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Ivana Koprića, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023.

Ad.2. 
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021./2022. godini:
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Redoviti                         650
Izvanredni                       50
Strani studenti                  2

Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Redoviti                         120
Izvanredni                       40
Strani studenti                 1

Preddiplomski stručni studij Javna uprava
Redoviti                         120
Izvanredni                     110

Preddiplomski stručni porezni studij
Redoviti                          60
Izvanredni                      20

Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021./2022. godini:
Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Redoviti                          70
Izvanredni                      20

Diplomski sveučilišni studij Socijalna politika
Redoviti                          25
Izvanredni                      15

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava
Redoviti                          50
Izvanredni                      50

Ad.3.
Prihvaća se izvješće prihoda i rashoda za 2020. godinu.

Ad.4.
Prihvaća se financijski plan za 2021., 2022. i 2023. godinu.
Ad.6. 
Donosi se plan nabave za 2021. godinu.
Plan nabave za 2021. godinu priložen je ovoj odluci i njegov je sastavni dio.

Ad.7.
Pravilnik o izjednačavanju stručnog naziva
I.
Stručni naziv socijalni radnik stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju od četiri semestra na Višoj stručnoj školi za socijalne radnike u Zagrebu, odnosno Višoj školi za socijalne radnike u Zagrebu, te završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju od pet semestara na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izjednačava se sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) socijalnog rada.

II.
Osobe koje su završile studije iz točke I. ovoga Pravilnika mogu odgovarajući stručni naziv koristiti i bez izdavanja posebne isprave.
III.
Osobama koje su na fakultetu i njegovim pravnim prednicima stekle stručni naziv prema prethodno važećim propisima, fakultet će na njihov zahtjev izdati potvrdu da ranije stečeni naziv odgovara stručnom nazivu iz točke I. ovoga Pravilnika.

Ad.8.
Prof. dr. sc. Maji Seršić, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, zbog utvrđene potrebe za nastavkom njezinog rada, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

Ad.9.
Daniela Franić, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava za nastavni predmet Javni menadžment.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Viktoru Gotovcu za sudjelovanjem u članstvu Upravnog vijeća Međimurskog veleučilišta u Čakovcu kao imenovanog predstavnika osnivača, temeljem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12. siječnja 2021.

Ad.11.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Šikiću, izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću i doc. dr. sc. Marku Turudiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Policijsko upravno pravo na studiju Kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u ukupnom trajanju od 60 sati u akademskoj godini 2020./2021.

Ad.12.
Daje se suglasnost prof. dr.sc. Zdenku Babiću i doc. sr. sc. Danijelu Baturini za sudjelovanje u izvođenju nastave iz kolegija Javne politike II: Socijalna politika na studiju Sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u ukupnom trajanju od 30 sati u akademskoj godini 2020./2021, a temeljem sporazuma o suradnji od 5. ožujka 2019. između Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.  

Ad.13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Irene Klemenčić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Zdenka Konjića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Lucija Sokanović, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.15.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Eme Menđušić Škugor s naslovom „Pružanje pravne pomoći kao ugovorni odnos odvjetnika i stranke“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Eme Menđušić Škugor s naslovom „Pružanje pravne pomoći kao ugovorni odnos odvjetnika i stranke“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Siniša Petrović; prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

Ad. 16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Nevene Aljinović s naslovom „Sudska kontrola posebnih dokaznih radnji“, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

Ad. 17.
a) Luki Pribisaliću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer fiskalni sustav i fiskalna politika, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Oporezivanje kamata i autorskih naknada između povezanih trgovačkih društava“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

b) Andreji Balaž Gilja, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Neformalna mreža socijalne podrške osoba s duševnim smetnjama“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

Ad. 18.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ive Bjelinski Radić s naslovom „Radnopravni aspekti rada preko digitalnih platformi“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Jadranke Osrečak s naslovom „Financiranje troškova postupka od strane treće osobe u arbitražnim postupcima“, u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

Ad. 19.
Katedra/ predmet    

Vanjski suradnik    Broj sati vanjskog suradnika po obliku nastave    
                                                         P        V/Praksa
Katedra za gerontologiju                
Terenska praksa Socijalna gerontologija    Cvita Šimić            20
Katedra za područja socijalnog rada                
Socijalni rad s obitelji    Aida Handžić    3        9
Socijalni rad s obitelji    Božena Horvat Alajbegović    3        9
Socijalni rad s obitelji    Valerija Kanđera    3        9
Terenska praksa Socijalni rad s obitelji    Jelena Matić Zbiljski            20
Terenska praksa Socijalni rad s obitelji    Milica Gregurić Prugovečki            20
Terenska praksa Socijalni rad s obitelji    Ljiljana Rogić Šneperger            10
Terenska praksa Socijalni rad s obitelji    Tatjana Vlašić            10
Terenska praksa Socijalni rad s osobama s invaliditetom    Milica Gregurić Prugovečki            32
Socijalni rad i ovisnosti    Ante Bagarić    11        50
Socijalni rad i ovisnosti    Ivan Čelić    8        40
Katedra za Socijalnu politiku                
Socijalni marketing    Jurica Pavičić    30        30
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada                
Interpersonalna komunikacija    Mia Lakatoš            60
Socijalni rad s pojedincem    Kristina Duvančić    4        
Socijalni rad s pojedincem    Doria Jukić    4        
Socijalni rad s pojedincem    Milici Greugurić Prugovečki            36
Socijalni rad s pojedincem    Nataša Jelača            36
Socijalni rad s pojedincem    Marija Gorički            36
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Sunčana Kusturin            20
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Maca Cicak            20
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Jelena Matić Zbiljski            20
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Ljiljana Rogić Šneperger            10
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Tatjana Vlašić            10

Ad. 20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave (bez prava ispitivanja) iz predmeta koje izvodi Katedra za radno i socijalno pravo u  akad. god. 2020./2021.:
Kolegij Radno i socijalno pravo – vježbe (sveučilišni integrirani pravni studij): dr. sc. Marija Zuber, Inga Žic, Krešimir Rožman, Darko Milković, Danijel Pribanić, Tena Šimonović Einwalter 
Kolegij Socijalno pravo (sveučilišni diplomski studij socijalne politike i specijalistički diplomski stručni studij javne uprave): Jasenka Požega 
Kolegij Službeničko pravo – seminar (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave): Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal

Ad. 21.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku dr. sc. Nikoli Popoviću, naslovnom docentu, za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Organizacija uprave i socijalnih službi na Studijskom centru socijalnog rada u  akad. god. 2020./2021.

Ad. 22.
Pisani rad Josipa Salamunovića s naslovom „Institut srednjovjekovne papinske inkvizicije – pravni aspekti nastanka, razvoja i tijeka izvanrednog inkvizicijskog postupka pred izvanrednim inkvizicijskim sudovima srednjovjekovne papinske inkvizicije“, priznaje se kao diplomski rad.

 

 

 


  

Popis obavijesti