Odluke

Ad.1
Za člana znanstvenog vijeća u Području društvenih znanosti predlaže se prof. dr. sc. Jasenko Marin.
Za članove matičnog odbora u Području društvenih znanosti za polje pravo predlažu se prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Petar Miladin i prof. dr. sc. Marko Petrak.
Za člana matičnog odbora u Području društvenih znanosti za polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti predlaže se prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Slavicu Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Branku Sladović Franz i prof. dr. sc. Zorana Šućura.
Ad.4.
Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Pravne znanosti – smjer Kaznenopravne znanosti i poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti imenuje se prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.
Ad.5.
Dr. sc. Robert Podolnjak, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
Ad.6.
Doc. dr. sc. Ivan Šimović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ivana Šimovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Ad.7.
Izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Annu-Mariu Getoš Kalac izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Ad.8.
Izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Maju Munivrana Vajda izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Ad.9.
Doc. dr. sc. Tihomir Katulić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tihomira Katulića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Ad.10.
Darija Željko izabire se za doktoranda na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravne znanosti - smjer kaznenopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2020) Hrvatske zaklade za znanost, na vrijeme od četiri godine.
Ad.11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Alan Uzelac,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Mihajlo Dika,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Ad.12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada, u sastavu:  izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, za nastavni predmet Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davorin Lapaš,  redoviti profesor u tajnom u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u tajnom u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
Ad.14.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu Nevena Pelicarića u postupku njegovog reizbora na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo (naslovno zvanje), za nastavni predmet Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davorin Lapaš,  redoviti profesor u tajnom u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u tajnom u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu Borisa Miloševića u postupku njegovog reizbora na radno mjesto predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava (naslovno zvanje), za nastavni predmet Lokalna samouprava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u tajnom u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić,  izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
Ad. 15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Antonije Petričušić u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Ad. 16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Daria Čepe u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje politologija, znanstvena grana komparativna politika.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije. 
Ad. 17.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicama Lani Putrić i Bojanu Ruždjaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Zemljišnoknjižno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u akademskoj godini 2020./2021.
Ad. 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću i izv. prof. dr. sc. Anna- Marii Getoš Kalac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Law and (In)Securoty in the Pre-Crime Era na integriranom studiju SciencesPo Paris School of International Affairs, Francuska, u ukupnom trajanju od 24 sati u akad.god. 2020./2021.
Ad. 19.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tee Hasić s naslovom „Pravo intelektualnog vlasništva kao instrument zaštite tradicijskog znanja i tradicijskih kulturnih izričaja ".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Tee Hasić s naslovom „Pravo intelektualnog vlasništva kao instrument zaštite tradicijskog znanja i tradicijskih kulturnih izričaja“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, doc. dr. sc. Ana Rački Marinković, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.
Ad. 20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Jurja Brozovića s naslovom „Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku" u sastavu: prof. emeritus Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.
Ad. 21.
a) Mr. sc. Antunu Ilijašu, polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa i zdravlja socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.
b) Vesni Huremović, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Značaj obiteljske i grupne tretmanske podrške u oporavku osoba ovisnih o alkoholu u Bosni i Hercegovini“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Ana Opačić.
c) Antunu Žagaru, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Stvarnopravno uređenje vodnog dobra“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.
d) Vedranu Zlatiću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ustavne modifikacije i stabilnost ustava“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević.
e) Lidiji Horvat, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Okrutno, nečovječno i ponižavajuće postupanje prema osobama lišenim slobode: hrvatsko iskustvo u kontekstu međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivo Josipović.
f) Josipu Dešiću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija – smjer građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odgovornost za štetu počinjenu putem računala i računalnih mreža“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Saša Nikšić
f) Dijani Vragović, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija – smjer građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pristanak oštećenika u kontekstu građanskopravne odgovornosti za štetu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Saša Nikšić.
Ad. 22.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Akrapa s naslovom „Dokumentarni inkaso“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Antun Bilić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Andreje Balaž Gilja s naslovom „Neformalna mreža socijalne podrške osoba s duševnim smetnjama“, u sastavu: doc. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, dr. sc. Stipe Drmić.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dina Glihe s naslovom „Interakcija između autorskog prava i prava tržišnog natjecanja u EU / The Copyright-Competition Interaction within the EU“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Silke von Lewinski, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.
 
Popis obavijesti