Odluke

Ad.1.
Prihvaćaju se izmjene i dopune Statuta Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.2.
Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2021./2022. i to:

Studijski programi

 1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
 2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
 3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
 4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                      do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik  (viša razina)                                                            do 200 bodova
 • Matematika                                                                                    do 150 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                              do 200 bodova
 • Izborni predmet                                                                              do 100 bodova

(za integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij Pravo: Povijest, Filozofija, Logika,

Sociologija ili Politika i gospodarstvo;

za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad:

Psihologija, Filozofija, Logika ili Sociologija)                                                                                                         

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća                                      

 • Za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:
  1. Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta, ili
  2. Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, ili
  3. Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine / razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik.
 • Za preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad: Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta                       

                                                                                                                   do 50 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 1. i 2., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                        do 450 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik  (viša razina)                                                             do 250 bodova
 • Matematika                                                                                     do 100 bodova
 • Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                               do 200 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 3. i 4., trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Ad.3.
Prihvaća se izvješće o radu Pravne klinike u akademskoj godini 2019./2020.
Prof. dr. sc. Alan Uzelac imenuje se voditeljem Pravne klinike na razdoblje od dvije godine.

Ad.4.
Iva Rašić imenuju se predstavnicom studenata u Odboru za studente s invaliditetom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021.

Ad.5.
Leon Žganec-Brajša izabire se za polaznika na združenom poslijediplomskom doktorskom studiju „Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina“ / „Human Rights, Society and Multi-Level Governance“.


Ad.6.

Dr. sc. Marijana Kletečki Radović,
docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.7.
Leon Žganec-Brajša izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.


Ad.8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Anne-Marie Getoš Kalac u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Maje Munivrana Vajda u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.10.
Ovlašćuje se Danijel Javorić Barić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za opću povijest prava i države.

Ad.11.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Tatjani Holjeva za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje u akad. god. 2020./2021.

Ad.12.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u akad. god. 2020./2021. iz nastavnog predmeta:
Bankarsko pravo: Ivana Gažić, Ivana Parać Vukomanović, Renata Matošević.

Ad.13.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta International Criminal Justice u trajanju od 10 sati u akad.god. 2020./2021. na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Luksemburgu.

Ad.14.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Frani Staničiću da bude nositelj kolegija iz područja prava u inicijalnoj akreditaciji poslijediplomskog specijalističkog studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 16.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Sunčane Kusturin s naslovom „Kvaliteta života mladih nakon iskustva institucijske skrbi".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Sunčane Kusturin s naslovom „Kvaliteta života mladih nakon iskustva institucijske skrbi" u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Eme Menđušić Škugor s naslovom „Pružanje pravne pomoći kao ugovorni odnos odvjetnika i stranke“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

Ad. 18.
a) Romini Štaba, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer europsko pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ograničenje načela transparentnosti javne nabave pravom na tajnost podataka“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Marko Turudić.

b) Mr.sc. Petri Šprem, polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obiteljsko nasilje u Hrvatskoj – kaznenopravna i kriminološka analiza“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac.

Ad. 19.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marije Penava Šimac s naslovom „Udomiteljska skrb za osobe starije životne dobi iz perspektive korisnika, udomitelja, stručnjaka i inspektora“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Ana Štambuk, prof. emeritus Dean Ajduković.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Josipa Dešića s naslovom „Odgovornost za štetu počinjenu putem računala i računalnih mreža“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dijane Vragović s naslovom „Pristanak oštećenika u kontekstu građanskopravne odgovornosti za štetu“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Antuna Žagara s naslovom „Stvarnopravno uređenje vodnog dobra“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.

 


 

Popis obavijesti