Odluke

ad 2.
Izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić izabire se za predstojnika Katedre za ekonomske znanosti za akademsku godinu 2020./2021.  
ad 3.
Imenuju se predstavnici studenata u odbore Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021.:
1. ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I MOBILNOST
1. Lucija Krznar umjesto Tina Kolenka
2. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
1. Lana Kotlo umjesto Antonia Sabljića
2. Bartol Šošić, zamjenik studenta
3. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
1. Ivana Bušić umjesto Lovre Jakovine
4. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
1. Ivan Kos umjesto Srećka Perkovića, zamjenika člana odbora
5. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
1. Luka Kralj umjesto Borisa Rajića
6. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
1. Elvis Jašarević umjesto Lucije Medved
7. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE
1. Amila Džanić umjesto Luke Švića
2. 
8. POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
1. Boris Rajić umjesto Martine Kolak
2. Bartol Šošić, zamjenik studenta
ad 4.
I. Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava (dalje u tekstu: Studij) iznosi 9.000,00 kn po semestru.
II. Naknada za ovladavanje razlikovnim sadržajem (čl. 14. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima, dalje u tekstu: Pravilnik) iznosi:
- 50% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj do 15 ECTS bodova;
- 100% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj od 16 do 30 ECTS bodova.
III. Studentu kojem se odobrava prelazak s poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija na Studij (čl. 15. Pravilnika) određuje se ujedno i koje je predmete dužan odslušati te u koji se semestar Studija upisuje. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 30 ECTS bodova, upisuje se u prvi semestar Studija. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 15 ECTS bodova upisuje se u drugi semestar Studija. Student kojem nije određeno da je dužan odslušati predavanja ili je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose manje od 15 ECTS bodova upisuje se u treći semestar Studija. Prilikom upisa odgovarajućeg semestra plaća se školarina u visini iz toč. I. ove odluke
IV. Studentu kojem se odobrava prijelaz s poslijediplomskog magistarskog znanstvenog studija na Studij (čl. 15. Pravilnika) određuje se ujedno i koje je predmete dužan odslušati te u koji se semestar Studija upisuje. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 30 ECTS bodova, upisuje se u prvi semestar Studija. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 15 ECTS bodova upisuje se u drugi semestar Studija. Student kojem nije određeno da je dužan odslušati predavanja ili je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose manje od 15 ECTS bodova upisuje se u treći semestar Studija. Prilikom upisa semestra odgovarajućeg semestra plaća se školarina u visini iz toč. I. ove odluke.
V. Studentu kojem se odobrava prijelaz s drugog poslijediplomskog specijalističkog studija, uključujući i četverosemestralnog poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava koji se izvodio na Fakultetu prema ranijem programu, određuje se ujedno i koje je predmete dužan odslušati te u koji se semestar Studija upisuje. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 30 ECTS bodova, upisuje se u prvi semestar Studija. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 15 ECTS bodova upisuje se u drugi semestar Studija. Student kojem nije određeno da je dužan odslušati predavanja ili je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose manje od 15 ECTS bodova upisuje se u treći semestar Studija. Prilikom upisa semestra odgovarajućeg semestra plaća se školarina u visini iz toč. I. ove odluke.
VI. Naknada za izradu i obranu završnog specijalističkog rada određuje se kako slijedi:
- student koji izradi i obrani završni specijalistički rad u roku u kojem je obvezan završiti Studij prema odredbi čl. 20. st. 1. Pravilnika, nije dužan platiti naknadu za izradu i obranu završnog specijalističkog rada;
- student koji ne izradi i obrani završni specijalistički rad u roku u kojem je obvezan završiti Studij prema odredbi čl. 20. st. 1. Pravilnika, dužan je platiti naknadu za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u visini školarine koju za jedan semestar Studija plaća posljednje upisana generacija studenata;
- studenta kojem se temeljem odredbe čl. 20. st. 2. Pravilnika odobri produljenje Studija, Vijeće poslijediplomskih studija može nakon očitovanja voditelja Studija, ovisno o razlozima radi kojih se odobrava produljenje, osloboditi obveze plaćanja naknade iz prethodne alineje ove odluke.
VII. Student koji nije izradio i obranio završni specijalistički rad ni po proteku roka od dvije godine nakon što je obvezan platiti naknadu iz druge alineje prethodne točke ove odluke (ili je bio oslobođen plaćanja te naknade prema trećoj alineji prethodne točke), dužan je platiti naknadu za produženje prava za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u visini školarine koju za jedan semestar Studija plaća posljednje upisana generacija studenata.
VIII. Student koji prekine studij prije nego što je upisao sve nastavne semestre Studija, ne može ostvarivati prava i obveze na Studiju, uključujući i polaganje ispita iz ranije odslušanih predmeta, sve dok ne upiše nastavak Studija te ne upiše i ne plati školarinu za prvi idući nastavni semestar kojeg do tada nije upisao i odslušao, u visini u kojoj je ta školarina određena za generaciju polaznika Studija s kojom se nastavlja Studij.
IX. Ako je nakon prekida Studija došlo do promjene nastavnog programa Studija, studentu se prilikom odobravanja nastavka studija može odrediti da je dužan odslušati i položiti i dodatne predmete, nastava iz kojih se prema novom programu izvodi u semestrima Studija koje je student već odslušao. Naknada za dodatne predmete određuje se u iznosu:
- 50% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj do 15 ECTS bodova;
- 100% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj od 16 do 30 ECTS bodova.
X. Ova odluka primjenjuje se na sve studente koji upisuju Studij nakon njezina stupanja na snagu kao i na studente koji nastavljaju Studij nakon što im je prethodno nastupio prekid Studija ili su izgubili status studenta.
ad 5.
Raspisuje se natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo.
ad 6.
Raspisuje se natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava.
ad 7.
Dr. sc. Ivan Kosnica, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
ad 8.
Doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić, docent, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.
ad 9.
Luka Petrović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
ad 10.
Renata Kalčić, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo za nastavni predmet Porez na dodanu vrijednosti.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
ad 11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku  izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju, u sastavu:
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić,  izvanredna profesorica u znanstvenom polju filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, redovita  profesorica u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
ad 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus  Zvonimir Lauc, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sanja Barić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
ad 13.
Raspisuje se natječaja za izbor jednog doktoranda na projektu RE-DWELL - Delivering affordable and sustainable housing in Europe, Obzor 2020-MSCA-ITN-2020.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marja Elsinga,  redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti – Fakultet za arhitekturu i izgrađeno okruženje, Tehničko sveučilište Delft, Nizozemska.
ad 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Ivana Šimovića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, redovita profesorica trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
ad 15.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavno naslovno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Nomotehnika.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u tajnom u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
b) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavno naslovno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Europski upravni prostor.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić,  docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
c) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavno naslovno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Javni menadžment.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Vedan Đulabić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Romana Manojlović Toman,  docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc.  Mirko Klarić, redoviti profesoru znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
d) Raspisuje se natječaj za izbor jedne osobe u nastavno naslovno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Europski upravni prostor.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
ad 16.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Petre Šprem za razdoblje studeni 2019. – listopad 2020.
Rad asistentice Petre Šprem ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
ad 17.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice izv. prof. dr. sc. Anne-Marije Getoš Kalac za razdoblje studeni 2019. – listopad 2020.
Rad mentorice izv. prof. dr. sc. Anne-Marije Getoš Kalac ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
ad 18.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo u zimskom semestru akad. god. 2020/2021.: mr.sc. Dražen Jakovina, Nives Radišić, Jožica Matko-Ruždjak, Jadranka Liović Merkaš, Mladen Sučević.
ad 19.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2020./2021.  iz predmeta:
Seminara iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom  studiju: Tatjana Holjevac – 6 nastavnih sati, Lana Tučkorić – 6 nastavnih sati
Vježbi iz predmeta Upravno pravo na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju i Osnove upravnog prava na preddiplomskom sveučilišnom socijalnom studiju: Radmila Bolanča Vuković – 20 nastavnih sati, Meri Dominis Herman – 20 nastavnih sati, Mirjana Harapin – 20 nastavnih sati, Kristina Senjak Krunić – 20 nastavnih sati.
ad 20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju u akad. god. 2020./2021. iz nastavnih predmeta:
Pravo konkurencije: mr.sc. Marijana Liszt, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, prof. dr. sc. Jasmina Pecotić Kufman, Vesna Patrij, Mladen Cerovac
Sportsko pravo: Ivica Veselić, dr. sc. Marija Zuber, doc. dr. sc. Marko Ivkošić, Petar Ceronja, dr. sc. Krešimir Šamija, doc. dr. sc. Vanja Smokvina, prof. Dag Modrić, Saša Pavličić Bekić, dr. sc. Ivica Franjko, Petra Pocrnić Perica.
Bankarsko pravo: Željka Bregeš, dr. sc. Morana Derenčinović Ruk
ad 21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u  akad. god. 2020/2021. iz izbornog predmeta:
Kriminalistika  izv. prof. dr. sc. Željko Karas – 15 nastavnih sati, doc. dr. sc. Josip Pavliček – 15 nastavnih sati.
ad 22.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u akad. god. 2020/2021.: Ivan Glavić - 8 nastavnih sati, Dražen Kevrić - 4 nastavna sata, Leon Kovačić - 4 nastavna sata, Mirna Mavriček - 4 nastavna sata, Alan Pretković - 4 nastavna sata, Krešimir Krsnik - 6 nastavnih sati, Damir Juras - 6 nastavnih sati, Dragan Novosel - 6 nastavnih sati, Silvano Radobuljac - 6 nastavnih sati, Sanja Nola - 10 nastavnih sati,Marta Samota Galjer - 10 nastavnih sati, Renata Prazetina Kaleb - 10 nastavnih sati, Ljubo Pavasovic Viskovic - 10 nastavnih sati.
ad 23.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u  akad. god. 2020./2021. iz izbornog predmeta:
Ljudska prava i kazneno pravosuđe (volonteri): dr.sc. Vesna Kos -- 3 nastavna sata, Lovorka Kušan – 3 nastavna sata, Štefica Stažnik – 3 nastavna sata
ad 24.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2020./2021.: prof. dr. sc. Milovan Kubat – 3 nastavna sata, prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki – 8 nastavnih sati, doc. dr. sc. Marija Baković – 5 nastavnih sati, dr. sc. Anton Mažuranić – 3 nastavna sata, dr. sc. Pero Bubalo – 2 nastavna sata, dr. sc. Petar Škavić – 4 nastavna sata, dDr. sc. Martina Nestić – 3 nastavna sata, dr. sc. Marina Tkalčić – 2 nastavna sata.
 
ad 25.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici izv. prof. dr. sc. Marti Božini Beroš za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Financijska tržišta i regulacija u EU u akad. god. 2020./2021. u trajanju od 25 nastavnih sati.
ad.26.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Vajić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u akad. god. 2020./2021.
ad.27.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2020./2021. vanjskim suradnicima:
Francuski jezik pravne struke: mr. sc. Sonja Stević, 4 nastavna sata tjedno, Emilie Thevenet, prof., 2 nastavna sata tjedno.
 
ad.28.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2020./2021. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:
A. STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
dr. sc. Mladen Andrlić,
dr. sc. Silvija Babić,
Slavica Banić,
Vinkica Duvnjak,
dr. sc. Petra Đurman,
izv. prof. dr. sc. Sandro Gerić,
prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak,
dr. sc. Sanja Maleković,
Andrea Metelko-Zgombić,
Neven Pelicarić,
prof. dr. sc. Zdravko Petak,
dr. sc. Nikola Popović,
mr. sc. Davor Rajčić,
dr. sc. Alen Rajko,
doc. dr. sc. Miroslav Rajter,
dr. sc. Koraljka Sansović,
prof. dr. sc. Diana Šimić,
dr. sc. Sanja Tišma,
prof. dr. sc. Vesna Vašiček,
prof. dr. sc. Neven Vrček,
izv.prof. dr. sc. Nenad Vretenar,
doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek,
dr. sc. Tihomir Žiljak,
b) Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja:
izv. prof. dr. sc. Domagoj Bebić,
mr. sc. Dubravka Bevandić,
Jagoda Botički,
dr. sc. Mihaela Bronić,
dr. sc. Domagoj Dodig,
Daniela Franić,
izv.prof. dr. sc. Marijana Grbeša,
Tatjana Holjevac,
Nives Kopjatich Škrlec,
Anamarija Kovač,
prof. dr. sc. Polona Kovač,
Igor Lekić,
Anita Markić,
dr. sc. Sandra Marković,
Petra Matković,
Boris Milošević,
Andreja Pavlović,
Sanda Pipunić,
Sanja Pintar Gotal,
Irena Podgajski,
dr. sc. Jakša Puljiz,
Kristina Ratković,
Prof. dr. Tuan Samahon,
Štefica Stažnik,
Mr. sc. Tena Šimonović Einwalter,.
Mirjana Vergaš,
Tomislav Vračić,
Boris Zelenika,
B. STRUČNI POREZNI STUDIJ
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti):
doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac,
doc. dr. sc. Jakša Krišto,
prof. dr. sc. Alen Stojanović,
prof. dr. sc. Vesna Vašiček,
b) Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja
Ilija Braovac, Braovac
dr. sc. Maja Bubalo,
Ksenija Cipek,
doc. dr. sc. Ivan Čevizović,
dr. sc. Domagoj Dodig,
Marijan Filković,
Ljerka Golubić Bregant,
Renata Kalčić,
dr. sc. Sandra Marković,
Dražen Nimčević, Deloitte
Marija Peranić, Braovac
Marija Radušin Lipošinović,
mr.sc. Tanja Rašić Krajnović,
Tatjana Ricijaš,
doc .dr. sc. Vlasta Roška,
Bernardica Stipić,
Hrvoje Škrtić,
Tajana Vrban,
ad.29.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akad. god. 2020./2021.:
 
Vanjski suradnici Studijskog centra socijalnog rada  2020/21- zimski semestar
 
Predmet 
Vanjski suradnik  Broj sati vanjskog suradnika po obliku nastave 
  P S V
Menadžment u socijalnom sektoru mr. sc. Domagoj Račić  60 
Europska socijalna politika doc. dr. sc. Tihomir Žiljak 60  
Europska socijalna politika Jelena Ostojić  120 
Socijalna politika i socijalni razvoj dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović 4  
Socijalna politika i socijalni razvoj dr. sc. Jakša Puljiz 4  
Uvod u psihologiju Ana-Marija Bohaček  2  
Metodologija istraživanja u socijalnom radu Tina Jakovac Krznarić   120
Osnove savjetovanja Dunja Lačan   20
Osnove savjetovanja Tereza Oreb   20
Osnove savjetovanja Anita Šoštarić   20
Osnove savjetovanja Dajana Ravlija   20
Socijalni rad u organiziranju zajednice Nedeljko Marković   12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Suzana Gumbas   12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Dijana Vuković   12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Borja Grmoja   12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Martina Mičuga   12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Martina Šimunić   12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Danijela Đurak   12
Socijalni rad u organiziranju zajednice Ivana Lukičević   12
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Antun Ilijaš   2
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Anita Matijević 2  
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Nataša Kranjčec   8
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Ines Fabijanić   8
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Snježana Šalamon   8
Mladi društveno neprihvatljivog ponašanja Andrea Radić   8
Socijalna psihijatrija doc. dr. sc. Draženka Ostojić 9  27
Socijalna psihijatrija doc. dr. sc. Tihana Jendričko 9  27
Socijalna psihijatrija izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić 3  6
      Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar
ad.30.
a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Vrijednosti i identitet u sociologijskoj tradiciji u trajanju od 12 nastavnih sati na doktorskom studiju Sociologija Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akad.god. 2020./2021.
b) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Šikiću za izvođenje nastave iz predmeta Upravno pravo u ukupnom trajanju od 45 nastavnih sati na preddiplomskom studiju Visoke policijske škole u akad.god. 2020./2021.
c) Daje se suglasnost prof. dr.sc. Zdenku Babiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Siromaštvo i socijalna pomoć u ukupnom trajanju od 30 nastavnih sati u akad. god. 2020./2021. na diplomskom studiju Socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
d) Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Maji Laklija za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Socijalni rad s djecom i mladima na preddiplomskom studiju Socijalni rad i iz predmeta Integrativni pristup u područjima socijalnog rada na diplomskom studiju Socijalnog rada u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati u akad. god. 2020./2021. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
e) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdravki Leutar za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Socijalni rad s pojedincem, Socijalni rad s osobama s invaliditetom i Odabrana područja socijalnog rada na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati u akademskoj godini 2020/2021.
f) Daje se suglasnost prof. dr.sc. Nini Žganecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Teorijske osnove socijalnog rada i Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati u akademskoj godini 2020./2021
g) Daje se suglasnost prof. dr.sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Europska socijalna politika i Siromaštvo i socijalna pomoć na diplomskom studiju Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u ukupnom trajanju od 60 nastavnih sati u akademskoj godini 2020./2021.
ad.31.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Anite Dučkić Sertić s naslovom „Iskustvo cjelovitoga oporavka od ovisnosti bivših ovisnika u terapijskim zajednicama"
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Anite Dučkić Sertić s naslovom „Iskustvo cjelovitoga oporavka od ovisnosti bivših ovisnika u terapijskim zajednicama" u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić.
ad.32.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Pere Mihaljevića s naslovom „Kriminološka i kaznenopravna analiza prostitucije u Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.
 
ad.33.
Mr. sc. Ive Brkiću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kaznenopravna odgovornost liječnika za kazneno djelo nesavjesnog liječenja“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlilčka.
ad.34.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Martine Podobnik s naslovom „Prediktorski učinak nekih organizacijskih, profesionalnih i osobnih obilježja socijalnih radnika u samoprocjeni profesionalnih kompetencija“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Ana Opačić, izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Vedrana Zlatića s naslovom „Ustavne modifikacije i stabilnost ustava“, u sastavu: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Petar Bačić.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Vesne Huremović s naslovom „Značaj obiteljske i grupne tretmanske podrške u oporavku osoba ovisnih o alkoholu u Bosni i Hercegovini“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Ana Opačić, izv. prof. dr. sc. Ante Bagarić.
ad.35.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora predlaže:  izv. prof. dr. sc. Đorđa Gardaševića, izv. prof. dr. sc. Roberta Podolnjak.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora predlaže: doc. dr. sc. Marina Bonačića, doc. dr. sc. Sunčanu Roksandić Vidlička.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za europske poslove Hrvatskog sabora predlaže: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Daria Čepu.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora predlaže: izv. prof. dr. sc. Vanju-Ivana Savića, doc. dr. sc. Doru Zgrabljić Rotar.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora predlaže izv. prof. dr. sc. Terezu Rogić Lugarić.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora predlaže doc. dr. sc. Antoniju Petričušić.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora predlaže prof. dr. sc. Zlatu Đurđević.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora predlaže izv. prof. dr. sc. Viktora Gotovca.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora predlaže prof. dr. sc. Ivana Rimca.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora predlaže: prof. dr. sc. Aleksandru Korać Graovac, prof. dr. sc. Anu Štambuk.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskog sabora predlaže izv. prof. dr. sc. Anna-Mariu Getoš Kalac.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora predlaže: izv. prof. dr. sc. Kseniju Grubišić, izv. prof. dr. sc. Romanu Matanovac Vučković.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora predlaže prof. dr. sc. Nikoletu Radionov.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora predlaže: izv. prof. dr. sc. Hrvoja Lisičara, izv. prof. dr. sc. Maju Munivrana Vajda.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora predlaže: prof. dr. sc. Marinu Ajduković, prof. dr. sc. Ivanu Grgurev, doc. dr. sc. Ivana Šimovića.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu za Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora predlaže doc. dr. sc. Zorana Burića.
 
 
Popis obavijesti