Odluke

Ad.1.

Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode od  akad. god. 2020./2021. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te imenuju nositelji predmeta:

Women's Rights – doc. dr. sc. Antonija Petričušić,  izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Mjere afirmativne akcije u poredbenom ustavnom pravu – doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Neuroznanosti za socijalni rad – prof. dr. sc. Marina Ajduković

Socijalni rad usmjeren na unapređenje partnerskih i obiteljskih odnosa – prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, izv.prof.dr.sc. Gordana Berc

Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama – doc. dr. sc. Marko Buljevac

Društveno korisno učenje i socijalne intervencije – doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke, izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba – prof. dr. sc. Silvia Rusac
 

Ad.6.
I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima

 1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta                            7.200,00 kuna
 2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu                                                     120,00 kuna
 3. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane

državljane izvan Europskog gospodarskog prostora                                                   7.200,00 kuna

(Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

II. Naknade u administrativnom postupku

 1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)                             300,00 kuna
 2. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog

indeksa                                                                                                                            250,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa                                                 50,00 kuna
 2. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno

upis semestra po proteku propisanog roka                                                                     150,00 kuna

 1. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov

prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju

ili su se ispisali s fakulteta                                                                                              150,00 kuna

 1. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija)                                     1,00 kuna

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma

 1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom

sveučilišnom studiju te stručnom studiju

- na hrvatskom jeziku (s promocijom)                                                                            500,00 kuna

- na latinskom ili engleskom jeziku                                                                                 350,00 kuna

 1. diploma o završenom poslijediplomskom studiju                                            

- na hrvatskom jeziku                                                                                                      400,00 kuna

- na latinskom ili engleskom jeziku                                                                                  500,00 kuna

 1. ovjera preslike diplome                                                                                            70,00 kuna

 

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave

1. potvrda u obliku diplome                                                                                                250,00 kuna

2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku                                                             300,00 kuna

            (Potvrda se izdaje bez naknade.)

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

 1. Zakasnine

- za udžbenike – po primjerku i po danu                                                                         2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe

            - A4 format                                                                                                           0,50 kuna

            - A3 format                                                                                                           1,00 kuna

            Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2019./2020. godini. 

Ad.7.
Raspisuje se natječaj za upis na združeni poslijediplomski doktorski studij „Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina“
Imenuje se povjerenstvo za odabir pristupnika na natječaju u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Davorn Lapaš.


Ad.8.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ustroju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članak 1.

 

            U članku 21. Pravilnika o ustroju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, alineja 6. mijenja se i glasi:

 

tajnik – službenik, položaj I. vrste, rukovoditelj područnog ureda ili službe

 

 • završen dodiplomski ili diplomski pravni studij, tri godine radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima, poznavanje engleskoga jezika i rada na osobnom računalu

 

 • organizira obavljanje stručnih, općih i pomoćnih poslova u tajništvu,
 • usklađuje rad pojedinih ureda i službi,
 • pomaže u radu dekanu i prodekanu,
 • prati propise u vezi sa visokim školstvom, znanstvenim radom i radom Fakulteta uopće,
 • priprema sjednice Fakultetskog vijeća i sudjeluje u njegovu radu,
 • izrađuje odluke i zaključke Fakultetskog vijeća,
 • donosi rješenja i druge akte za koje je ovlašten općim aktima Fakulteta,
 • kontaktira sa nastavnicima, studentima i strankama radi rješavanja predmeta iz svoje nadležnosti
 • izrađuje nacrte općih akata Fakulteta,
 • obavlja i druge poslove u skladu s nalogom dekana i prodekana

 

Članak 2.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

 

Ad. 10.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države, u sastavu: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić,          izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Vrbošić, redoviti  profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u J.J. Strossmayer u Osijeku.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. emeritus Dean Ajduković, redoviti  profesor u mirovini u znanstvenom polju psihologija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Ad.11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije.

Ad.12.

Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Trpimira Mihaela Šošića u postupku njegovog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mira Lulić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u J.J. Strossmayer u Osijeku

Ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ad.14.
Ovlašćuje se Marko Stilinović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za građansko pravo.

Ad.15.
Ovlašćuje se Ines Rezo Bagarić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za teoriju i metode socijalnog rada.

Ad.16.
Ovlašćuje se Lana Pehar za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici.

Ad. 17.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku dr.sc. Branku Ančiću za sudjelovanje u izvođenju seminara iz nastavnog predmeta Sociologija u akad.god. 2020./2021., do 150 nastavnih sati.

Ad.18.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac za sudjelovanje u održavanju nastave iz nastavnog predmeta “Victimology” u zimskom semestru 2020. godine na University of Lausanne – School of Criminal Sciences u trajanju od 28 sati predavanja.

Daje se suglasnost doc. dr. sc. Antoniji Petričušić za sudjelovanje u izvođenje nastave iz kolegija Economic, Social and Cultural Rights, u trajanju od 8 sati u akademskoj godini 2020./2021., na poslijediplomskom studiju European Regional Master's Programme in Democracy and Human Rights kojeg zajednički izvode Sveučilište u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije i Sveučilište iz Bologne, Institut za srednjoeuropsku i balkansku Europu.

 

Ad.19.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Irene Klemenčić s naslovom „Međunarodna razmjena informacija u poreznim stvarima u kontekstu zaštite prava poreznih obveznika".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Irene Klemenčić s naslovom „Međunarodna razmjena informacija u poreznim stvarima u kontekstu zaštite prava poreznih obveznika" u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutin, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, dr. sc. Predrag Bejaković.

Ad.20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Maje Rebrović Čančarević s naslovom „Doživljaj roditelja o utjecaju djeteta s teškoćama u razvoju na obiteljske procese“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić.

Ad.21.
a) Sabini Mandić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odrednice ovisnosti o internetu zagrebačkih srednjoškolaca“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković, a za komentoricu doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić.

b) Ivici Luketiću, polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer kaznenopravne znanosti, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom hrvatskom kaznenom pravu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.


Ad.22.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Romine Štaba s naslovom „Ograničenje načela transparentnosti javne nabave pravom na tajnost podataka“, u sastavu: doc. dr. sc. Melita Carević, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.  

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Petre Šprem s naslovom „Normativna i empirijska analiza obiteljskog nasilja u Hrvatskoj: kaznenopravni koncepti, kriminološki fenomeni, praktični izazovi i moguća rješenja“, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Dalida Rittossa.

 

Ad.23.

Pisani rad Anamarije Koren s naslovom „Izazovi tijekom pandemije COVID 19 iz perspektive roditelja djece s teškoćama u razvoju“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Ad.24.

Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Individualni znanstveni rad (jedan do dva autora)

 

 1. Lucija Jurlina, One man´s profit another man´s loss: the incomparable power of generic medicines leading to an interplay between intellectual property law and competition law. Controversies surrounding pay-for-delay deals (mentor: prof. dr. sc. Siniša Petrović) – 93,21%
 2. Filip Bjelinski, Karla Žeravčić, Posted workers in the EU – Lost between conflicting interests and single market objectives (mentor: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta) – 92,50%
 3. Josipa Jerabek, Brijunska deklaracija: (ne)uspjeh Europske zajednice (mentor: izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić) – 90,71%
 1. Valentino Kuzelj, Apoteoza socijalne države: ustavno-identitetska ukorijenjenost i imperativni zahtjev ostvarenja socijalne pravde (mentori: doc. dr. sc. Ana Horvat Vuković, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori) – 87,86%

Timski znanstveni rad (tri do deset autora)

 

 1. Helena Bajac, Ljubica Brusić, Klarić Marija, Sagorijevamo li na studiju?: Odrednice akademskog sagorijevanja kod studenata Sveučilišta u Zagrebu (mentor: doc. dr. sc. Jelena Ogresta) – 91,07%

 

 

Popis obavijesti