Odluke

Ad.2.
Prihvaća se Statut Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.3.
Josipa Kokić imenuje se predstavnicom studenata u Odboru za studentska natjecanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021., umjesto Marka Szabe.

Ad.4.
Dr. sc. Jasnica Garašić, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.5.
Dr. sc. Zrinka Erent Sunko, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.6.
Doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Martu Dragičević Prtenjača izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Sunčanu Roksandić Vidlička izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.7.
Doc. dr. sc. Marko Turudić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marka Turudića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.8.
Doc. dr. sc. Mišo Mudrić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Mišu Mudrića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.9.
Doc. dr. sc. Tomislav Sokol ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Tomislava Sokola izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Jasmine Džinić u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Romee Manojlović Toman u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.11.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Maje Laklije u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antonija Žižak, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana poremećaji u ponašanju – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Marka Buljevca u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.13.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku Draženu Kevriću za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u trajanju od 9 sati.

Ad.14.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ratimira Prpića s naslovom „Međunarodnopravno uređenje suvremenih oružanih sukoba na moru".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ratimira Prpića s naslovom „Međunarodnopravno uređenje suvremenih oružanih sukoba na moru" u sastavu: prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić.

Ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Andreje Bartolac s naslovom " Doživljeno iskustvo svakodnevice i kvalitete života osnovnoškolskih dječaka s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) i njihovih roditelja kroz perspektivu socijalne i okupacijske participacije“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Željka Kamenov, doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat.

Ad.16.
Ani Ostrovidov Jakšić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravni i financijski okvir koncepta aktivacije u politici zapošljavanja u Republici Hrvatskoj“.
Za mentoricu pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić.

Ad.17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2020./2021.

Ad.18.
Pisani rad Luke Abrlića s naslovom „Administrative capacities for integration of refugees – case study of selected cities in Croatia“, priznaje se kao diplomski rad.
 

 

Popis obavijesti