Odluke

Ad.1.
Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta predlaže se za nagradu dr. sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj.
Ad.2.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2020./2021. godini:
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Redoviti                    650
Izvanredni                   50
Strani studenti               2
Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
Redoviti                    120
Izvanredni                   40
Strani studenti               1
Preddiplomski stručni studij Javna uprava
Redoviti                    120
Izvanredni                 110
Preddiplomski stručni porezni studij
Redoviti                     60
Izvanredni                   20
Ad.3.
Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta pod nazivom International and European Guarantees in Criminal Procedure, koji će izvoditi gostujući nastavnik, izv. prof. dr. Anže Erbežnik, u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju.
Ad.4.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na preddiplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada od akad. god. 2020./2021. i imenuju nositelji predmeta:
- Subjektivna dobrobit djece – prof.dr.sc. Marina Ajduković, doc.dr.sc. Linda Rajhvajn Bulat, doc.dr.sc. Lucija Vejmelka,
- Subjective child well-being - prof.dr.sc. Marina Ajduković, doc.dr.sc. Linda Rajhvajn Bulat, doc.dr.sc. Lucija Vejmelka.
Ad.5.
Usvajaju se kriteriji za prelazak studenata trogodišnjih sveučilišnih studija socijalnog rada na preddiplomski sveučilišni studijski program socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu, u skladu s nadležnošću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Kriteriji su priloženi ovoj odluci i njegov su sastavni dio.

Ad.6.
Prihvaća se izvedbeni plan poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Socijalni rad i socijalna politika.
Ad.7.
Raspisuje se natječaj za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog sveučilišnog (doktorski) studij Socijalni rad i socijalna politika.
Ad.8.
Raspisuje se natječaj za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu.
Ad.9.
Za voditeljicu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Socijalni rad i socijalna politika imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković, a zamjenika voditeljice prof. dr. sc. Gojko Bežovan.
Ad. 10.
Za voditeljicu poslijediplomskog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Kristina Urbanc.
Ad.12.
Uredništvom Ljetopisa socijalnog rada imenuju se:
GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA
Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
UŽE UREDNIŠTVO:
Urednici područja:
Izv. prof. dr. sc. Vanja Branica (za teorijske radove)
Izv. prof. dr. sc. Maja Laklija (za kvalitativne istraživačke radove)
Doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat (za kvantitativne istraživačke radove)
Urednica Biblioteke socijalnog rada
Prof. dr. sc. Marina Ajduković
UREDNIŠTVO:
Nastavnici Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Marko Buljevac
lzv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
lzv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
lzv. prof. dr. sc. Anna Maria Getoš Kalac
Doc. dr. sc. Viktor Gotovac
Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
lzv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
Doc. dr. sc. Ana Opačić
Prof. dr. sc. Ivan Rimac
Prof. dr. sc. Silvia Rusac
Doc. dr. sc. Ivan Šimović
Predstavnici strukovnih udruga i organizacija i doktorskih studenata
Milica Gregurić, Hrvatska komora socijalnih radnika
Mr.sc. Antun Ilijaš, Hrvatska komora socijalnih radnika
Štefica Karačić, Hrvatska udruga socijalnih radnika
Nataša Koražija, Hrvatska udruga socijalnih radnika
Martina Podobnik (predstavnik doktorskih studenata)
Međunarodno uredništvo:
Sanela Čekić Bašić (Bosna and Herzegovina),
Sven Hessle (Sweden)
Vasilios Ioakimidis (UK)
Vesna Leskošek (Slovenia)
Christian Stark (Austria)
Članovi uredništva Ljetopisa socijalnog rada imenuju se za razdoblje od ožujka 2020. do veljače 2022. godine.
Ad.13.
Prihvaća se financijsko izvješće za 2019. godinu.
Ad.14.
Prihvaća se plan nabave za 2020. godinu.
Ad.15.
Dr. sc. Silke von Lewinski, naslovna docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje  izvanredne profesorice (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
Ad.16.
Prof. dr. sc. Jasnica Garašić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Jasnicu Garašić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice  u trajnom zvanju.
Ad.17.
Izv. prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Zrinku Erent Sunko izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Ad.18.
Dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, naslovna docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje  izvanredne profesorice (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
Ad.19.
Dr. sc. Ana Rački Marinković ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Anu Rački Marinković izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Ad.20.
Dr. sc. Miroslav Rajter ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Miroslava Rajtera izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Ad.21.
Imenuje se povjerenstvo za izbor jedne osobe u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, za nastavni predmet Porez na dodanu vrijednost (naslovno zvanje) u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ad.22.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Miše Mudrića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasenko Marin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Ad.23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Hrvoja Filipovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević,  redovita profesorica u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redoviti profesor u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  doc. dr. sc. Matko Pajčić, docent u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Ad.24.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ivone Ondelj u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena europsko javno pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang,  redovita profesorica u trajnom zvanju u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Melita Carević, docentica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dunja Duić, docent u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
Ad.25.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju: Tomislav Aralica (4 sata), Ines Bojić (4 sata), Tatjana Brozić Perić (4 sata), Danko Jurišić (4 sata), Renata Košir Skračić (4 sata), Ines Kovačević (4 sata), Vesna Kresek (4 sata), Mirjana Magud (4 sata), Ivana Markotić (4 sata), Željko Pajalić (4 sata), Marina Parać Garma (4 sata), Renata Šantek (4 sata).
Ad.26.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju: Rajko Mlinarić (do 6 sati), Damir Kos (do 6 sati), Jadranka Kos (do 6 sati), Tonći Petković (do 6 sati), Saša Majnojlović (do 6 sati), Sven Mišković (do 6 sati), Lidija Horvat (do 6 sati), Rajko Čogurić (9 sati), Mirta Kuharić (9 sati), Dubravka Ćosić (9 sati).
Ad.27.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici mr. sc. Teni Šimonović Einwalter za sudjelovanje u izvođenju 2 sata vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u ljetnom semestru u akad. god. 2019./2020. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju.
Ad.28.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Renati Košir Skračić za sudjelovanje u izvođenju do 10 sata vježbi iz nastavnog predmeta Međunarodno privatno pravo u akad. god. 2019./2020. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju.
Ad.29.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Petri Kožljan za sudjelovanje u izvođenju 30 sati vježbi iz predmeta Interpersonalna komunikacija  na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god. 2019/2020.
Ad.30.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdenku Babiću i doc. dr. sc. Danijelu Baturini za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Javne politike II: Socijalna politika (30 sati predavanja i 30 sati seminara) na diplomskom sveučilišnom studiju Sociologija: Upravljanje i javne politike u akad. god. 2019./2020. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
Ad.31.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ratimira Prpića s naslovom „Međunarodnopravno uređenje suvremenih oružanih sukoba na moru" u sastavu: prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Branimira Škurle s naslovom „Obveza prijenosa imovine društva po čl. 552. Zakona o trgovačkim društvima " u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.
Ad. 32.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ive Brkića s naslovom „Kaznenopravna odgovornost liječnika za kazneno djelo nesavjesnog liječenja“, u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlilčka, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nevene Aljinović s naslovom „Sudska kontrola posebnih dokaznih radnji“, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.
Ad. 33.
Pisani rad Marina Vipauca s naslovom „European Court of Human Rights – Case Study: Republic of Croatia“, priznaje se kao diplomski rad.

Popis obavijesti