Odluke

Ad.2.
Dr. sc. Hrvoje Lisičar, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
Ad.3.
Doc. dr. sc. Ivan Kosnica ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ivana Kosnicu izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Miroslava Rajtera u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rimac,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada,  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željka Kamenov, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologije, znanstvena grana socijalna psihologija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ad.5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija, na Katedri za ekonomske znanosti, u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lorena Škuflić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ad.6.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave (bez prava ispitivanja) iz predmeta koje izvodi Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost u  akad. god. 2019./2020. :
-  mr. sc. Ilija Braovac, (predmet Financijsko pravo i financijska znanost – vježbe, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, 1 sat)
-  mr. sc. Tanja Rašić Krajinović, (predmet Financijsko pravo i financijska znanost – vježbe, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, 1 sat)
-  Tatjana Ricijaš, (predmet Financijsko pravo i financijska znanost – vježbe, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, 1 sat)
-   Dražen Nimčević, (predmet Financijsko pravo i financijska znanost – vježbe, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, 1 sat)
-   mr. sc. Hrvoje Škrtić, (predmet Porez na dobit – vježbe, preddiplomski stručni porezni studij, maksimalno 8 sati)
-  doc. dr. sc. Ivan Čevizović, (predmet Porez na dobit – vježbe, preddiplomski stručni porezni studij, maksimalno 24 sata)

Ad.7.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave (bez prava ispitivanja) iz predmeta koje izvodi Katedra za radno i socijalno pravo u  akad. god. 2019./2020. :
Kolegij Radno i socijalno pravo – vježbe, (sveučilišni integrirani pravni studij)
- Ilija Tadić, Državni inspektorat RH,
- dr. sc. Marija Zuber, Hrvatska zajednica računovođa,
- Inga Žic, načelnica Sektora za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava,
- Krešimir Rožman, urednik mjesečnika Radno pravo,
- Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH,
- Danijel Pribanić, odvjetnik u Zagrebu

Kolegij Socijalno pravo (sveučilišni diplomski studij socijalne politike i specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)
- Jasenka Požega, dipl. soc. radnica, Centar za socijalnu skrb Varaždin

Kolegij Službeničko pravo i Službeničko pravo – seminar (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)
- Sanda Pipunić, načelnica Sektora za službeničke odnose u Ministarstvu uprave
- Sanja Pintar Gotal, savjetnica, Vlada Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo

Ad.8.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Vanesi Brizić Bahun za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz predmeta Međunarodno privatno pravo (do 10 sati) na integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju u akad. god. 2019./2020.

Ad.9.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u ljetnom semestru akad. god. 2019/2020.:
 

 

Vanjski suradnici Studijskog centra socijalnog rada  2019/20- ljetni semestar

 

 

Katedra/ predmet

 

 

Vanjski suradnik

Broj sati vanjskog suradnika po obliku nastave

 

P

S

V/Praksa

Katedra za gerontologiju

 

 

 

 

terenska praksa Socijalna gerontologija

Tereza Oreb

 

 

    30

Katedra za područja socijalnog rada

 

 

 

 

Socijalni rad s obitelji

Aida Handžić

9

 

9

Socijalni rad s obitelji

Božena Horvat Alajbegović

9

 

9

Socijalni rad s obitelji

Valerija Kanđera

9

 

9

Terenska praksa Socijalni rad s obitelji

Ivana Vlahek Teskera

 

 

80

Terenska praksa Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Milica Gregurić Prugovečki

 

 

48

Socijalni rad i ovisnosti

Ante Bagarić

30

 

 

Socijalni rad i ovisnosti

Ivan Čelić

 

 

90

Katedra za Socijalnu politiku

 

 

 

 

Socijalni marketing

Jurica Pavičić

30

 

30

Socijalna politika Hrvatske

Ivica Urban

4

 

 

Socijalna politika Hrvatske

Ana Bobinac

4

 

 

Katedra za teoriju i metode socijalnog rada

 

 

 

 

Socijalni rad s grupom

Petra Kožljan

 

 

20

Interpersonalna komunikacija

Petra Kožljan

 

 

30

Uvod u socijalnu pedagogiju

Neven Ricijaš

30

 

 

Socijalni rad s pojedincem

Kristina Duvančić

4

 

 

Socijalni rad s pojedincem

Doria Jukić

4

 

 

Socijalni rad s pojedincem

Milici Greugurić Prugovečki

 

 

36

Socijalni rad s pojedincem

Nataša Jelača

 

 

36

Socijalni rad s pojedincem

Marija Gorički

 

 

36

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Sunčana Kusturin

 

 

20

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Maca Cicak

 

 

20

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Jelena Matić Zbiljski

 

 

20

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Ljiljana Rogić Šneperger

 

 

10

Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem

Tatjana Vlašić

 

 

10

Katedra za psihologiju

 

 

 

 

Socijalna psihologija

Jelena Matić Bojić

 

36

 

Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar

Ad.10.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasnici Garašić i prof. dr. sc. Tatjani Josipović za sudjelovanje u programu „Edukacija (teorijsko usavršavanje) za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja“ u organizaciji Narodnih novina.

Ad. 11.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Malenice s naslovom „Izvršenje upravnosudskih odluka u hrvatskom i poredbenom pravu".
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Malenice s naslovom „Izvršenje upravnosudskih odluka u hrvatskom i poredbenom pravu" u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić.

Ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Josipa Jambrača s naslovom „Evaluacija modela neposrednog izbora gradonačelnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Zdravko Petak.

Popis obavijesti