Odluke

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 3. srpnja 2019.

ad.1.
Članak 12. st. 1. mijenja se i glasi: „Dekanu u radu pomažu do četiri prodekana i tajnik.“
U čl. 27. st. 2. riječi „Katedra za opću teoriju prava i države“ zamjenjuju se s „Katedra za teoriju prava“, a u čl. 31. st. 5. riječi „Katedra za teoriju prava i države“ zamjenjuju se s „Katedra za teoriju prava“.
U čl. 27. st. 2. i u čl. 31. st. 4. riječi „Katedra za pravnu informatiku“ s „Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku“.

ad.2.
Prof. dr. sc. Marko Šikić izabire se za predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2019./2020. i 2020./2021.
Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima status prodekana.

ad.3.
Predlažu se prof. dr. sc. Petar Klarić i prof. dr. sc. Petar Novoselec za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus.
 
ad.5.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju od akad. god. 2019/2020. i imenuju nositelji predmeta:
a) EU Legal Architecture – prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
b) International Cultural Heritage Law – doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić
c) Prava manjina u Europi – doc. dr. sc. Antonija Petričušić
d) Rights of Minorities in Europe - doc. dr. sc. Antonija Petričušić
e) History of economic tought-theory and doctrine – izv. prof. dr.sc. Nenad Rančić, izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović.

ad.6.
Prihvaća se uvrštenje tečaja „Atrocity Crimes Prevention“ koji će se izvodi na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku u popis tečajeva na temelju kojih je mogu steći 5 ECTS boda na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad.7.
Prihvaća se program edukacije „Restrukturiranje dužnika u stečajnom postupku“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

ad.10.
I. Naknade školarine na integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom  studiju te na stručnim studijima
1. Upis u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta   7.200,00 kuna
2. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za redovite studente    120,00 kuna
3. Naknada troškova po upisanom ECTS bodu za izvanredne studente   100,00 kuna
4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane
državljane     7.200,00 kuna
 (Naknade iz točke I. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s Pravilima participiranja redovitih studenta u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu.)

II. Naknade u administrativnom postupku
1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata)      300,00 kuna
2. Naknada troškova za zamjenu izgubljenog, uništenog ili oštećenog
indeksa    250,00 kuna
3. Naknada troškova za izdavanje nastavka indeksa   50,00 kuna
4. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
upis semestra po proteku propisanog roka  150,00 kuna
5. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju
ili su se ispisali s fakulteta  150,00 kuna
6. Prijavnica za ispite (za studente poslijediplomskih studija)     1,00 kuna

III. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžbi i diploma
1. diploma o završenom integriranom, preddiplomskom i diplomskom
sveučilišnom studiju te stručnom studiju 
- na hrvatskom jeziku (s promocijom)    400,00 kuna
- na latinskom ili engleskom jeziku   350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju       
- na hrvatskom jeziku  400,00 kuna
- na latinskom ili engleskom jeziku  500,00 kuna
3. ovjera preslike diplome   70,00 kuna

IV. Naknade za izdavanje potvrde u obliku diplome o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica  (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave
1. potvrda u obliku diplome  250,00 kuna
2. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku   300,00 kuna

 (Potvrda se izdaje bez naknade.)

V. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke
1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu   2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe
 - A4 format       0,50 kuna
 - A3 format       1,00 kuna
 Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj 2018./2019. godini.

ad.11.
Dr. sc. Koraljka Modić Stanke, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku  izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofija društva/socijalna filozofija, na Katedri za sociologiju, u sastavu:  prof. dr. sc. Slaven Ravlić, redovit profesor u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju sociologija, znanstvena grana posebne sociologije – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Sekulić,  redoviti  profesor u trajnom zvanju u mirovini u znanstvenom polju sociologija– Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.13.
Doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da  doc. dr. sc. Slađanu Aras Kramar izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

ad.14.
Dr. sc. Miran Marelja ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Mirana Marelju  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika

ad.15.
Dr. sc. Ivan Obadić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da  dr. sc. Ivana Obadića  izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.16.
Izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, imenuje se članicom stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Nine Gumzej u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku, umjesto prof. dr. sc. Gordana Ježića.

ad.17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora doc. dr. sc. Hrvoja Lisičara u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, redoviti  profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc.  Dubravka Akšamović, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Aleksandra Racza u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković,  redovita profesorica u  znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, redovita profesorica u  znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana klinička i zdravstvena psihologija – Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba.

ad.19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.20.
Poništava se natječaj za izbor jednog asistenta istraživača / asistentice istraživačice na projektu Europske komisije "Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism (FIGHTER)" za vrijeme trajanja projekta, u skladu s uvjetima za provedbu projekta, s polovicom punog radnog vremena, koji je objavljen 30. travnja 2019. u Narodnim novinama, Večernjem listu i web stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad.21.
Raspisuje se natječaja za izbor jednog asistenta istraživača / asistentice istraživačice na projektu Europske komisije "Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism (FIGHTER)" za
razdoblje od 1.listopada 2019. do 28. veljače 2021. s punim radnim vremenom.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ad.22.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Petre Đurman s naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Petre Đurman s naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi" u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Zdravko Petak.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Kristijana Poljanca s naslovom „Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Kristijana Poljanca s naslovom „Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem dražbe“, u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Hana Horak.

ad.23.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Brune Moslavca s naslovom „Posljedica kod kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu" u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, doc. dr. sc. Igor Martinović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivane Božac s naslovom „Odgovornost za štetu u okviru službeničkog prava Europske unije“ u sastavu: doc. dr. sc. Marko Turudić, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, doc. dr. sc. Tunjica  Petrašević.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vinke Longin Peš s naslovom „Opravdanost primjene objektivne dogovornosti poslodavca za štetu uslijed ozljeda na radu“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa, prof. dr. sc. Petar Klarić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marine Zagorec s naslovom „Maloljetnički zatvor u hrvatskom kaznenom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović,  prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Marija Pleić

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Stjepke Popovića s naslovom „Provjera modela medijskog izvještavanja i prezentacije sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece" u sastavu: doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Dean Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marinke Bakula Anđelić s naslovom „Neovisno življenje osoba s motoričkim oštećenjima“ u sastavu: doc. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izv. prof. dr. sc. Danijela Bratković.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Maje Nižić s naslovom „Posebni razredni odjeli u redovitoj srednjoj školi: iskustva iz perspektive učenika, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš.

ad.24.
a) Daliboru Franuloviću polazniku poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Upravnopravna kontrola na radom policije u Republici Hrvatskoj“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Frane Staničić.


b) Dominiku Sikiriću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Čimbenici pristupa rehabilitaciji u okviru socijalne politike prema osobama oštećena vida“.
Za prvog mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Gojko Bežovan, a za drugu mentoricu prof. dr. sc. Tina Runjić.

ad.25.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ratimira Prpića s naslovom „Međunarodnopravno uređenje suvremenih oružanih sukoba na moru“, u sastavu: prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić.

ad.26.
Pisani rad Domagoja Dananića s naslovom „Praktični utjecaj položaja namjere i nehaja u strukturi kaznenog djela na razgraničenje neizravne namjere od svjesnog nehaja“,  priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Ivane Živković s naslovom „Silovanje kao međunarodni zločin: ocjena razvoja definicije silovanja kroz analizu ključnih presuda ad hoc tribunala za Ruandu i bivšu Jugoslaviju“,  priznaje se kao diplomski rad.

Popis obavijesti