OPĆENITO O SEMINARU:
SEMINAR IZ UPRAVNOG PRAVA

Studenti koji upišu seminar iz Upravnog prava bit će podijeljeni u seminarske grupe. Svaki od članova Katedre vodit će jednu seminarsku grupu.

Seminaristi će, da bi zadovoljili seminarsku obvezu, morati položiti seminarski kolokvij iz upravnog postupka (i napisati seminarsku radnju, ukoliko student/ica to želi). Kolokvij će biti pisani. Ukoliko student na kolokviju postigne ocjenu izvrstan ili vrlo dobar, oslobađa se polaganja upravnog postupka kad pristupi polaganju ispita. Ta povlastica vrijedi godinu dana od dana polaganja kolokvija. Položen kolokvij ne vrijedi nakon trećeg neuspješnog polaganja ispita.


Okvirni program rada na seminaru

Okvirni program rada na seminaru za redovne studente (identičan i za izvanredne studente)

Sastanci

Datum

Sadržaj

1.

 

Prava i obveze seminarista, uvod u kolegij

2.

 

Novine koje je u hrvatski upravnopostupovni sustav donio Zakon o općem upravnom postupku

3.

 

Primjena Zakona o općem upravnom postupku,

   

Ispitni rokovi – nema nastave

4.

 

načela upravnog postupka

5.

 

Temeljne odredbe Zakona o općem upravnom postupku

6.

 

Prvostupanjski upravni postupak

7.

 

Pravni lijekovi u upravnom postupku

8.

 

Izvršenje

9.

 

Pravna zaštita od postupanja javnopravnih tijela i pružatelja javnih usluga

10.

 

Uređenje upravnog spora u RH

11.

 

Važnije odluke Ustavnog suda RH u području Upravnog prava

12.

 

Repetitorij

13.

 

Kolokvij

14.

 

Rezultati kolokvija, ocjene, podjela potpisa