Upravno pravo
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44339
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
Ispitni rokovi:
  • 31. 01. 2023.
  • 14. 02. 2023.
  • 07. 03. 2023.
  • 11. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravno pravo Pravo - 7. semestar
8.0 44339
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. ( osim glava: X., XI., XII. t. I.-IV., XV. i XVI.) Nakon stupanja na snagu novog Zakona o općem upravnom postupku (1. siječnja 2010.) studenti ne trebaju proučavati glavu XVIII. - Upravni postupak, osim str. 399.-402., nego tu materiju obraditi na temelju Zakona o općem upravnom postupku. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o upravnim sporovima (1. siječnja 2012.) studenti ne trebaju proučavati cijelu glavu XIX. - Upravni spor, nego samo str. 483.-497., a materiju na str. 497.-526. potrebno je obraditi na temelju Zakona o upravnim sporovima. Zbog velikih promjena studenti ne trebaju proučavati gl. XX. - Prekršaji - nego tu materiju obraditi isključivo na temelju Prekršajnog zakona. Studenti/ce materiju izvlaštenja ne trebaju proučavati po knjizi, već samo na temelju novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Materiju koncesija studenti trebaju proučiti prema Zakonu o koncesijama)
Ustav Republike Hrvatske;
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnim sporovima;
Prekršajni zakon;
Zakon o pučkom pravobranitelju;
Zakon o pravu na pristup informacijama;
Zakon o sustavu državne uprave;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
Zakon o Vladi Republike Hrvatske;
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave;
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora;
Zakon o ustanovama;
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade;
Zakon o koncesijama;
Zakon o hrvatskom državljanstvu;
Zakon o državnim maticama;
Zakon o osobnom imenu;
Zakon o osobnoj iskaznici;
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana;
Zakon o prebivalištu;
Zakon o osobnom identifikacijskom broju;
Opis predmeta
Uprava i upravno pravo. Određivanje pojma uprave. Uprava i načelo diobe vlasti. Nastanak i razvoj upravnog prava. Definiranje upravnog prava. Predmet upravnog prava. Upravno pravo prema drugim granama prava. Izvori upravnog prava. Upravno pravo Europske unije.
Opći instituti upravnog prava. Pravna norma upravnog prava. Upravnopravni odnos. Akti uprave. Podzakonski općenormativni akti. Konkretni akti uprave. Upravni akt. Legalitet i legitimitet upravnog djelovanja. Vladavina prava. Načelo zakonitosti u djelovanju uprave. Diskrecijska (slobodna) ocjena.
Uprava i njena služba. Organizacija i djelatnost (poslovi) uprave. Državna uprava, javna uprava, ustanove, javna služba, državni i javni službenici. Kontrola nad upravom.
Građani i uprava. Položaj i prava građana spram uprave. Odgovornost države za štetu nastalu djelovanjem uprave. Statusno upravno pravo. Državljanstvo. Osobna stanja građana. Građanstvo Europske unije. Mješoviti javnopravni i privatnopravni odnosi. Upravni ugovori, koncesije, koncesionirana javna služba.
Upravnopravno uređenje odnosa u vezi sa stvarima. Stvari (dobra) u režimu javnog prava (opća dobra, javna dobra, dobra u općoj uporabi, dobra od interesa za Republiku Hrvatsku). Javnopravna ograničenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava.
Postupci u vezi s upravnom stvari. Upravni postupak. Upravni spor.
Sudski nadzor nad općenormativnim aktima uprave.
Prekršajno pravo (upravnopravni aspekt).
Ispitni rokovi
31. 01. 2023.
14. 02. 2023.
07. 03. 2023.
11. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.