Osnove upravnog prava
Studij: Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Šifra: 36671, 70169, 70234
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: Valentina Grubešić Črnelč - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Mateja Held - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Lana Ofak - Terenske vježbe
prof. Jasna Omejec - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Frane Staničić - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Marko Šikić - Terenske vježbe

Valentina Grubešić Črnelč - Predavanja

Valentina Grubešić Črnelč - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Mateja Held - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Lana Ofak - Auditorne vježbe
prof. Jasna Omejec - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Frane Staničić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marko Šikić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove upravnog prava Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
6.0 36671, 70169, 70234
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
Valentina Grubešić Črnelč (Terenske vježbe)
izv. prof. dr. sc. Mateja Held (Terenske vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
prof. dr. sc. Lana Ofak (Terenske vježbe)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. Jasna Omejec (Terenske vježbe)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Terenske vježbe)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Terenske vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Valentina Grubešić Črnelč (Predavanja)
Valentina Grubešić Črnelč (Auditorne vježbe)
izv. prof. dr. sc. Mateja Held (Auditorne vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
prof. dr. sc. Lana Ofak (Auditorne vježbe)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. Jasna Omejec (Auditorne vježbe)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Auditorne vježbe)

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Auditorne vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Auditorne vježbe)

Ponedjeljkom od 17.30  do 19.00h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str (70234)
OBVEZNA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. Borković, I.: Upravno pravo, VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb 2002., glave: prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, četrnaesta, sedamnaesta, osamnaesta, devetnaesta (primjenjuje se DO roka u veljači 2024.) (36671)
OBVEZNA: Ofak, Lana, Staničić, Frane, Osnove upravnog prava za socijalne radnike, Pravni fakultet u Zagrebu, 2023. (u primjeni OD roka u veljači 2024.). (36671)
OBVEZNA: Zakon o općem upravnom postupku; , str (36671)
OBVEZNA: Zakon o upravnim sporovima; , str (36671)
OBVEZNA: Zakon o hrvatskom državljanstvu; , str (36671)
OBVEZNA: Ofak, Lana, Staničić, Frane; Osnove upravnog prava za socijalne radnike; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2022), str (36671)
PREPORUČENA: Zakon o općem upravnom postupku; , str (70234)
PREPORUČENA: Zakon o upravnim sporovima; , str (70234)
PREPORUČENA: Zakon o hrvatskom državljanstvu; , str (70234)
Opis predmeta
U okviru kolegija Osnove upravnog prava studenti se upoznaju s granom prava kojom se uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi značajnih za funkcioniranje i održivost uređenosti sustava te s upravnim postupkom. Studenti u okviru kolegija uče temeljne institute upravnog prava, kao što su , načelo zakonitosti, podzakonski općenormativni akti, upravni akt, diskrecijska ocjena, odgovornost države za štetu te osobna stanja građana. Studentima se daju osnove o načinu funkcioniranja javne uprave, sustava državne uprave i sustava kontrole nad upravom u cilju zaštite prava građana. S obzirom na značaj za pretpostavljeni budući posao studenata, posebni se naglasak stavlja na ovladavanje potrebnim znanjima iz oblasti upravnog postupka i upravnog spora. Naime, u djelatnosti socijalnog rada gotovo sve poslove koji se obavljaju, a tiču se javnih ovlasti tijela nadležnih za djelatnost socijalnog rada obavlja se kroz provođenje upravnog postupka. Zbog toga se studente poučava pokretanju i vođenju upravnog postupka, mogućnostima korištenja pravnih lijekova protiv rješenja u upravnom postupku te upravnom sporu kao načinu sudske zaštite prava korisnika.

I. Opća pitanja upravnog prava: Pojam uprave i njeno pravno izražavanje (podvođenje uprave pod pravo, pravna norma i upravnopravni odnos, subjektivna javna prava, pravni položaj, situacija objektivnog prava, refleks objektivnog prava). Pravno određenje državnog upravnog tijela (organa), njegove temeljne značajke. Pravni položaj osoba koje obavljaju upravnu djelatnost (pravne osobe s javnim ovlastima, koncesionirana javna služba. Pravna vrela upravnog prava (osobito: pravni režim podzakonskih općenormativnih akata, pravna narav unutarnjih općih akta uprave). Načelo ustavnosti uprave (jednako postupanje i zabrana diskriminacije, pravna sigurnost, razmjernost, sudska zaštita). Načelo zakonitosti uprave (vezanost uprave na Ustav, zakone, međunarodne ugovore, podzakonske akte i judikaturu Ustavnog suda, domaćih redovnih i specijaliziranih domaćih sudova i međunarodnih sudova). Diskreciona (slobodna) ocjena. Modifikacije načela zakonitosti u izuzetnim stanjima. Pravni odnosi upravne i sudbene vlasti. Kontrola rada uprave.

II. Temeljni odnosi uprave s fizičkim i pravnim osobama: Pravni položaj fizičkih i pravnih osoba u odnosu na upravu. Pravo građana na pristup podacima uprave. Djelovanje uprave u pojedinim pitanjima osobnog položaja (statusa) građana: hrvatsko državljanstvo, osobno ime, prebivalište i boravište, identitet osobe i isprave osoba (osobna iskaznica, putne isprave). Pravni položaj stranaca u odnosu na upravu. Oblici suradnje uprave s fizičkim i pravnim osobama. Nadzor uprave nad radom fizičkih i pravnih osoba. Odgovornost države, jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela te njihovih djelatnika za štetu nanesenu fizičkim i pravnim osobama u obavljanju autoritativnih djelatnosti.

III. Oblici upravnog djelovanja uprave: Generalne i individualne, apstraktne i konkretne upravne radnje. Pravni oblici planiranja (ekonomsko, prostorno, građevinsko i sl.). Neaktivnost uprave kao oblik djelovanja. Upravni akt: pojam, vrste, pravni učinci, dodaci upravnom aktu, konačnost, pravomoćnost, izvršnost. Razlike između upravnog akta i drugih akata uprave. Oblici pogrešnosti upravnog akta (ništavost i oborivost). Ostali pojedinačni akti uprave: potvrde (uvjerenja, certifikati i sl.), akti evidencije, ovjeravanja, obavještavanja, tumačenja i pozivanja, poslovanja. Materijalne radnje (čini, operacije).

IV. Upravni postupci: Odnos općeg i posebnih upravnih postupaka. Opći upravni postupak i posebni upravni postupci u području socijalne skrbi. Pravno uređivanje upravnog postupka. Načela upravnog postupka. Nadležnost (stvarna i mjesna, kolegijalna i inokosna tijela, osobe koje vode postupak). Stranke i njihovi zastupnici. Pokretanje i tijek postupka (ispitni i skraćeni postupak). Dokazivanje i dokazi. Troškovi postupka. Odluke u postupku (rješenje i zaključak). Pravni lijekovi: redovni i izvanredni. Izvršenje upravnih odluka (izvršne isprave, vrste izvršenja, nadležnost, pokretanje i tok upravnog izvršnog postupka, pravni lijekovi).

V. Sudski nadzor nad djelovanjem uprave: Ustavna osnova sudskog nadzora uprave u Hrvatskoj. Upravni spor u domaćem pravu (vrste, objekt, nadležnost, stranke u postupku, pokretanje i tok postupka, odluke, pravni lijekovi: redovni i izvanredni, obvezatnost sudske odluke). Posebna sudska zaštita fizičkih i pravnih osoba (povreda ustavnih prava aktima i radnjama uprave, zaštita podataka itd). Ustavnosudska zaštita prava fizičkih i pravnih osoba povrijeđenih djelovanjem uprave. Upravnosudski i ustavnosudski nadzor nad općenormativnim aktima uprave. Kratki pregled nadzora rada uprave u sudskim postupcima (kaznenom, prekršajnom, parničnom /npr. radnopravni, odgovornost za štetu/, ovršnom).
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.