OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Građevinsko upravno pravo
Građevinsko upravno pravo
Studij: Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 123672
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Frane Staničić
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: mr. sc. Davor Rajčić , v. pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 08. 02. 2023.
  • 05. 04. 2023.
  • 31. 05. 2023.
  • 14. 06. 2023.
  • 28. 06. 2023.
  • 30. 08. 2023.
  • 13. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Građevinsko upravno pravo Upravno-pravni - 5. semestar
5.0 123672
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 11:15 - 12:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 9.30 do 11h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
mr. sc. Davor Rajčić , v. pred. (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Krtalić, Vladimir; Korištenje zemljištem; (2004)
OBVEZNA: Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19;
OBVEZNA: Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19;
OBVEZNA: Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin;
PREPORUČENA: Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002)
PREPORUČENA: Ofak, Lana; Environmental Law - Croatia; Kluwer Law International (2016)
PREPORUČENA: Held, Mateja; Perkov, Kristina; Spatial planning in the EU and Croatia under the influence of COVID-19 pandemic; EU and comparative law issues and challenges series 6 (2022) (2022), str. 591-624
PREPORUČENA: Held, Mateja; Judicial Review of Spatial Plans as a Prerequisite of Economic Development in Croatia; Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days - The Legal Framework for Economic Competitiveness (2019), str. 110-132
Opis predmeta
Izvori građevinskog upravnog prava (zakoni, strategija prostornog uređenja, podzakonski propisi, opći akti jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave). (4)
Prostorno uređenje - pojam prostornog uređenja, povijesni razvitak u Hrvatskoj, sustav prostornog uređenja, dokumenti prostornog uređenja (strategija prostornog uređenja, prostorni planovi - županija i Grada Zagreba, područja posebnih obilježja, općina i gradova, generalni planovi, detaljni planovi, drugi prostorni planovi), postupak provođenja dokumenata prostornog uređenja i izdavanje lokacijske dozvole. (8)
Građenje objekata - temeljni pojmovi: građenje, građevina, privremena građevina, rekonstrukcija objekta, pripremni radovi, gradilište, uklanjanje građevine, itd., tehnička svojstva bitna za građevinu (pouzdanost, mehanička otpornost, sigurnost u slučaju požara, zaštita zdravlja, zaštita od ozljeda, zaštita od buke i vibracija, zaštita od korozije), građevinski proizvodi i oprema, vrste građevina (stambene zgrade, industrijski objekti, građevine prometa i veza, energetske građevine, vodoprivredne građevine), sudionici u građenju, dokumenti građenja (glavni projekt i izvedbeni projekt), pojam i pravni karakter građevne dozvole, objekti koji se mogu graditi bez građevne dozvole, nadležnost i postupak izdavanja građevne dozvole, pravne posljedice građenja bez dozvole, upravni i inspekcijski nadzor nad građenjem objekata. (10)
Zaštita prava fizičkih i pravnih osoba te javnog interesa u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja i građenja objekata - posebni upravni postupci, stranke u postupcima donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata građenja, upravni i inspekcijski nadzor, pravo na žalbu, posebni izvanredni pravni lijekovi, prekršajna i kaznena odgovornost za protupravno građenje, sudska zaštita od nezakonitih akata (upravni spor). (8)
Ispitni rokovi
08. 02. 2023.
05. 04. 2023.
31. 05. 2023.
14. 06. 2023.
28. 06. 2023.
30. 08. 2023.
13. 09. 2023.