AKTI UPRAVE U HRVATSKOM I POREDBENOM PRAVU:
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Šifra: 166962
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Frane Staničić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Šikić - Predavanja
Osnovni podaci
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
3.0 166962
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 10:15 do 11:45 sati

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić (Predavanja)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
OBVEZNA: Krbek, I.; Upravno pravo FNRJ: Knj. 1, poglavlje II., t. 3.-5.; Birozavod (1955), str. 123-176
OBVEZNA: Krbek, I.; Pravo javne uprave FNRJ.: knj. III; Funkcioniranje i upravni spor, poglavlje: Upravni akt; Birozavod (1962), str. 5.-52
OBVEZNA: Ivančević, V.; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet Zagreb (1983), str
OBVEZNA: Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. glava IV., V., i XVII
OBVEZNA: Medvedović, D. (priredio); Hrestomatija upravnog prava; Suvremena javna uprava (2003), str. 3-172
OBVEZNA: Hartley, T.; Temelji prava Europske zajednice: Uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 89-157., 191-241., 337-442
OBVEZNA: Omejec, J.; Vijeće Europe i Europska unija, Institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. 124-133., 138-159
OBVEZNA: Seerden R.; Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States: A Comparative Analysis; Intersentia (2007), str
OBVEZNA: Izbor važnijih odluka i izvješća Ustavnog suda Republike Hrvatske; , str
OBVEZNA: Ustav Republike Hrvatske; , str
OBVEZNA: Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; , str
OBVEZNA: Zakon o općem upravnom postupku; , str
OBVEZNA: Zakon o upravnim sporovima; , str
OBVEZNA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; , str
OBVEZNA: Zakon o ustanovama; , str
OBVEZNA: Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije; , str
PREPORUČENA: Hartley, Trevor C.; The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union; Oxford University Press (2010), str
PREPORUČENA: Krbek, I.; Diskreciona ocjena; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1937), str
PREPORUČENA: Schonberg, Soren J.; Legitimate expectations in administrative law; Oxford University Press (2000), str
PREPORUČENA: Šikić, M.; Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33 (2012.), br. 1 (2012), str. 205-220
PREPORUČENA: Šikić, Marko; Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava); Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 32 (2011.), br. 1 (2011), str. 127-153
PREPORUČENA: Singh, MP; German administrative law in common law perspective; Springer (2001), str
PREPORUČENA: Brown, LN, Bell, JS, with the assistance of Galabert, J-M; French Administrative Law, Fifth Edition; Oxford University Press (1998), str
PREPORUČENA: Braibant, G.; Le droit Administratif Francais; Presse de la fondation nationale des sciences politiques et Dalloz (1992), str
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija je stjecanje znanja i vještina primjerenih za rješavanje ili sudjelovanje u rješavanju najsloženijih pravnih pitanja donošenja i primjene normativnih i pojedinačnih (upravni ugovori, upravni akti) akata uprave. Cilj je i osposobiti doktorande za prilagodbu hrvatskog javnopravnog sustava zahtjevima koji proizlaze iz pravne stečevine Europske unije i za odgovarajuću primjenu normativnih rješenja u praksi.
Sadržaj kolegija:
1. Tipologija akata uprave u europskoj i hrvatskoj pravnoj doktrini i primjena u praksi.
2. Podzakonski općenormativni akti. Tipologija. Akti državnih tijela (predsjednika Republike, Vlade, središnjih tijela državne uprave). Akti tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Akti pravnih osoba i tijela s javnim ovlastima (HNB, agencije, vijeća, komisije, javnih ustanova itd.). Nadzor zakonitosti akata unutar uprave.
3. Akti planiranja, programiranja i sl. Tipologija. Pravna narav: pravno obvezujući ili ne?
4. Interni akti uprave.
5. Teorija upravnog akta. Upravni akt u zakonodavstvu i upravnoj praksi Europske unije, Francuske, Austrije, Njemačke, Slovenije i Hrvatske. Upravni akt i diskrecijska ocjena. Teorija pogrešnosti upravnog akta.
6. Upravni ugovori (ugovori javnog prava).
Ispitni rokovi
Obavijesti