SOCIOLOGIJA (PREDMET):
Obavijesti
U prilogu se nalaze upute za pisanje seminarskog rada na kolegiju Sociologija na pravnom studiju i studiju socijalnog rada.