Informacije o polaganju pismenog dijela ispita putem parcijalnih ispita (kolokvija)

U okviru kolegija Sociologija (Pravni studij-PS i Studij socijalnog rada-SSR) te kolegija Osnove sociologije (Studij za javnu upravu-SJU) organizirana su dva kolokvija koja studenti(ca)ma omogućuju da polože pisani dio ispita u dva dijela.

Kolokviji nisu obvezni, ali polaganje oba kolokvija značajno pridonosi uspješnom polaganju ispita.

Svaki kolokvij se sastoji od 8 problemskih pitanja na zaokruživanje (tzv. višestruki odgovori) i 3 esejska pitanja.

Svako pitanje na zaokruživanje nosi po 1 bod. Esejska pitanja nose po 4 boda.

Kolokvij se piše 30 minuta.

 

Na prvom kolokviju studenti(ce) mogu ostvariti ukupno 20 boda, a 11 bodova je uvjet za prolazak na kolokviju.

Studenti(ce) koji_e na prvom kolokviju ostvare najmanje 11 bodova mogu pristupiti pisanju drugog kolokvija.

Ako i na drugom kolokviju ostvare najmanje 11 bodova imaju pravo na ispitnom roku pristupiti samo usmenom dijelu ispita, odnosno ne moraju izaći na pisani dio ispita.

Studenti(ce) koji_e su na oba kolokvija ostvarili ukupno 22 ili više bodova mogu izravno pristupiti samo usmenom ispitu na kojem odgovaraju gradivo isključivo drugog kolokvija, dakle ne i gradivo koje je bilo obuhvaćeno prvim kolokvijem!

 

Mogućnost izlaska samo na usmeni ispit nakon položenog pismenog dijela ispita putem parcijalnih ispita (kolokvija) i polaganja samo gradiva drugog kolokvija moguće je ostvariti isključivo na jednom od dva zimska ispitna roka.

Potrebno je prijaviti ispit na roku na kojem želite pristupiti usmenom dijelu ispita, ako ste preko dva ranija kolokvija položili pismeni dio ispita.

 

LITERATURA ZA PARCIJALNO POLAGANJE PISANOG DIJELA ISPITA:

Zrinščak, S., Kregar, J., Sekulić, D., Ravlić, S., Grubišić, K., Čepo, D.,  Petričušić, A., Čehulić, M., Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2021.

 

OPĆE INFORMACIJE ZA STUDENT(IC)E SVIH STUDIJA

Uvjeti za pristupanje parcijalnom polaganju ispita (kolokviju):

1. Studenti(ce) moraju imati upisan kolegij u zimskom semestru tekuće akademske godine.

 

INFORMACIJE ZA STUDENT(IC)E PRAVNOG STUDIJA:

Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja 1-7 (od poglavlja Sociologija i njezin predmet do, uključivo, poglavlja Stanovništvo i društveni razvoj; str.1 – 227).

Drugi kolokvij obuhvaća preostala poglavlja do kraja knjige (od poglavlja Kultura do, uključivo, poglavlja Religija; str. 229 – 515).

 

INFORMACIJE ZA STUDENT(IC)E STUDIJA SOCIJALNOG RADA:

Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja 1-6 (od poglavlja Sociologija i njezin predmet do, uključivo, poglavlja  Društvo i društvena promjena; str.1 – 205).

Drugi kolokvij obuhvaća preostala poglavlja do kraja knjige (od poglavlja Stanovništvo i društveni razvoj do, uključivo, poglavlja Religija; str. 205 – 515).

VAŽNO! Studenti(ce NE POLAŽU sljedeća poglavlja: Sociologija prava, Pravna kultura, Obrazovanje.

Seminaristi(ce) iz kolegija Sociologija (SSR) samostalno odlučuju hoće li pristupiti kolokviju, no izlazak na oba kolokvija i ukupan rezultat kolokvija vrednuju se kod završne ocjene iz seminara.

 

INFORMACIJE ZA STUDENT(IC)E STUDIJA JAVNE UPRAVE:

Prvi kolokvij obuhvaća poglavlja 1-7 (od poglavlja Sociologija i njezin predmet do, uključivo, poglavlja  Stanovništvo i društveni razvoj; str. 1 – 229).

Drugi kolokvij obuhvaća preostala poglavlja do kraja knjige (str. 229 – 515).

VAŽNO! Studenti(ce) NE POLAŽU sljedeća poglavlja: Kultura, Socijalizacija, Devijantnost, Etnicitet i nacija. 


Repozitorij
Repozitorij je prazan