:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Radno i socijalno pravo
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Šifra: 144866, 144868, 144870
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 01. 2023.
  • 13. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 05. 06. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
5.0 144866, 144868, 144870
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: http://meet.google.com/jmi-sgiw-aeb

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 207-252; 279-302; 459-549; 580-626; 646-652 (144866, 144870)
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013) (144866, 144870)
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48 (144866, 144870)
Zakon o radu; (144866, 144870)
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata; (144866, 144870)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama; (144866, 144870)
Zakon o tržištu rada; (144866, 144870)
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a.); (144866, 144870)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.); (144866, 144870)
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-34.); (144866, 144870)
Zakon o socijalnoj skrbi (samo članci 1.-69., 126.-161. i 287.-291.)); (144870)
Zakon o socijalnoj skrbi (samo članci 1.-69., 126.-161. i 287.-291.)); ; (144866)
Zakon o doplatku za djecu; (144866, 144870)
Opis predmeta
Teoretsko određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihov odnos međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava te pitanja interdisciplinarnog pristupa radnim i socijalnim pravima. Glavne odrednice povijesnog razvoja radnog i socijalnog prava. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Baze podataka, istraživanje, izrada nacrta rješenja, presuda, politka i izvješća u području socijalnog prava. Posebnosti autonomnih i heteronomnih izvora radnog prava s težištem na kolektivne ugovore, konvencije Međunarodne organizacije rada te primarne i sekundarne izvore prava Europske unije. Razlikovanje individualnog i kolektivnog radnog prava. U okviru individualnog radnog prava izučavaju se posebnosti tipičnih i atipičnih ugovora o radu, organizacija radnog vremena i odmora, plaća, prenošenje ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, osnovno o naknadi štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu, posebna zaštita prava radnika za slučaj stečaja poslodavca te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. U okviru kolektivnog radnog prava razmatraju se pitanja organiziranja radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, prava na štrajk te radničke participacije u odlučivanju. Posebnosti radnih odnosa državnih i javnih službenika. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Glavne značajke, struktura i financiranje sustava socijalne sigurnosti. Organizacija mirovinskog osiguranja. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Organizacija zdravstvenog osiguranja. Prava iz zdravstvenog osiguranja. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Doplatak za djecu. Organizacija, financiranje i prava iz sustava socijalne skrbi. Posebnosti upravnog postupka i sudske zaštite pri ostvarivanju socijalnih prava.
Ispitni rokovi
30. 01. 2023.
13. 02. 2023.
03. 04. 2023.
05. 06. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti