GRUPA RADIONOV:
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar
Obavijesti
Opće informacije

Organizacija rada na seminaru:

 

UPUTE UZ RAD SEMINARA IZ POMORSKOG I OPĆEPROMETNOG PRAVA

 
  1. Rad na seminaru završava 25.  svibnja 2020.g.
  2. Uvjet za uspješan završetak seminara je uredno pohađanje nastave i uspješno polaganje seminarskog kolokvija.
  3. Urednim pohađanjem nastave smatra se ono gdje je student izostao najviše 1/3 seminarske nastave. 
  4. Studenti koji su uspješno sudjelovali u debati ili održali uspješna izlaganja na određenu temu ne trebaju polagati kolokvij, već im se ocjena iz izlaganja/debate računa kao završna ocjena seminara.
  1. Studenti koji žele pisati seminarski rad o temi se tijekom seminara dogovaraju sa voditeljicom seminara, te rad predaju najkasnije do 4. svibnja 2020. Prije konačne predaje rada, potrebno je poslati tekst demonstratoricama na provjeru poštivanja tehničkih pravila citiranja na e-mail: Nika Petić pet.nika@gmail.com i Ivana Ljubas ivana.ljubass@gmail.com
     
  2. Ukoliko seminarist želi pisati seminarski rad, isti može biti:
    - Pismeni rad opsega cca 12-15 stranica teksta na temu dogovorenu s voditeljicom seminara. Rad mora sadržavati bilješke uz tekst (fusnote) u kojima se na način uobičajen za stručne radove citira korištena literatura, te popis korištene literature na kraju rada (recentne i obavezno, barem djelomično, strane). Rad mora imati slijedeću strukturu: uvod, poglavlja u kojima se razrađuje tema, zaključak i popis literature. Studenti se striktno trebaju pridržavati pravila citiranja za stručne i znanstvene radove, u protivnom rad neće biti pozitivno ocijenjen. U tu svrhu studenti se trebaju pridržavati pravila iz uputa za pisanje diplomskih radova objavljenih na mrežnoj stranici Katedre za pomorsko i općeprometno pravo.

Repozitorij