SEMINARI:
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar
Obavijesti
Opće informacije o seminarima i popratni materijali

Kako bi ispunili seminarske obveze, seminaristi moraju:
a) uredno pohađati seminarsku nastavu, što znači prisustvovati na minimalno 2/3 termina održavanja seminara; i
b) imati pozitivno ocijenjen pisani seminarski kolokvij koji ce obuhvaćati materiju koja je obrađena na seminaru ILI

c) održati pozitivno ocijenjeno izlaganje na seminaru na zadanu temu.

Pisanje seminarskog rada nije obavezno, ali ga mogu napisati studenti koji to žele.

Podrobnije upute o načinu rada na seminaru svi studenti će dobiti na prvim seminarskim sastancima.
 
 
Seminarska nastava je prvenstveno interaktivnog tipa, temeljena na metodi aktivnog učenja studenata na konkretnim materijalima, gdje je voditelj seminara prvenstveno organizator i koordinator studentskog rada. Studente se potiče na samostalna mini-istraživanja i razvoj kreativnog i kritičkog razmišljanja o aktualnim problemima u praksi i zakonodavstvu. Posebno se nastoji potaknuti:
 
a. Logično i analitično razmišljanje,
b. Stvaranje i iznošenje vlastitih kritičkih stavova,
c. Rad u grupi; podjela uloga unutar grupe,
d. Ostvarivanje zadanog cilja u zadanom vremenu,
e. Tehnologija provođenja projektnog istraživanja na zadanu temu,
f.  Korištenje on-line baza podataka i svih fondova Biblioteke PFZ, Interneta i sl. za prikupljanje literature i podataka za 
    nastavu,
g. Debatiranje,
h. Pisanje stručnog rada.

 
U radu seminara u pravilu sudjeluje više istaknutih stručnjaka iz prakse, iz različitih područja transportnog prava i prava osiguranja.


Na kraju seminara provodi se evaluacija rada na seminaru putem anonimnih upitnika, čiji se sadržaj potom obrađuje i objavljuje na web-stranici Katedre.


Repozitorij
Repozitorij je prazan