Usporedba sudske i izvansudske prodaje broda
Prednosti i nedostaci pri namirenju tražbine vjerovnika hipoteke na brodu
 
Izvansudska prodaja u pravilu je brža i jeftinija. Ona se može obaviti i dok brod plovi (nije potrebno da brod bude u luci za vrijeme prodaje) te ne uključuje aktivnost suda. Tako nema sudskih troškova i troškova čuvanja broda u luci, koji se kod sudske prodaje namiruju prije tražbina svih vjerovnika (čak i privilegiranih) i koji mogu biti visoki. Upravo zato što se prodaja može obaviti i dok brod plovi, izvansudska prodaja ne ometa komercijalno iskorištavanje broda što je u pravilu neizbježno kod sudske prodaje.
Međutim, izvansudska («privatna») prodaja je rizičnija za hipotekarnog vjerovnika. Kako tu prodaju ne provodi sud, odgovornost leži na hipotekarnom vjerovniku jer je provodi upravo on (ili osoba koja to čini za njegov račun). U prvom redu se misli na odgovornost za štetu koju takvom prodajom broda eventualno može pretrpiti hipotekarni dužnik – vlasnik broda. Naime, pri realizaciji izvansudske prodaje hipotekarni vjerovnik mora postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika te postići razumnu cijenu s obzirom na stanje broda i cijenu takvih ili sličnih brodova na tržištu te njegovu opterećenost stvarnim pravima drugih osoba. Hipotekarni vjerovnik ODGOVARA DUŽNIKU ZA SVU ŠTETU koju mu prouzroči nepoštivanjem spomenute obveze (čl. 221. PZ). Takve odgovornosti koja prijeti hipotekarnom vjerovniku nema kod sudske prodaje jer nju provodi sud sukladno odredbama PZ o ovrsi prodajom broda radi namirenja novčane tražbine na brodu (Dio Deveti PZ). Mogući višak sredstava dobivenih izvansudskom prodajom hipotekarni vjerovnik je dužan isplatiti dužniku u roku od osam dana po primitku kupovnine. Kršenje te obveze također može, sukladno ZOO, dovesti do odgovornosti za štetu hipotekarnog vjerovnika prema hipotekarnom dužniku. Ni tog rizika za hipotekarnog vjerovnika nema kod sudske prodaje jer je distribucija kupovnine među vjerovnicima i eventualni povrat viška sredstava vlasniku broda dužnost suda.
Dok se u sudskoj prodaji, u pravilu, namiruju svi vjerovnici koji imaju tražbine u vezi s brodom koji se prodaje, kod izvansudske prodaje namiruje se samo hipotekarni vjerovnik koji inicira i provodi prodaju. Ostali vjerovnici se u toj prodaji ne namiruju pa je brod i nakon izvansudske prodaje opterećen stvarnim pravima drugih osoba koja su postojala prije te prodaje.
Podrobnije: Jasenko Marin, Pravno uređenje hipoteke na brodu u Republici Hrvatskoj, Poredbeno pomorsko pravo, god. 44 (2005), br. 159, str. 25.-57.