Što su to P&I KLUBOVI?

Marina Kapikul - Demonstratorica na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo

 

P&I klubovi (Protecting and Indemnity Clubs) su osnovni organizacijski oblik za osiguranje odgovornosti brodara. Suvremeni sustav osiguranja putem P&I klubova razvio se sredinom 19. stoljeća kao rezultat odbijanja osiguravatelja da standardnim osiguranjem u potpunosti pokriju osiguranje brodareve odgovornosti.

P&I klubovi posluju prema načelu uzajamnosti (mutual insurance). To znači da učlanjenjem članovi preuzimaju obvezu zajedničkog participiranja u snošenju štete prema svim ostalim članovima. Zbog toga članovi ne plaćaju fiksnu premiju nego doprinose kako bi klub raspolagao s dovoljno prihoda da u poslovnoj godini podmiri sve predviđene naknade članova. Prilikom  sklapanja  ugovora plaća se početni doprinos (advance call), a ako fond početnih doprinosa ne može pokriti sve štete u poslovnoj godini članovi plaćaju dodatni doprinos (supplementary call). Ukupni prihod kluba od uplata doprinosa temelji se na predviđanju šteta u idućoj godini i iznosa za premije reosiguranja i troškova administracije. Doprinos koji članovi trebaju uplatiti za sljedeću godinu naziva se predvidivi ukupni doprinos (estimated total call).

Učlanjenjem, članovi kluba stječu pokriće osiguranjem, ali i pravo na upravljanje klubom. Na taj način ogleda se njihova dvostruka obveza – osiguranika i člana kluba s posebnim pravima i obvezama. Glavna skupština (General Meeting) je najviše tijelo upravljanja P&I klubom. Ona donosi pravila kluba (Rules of the Club) i bira Direktorij (Committee of Directors) između predstavnika pojedinih članova koji vodi poslove kluba dok je poslovanje kluba povjereno obrazovanim i iskusnim stručnjacima, menadžerima (Managers). Članstvo u klubu stječe se u odnosu na određeni brod. Članovi se osiguravaju za odgovornost i troškove koji proizlaze iz interesa što ih imaju na učlanjenom brodu. Član P&I kluba može biti brodovlasnik, suvlasnik broda, založni vjerovnik, zakupoprimatelj, naručitelj i upravitelj broda. Učlanjenje se odvija na temelju prijave, koju brodar na tipskom obrascu, sa svim potrebnim podacima o brodu i izjavom da prihvaća klupska pravila osiguranja i druga pravila kluba, šalje klubu. Prihvaćanjem ponude od strane kluba, ugovor se smatra sklopljenim. Klub za svaki učlanjeni brod izdaje uvjerenje koje se naziva Certificate of Entry. Klubovi posluju prema vlastitim uvjetima osiguranja (Rules of the Club) uz izuzetak diskrecijskog prava direktora kluba na temelju kojeg mogu do određenih granica odlučiti i drukčije negoli je predviđeno pravilima kluba. Za obveze iz ugovora o osiguranju odgovara samo klub, ne i njegovi članovi, pa se u slučaju spora može tužiti samo klub.

Jedno od glavnih načela na kojima funkcionira osiguranje u P&I klubovima je načelo pay to be paid (tzv. first paid rule) koje kaže da tek kada se osiguranom brodaru dokaže da je odgovoran za štetu nastalu trećoj osobi, i kada brodar isplati naknadu štete, može se obratiti svome osiguratelju – P&I klubu koji će mu refundirati isplaćeni iznos (obeštećenje, naknada – indemnity). U strogo određenim slučajevima utvrđenim međunarodnim konvencijama odnosno zakonskim propisima, pravo direktne tužbe (actio directa) dovodi do odstupanja od prethodno navedenog pravila, te omogućava oštećenim osobama direktno potraživanje naknade štete od P&I klubova (primjer: međunarodni režim o građanskoj odgovornosti za štetu prouzročenu onečišćenjem uljem).

P&I osiguranje uključuje ugovornu i izvanugovornu odgovornost kao i mnoge druge oblike obveza brodara. Dakle, P&I klubovi pružaju pokriće za sljedeće odgovornosti i obveze brodara prema trećim osobama: odgovornost za štete iz sudara brodova (uvjetovana je činjenicom da je institutskim klauzulama za osiguranje brodova pokriveno ¾ odgovornosti brodara iz sudara brodova, pa preostalu ¼ pokriva P&I osiguranje); oštećenje nepokretnih ili plutajućih objekata; odgovornost za teret (odgovornost ne smije biti stroža nego je predviđeno Konvencijom o teretnici i njenim Protokolom); odgovornost za stvari ukrcane na osigurani brod; odgovornost za tjelesne ozljede, bolest i smrt posade broda, te drugih osoba kao što su putnici, lučki radnici i dr. (od 20.veljače 2007. ograničenje za štete zbog smrti i tjelesne ozljede putnika iznosi 2 mlrd. USD, odnosno 3 mlrd. USD za štete prema putnicima i posadi zajedno); obveze prema brodskoj posadi; za osobne stvari članova posade i drugih osoba; za novčane kazne; za istražni i kazneni postupak; za karantenske troškove; za slijepe putnike; za skretanje broda; za osiguranje profesionalnih spašavatelja; za spašavanje broda; za doprinose u zajedničkoj havariji; za doprinos broda u zajedničku havariju; za odgovornost za podrtinu osiguranoga broda; za onečišćenje; za odgovornost iz tegljenja; za troškove u vezi s napucima kluba; za pravne troškove i za razne druge troškove.

U odnosima iz P&I osiguranja primjenjuju se zakonska isključenja, ugovorena isključenja i ograničenja u klupskim pravilima. Te odredbe možemo podijeliti na opća isključenja, isključenja u odnosu na odgovornost za teret i odredbe o franšizama.

Suvremeni P&I klubovi stalno se razvijaju i prate zakonske promjene zemalja diljem svijeta. Danas, 13 P&I klubova udruženih u Međunarodno udruženje P&I klubova pružaju više od 90 % pokrića u svjetskom pomorstvu.