Razlike u odgovornosti prijevoznika i špeditera (otpremnika)

Prijevoznikom se, sukladno ZOO-u smatra osoba koja se bavi prijevozom kao svojim redovitim poslovanjem, ali i svaka druga osoba koja se ugovorom obveže izvršiti prijevoz uz naknadu (čl. 661. st. 2.). Odgovornost prijevoznika, osim u ZOO-u, uređuje se i drugim posebnim propisima koji se odnose na pojedine prometne grane. Stoga se posebne odredbe o odgovornosti prijevoznika, primjerice, mogu naći u Pomorskom zakoniku, Zakonu o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, ili u Zakonu o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu.

Za razliku od toga, odgovornost špeditera (otpremnika) u cijelosti je uređena u okviru ZOO-a. Špediter (otpremnik) sklapa ugovor o prijevozu (i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza) u svoje ime a za račun nalogodavca, osim ako je ugovorom predviđeno da to može činiti u ime i za račun nalogodavca (čl. 849. ZOO). ZOO izričito propisuje (čl. 856. st. 1.) da špediter, za razliku od prijevoznika, odgovara samo za izbor prijevoznika (i drugih  osoba s kojima je u izvršenju naloga sklopio ugovor  - uskladištenje robe i sl.), ali ne i za njihov rad.

Međutim, i špediter može odgovarati i za rad tih osoba u tri slučaja. Prvi je slučaj kad je špediter ujedno i prijevoznik. Naime, ako je špediter obavio i prijevoz ili dio prijevoza, ima prava i obveze prijevoznika (čl. 858. ZOO). Također, u slučaju kad je ugovorom o otpremi određen ukupan iznos (naknada) za izvršenje naloga o otpremi, špediter uvijek odgovara i za rad osoba kojima se poslužio na temelju ovlaštenja iz ugovora (čl. 866. st. 2. ZOO). Na kraju, kad je špediter izvršenje dobivenog naloga povjerio drugom otpremniku – podšpediteru, i tada će odgovarati za njegov rad, osim ako nalog sadrži izričito ili prešutno ovlaštenje otpremniku da povjeri izvršenje naloga drugom otpremniku, ili ako je to očito u interesu nalogodavca, u kojim slučajevima će odgovarati samo za izbor podšpeditera (čl. 856. st. 2. i 3. ZOO).

Osim ovih, ZOO uređuje i poseban slučaj špediterove odgovornosti, kad špediter organizira zbirnu otpremu. U tom slučaju, špediter odgovara za gubitak ili oštećenje stvari nastale za vrijeme prijevoza do kojih ne bi došlo da nije bilo zbirne otpreme (čl. 867. st. 3. ZOO).