Pomorsko i općeprometno pravo
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 44352
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović
izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić
izv. prof. dr. sc. Iva Savić
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pomorsko i općeprometno pravo Pravo - 8. semestar
8.0 44352
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Ponedjeljkom u 9:30 sati, HOTO centar, Savska 32, Zagreb, ured broj 926 (9. kat)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić

Srijeda, 13:30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
izv. prof. dr. sc. Iva Savić

Srijeda, 11.30-12.30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
OBVEZNA: Pavić, Drago; Pomorsko imovinsko pravo; Književni krug (2006), str. 621
OBVEZNA: Savić Iva, Zračno pravo, u: N. Radionov at. al., Europsko prometno pravo, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakulet, 2011., odabrana poglavlja i podpoglavlja kako slijedi.:
- potpoglavlja 1.1 i 1.2., str. 337-346;
- poglavlje 4., str. 406-419;
- potpoglavlje 5.3. , str, 426-431, i
- poglavlje 7., str. 451-463.
PREPORUČENA: Bolanča, Dragan; Osnovne značajke Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. godine, Poredbeno pomorsko pravo, god. 43(2004) br.158, str. 11-42; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Jadranski zavod (2004), str. 11-42
PREPORUČENA: Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19; , str
PREPORUČENA: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11; , str
PREPORUČENA: Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/2005, 41/08 - čl. 849.-868.; , str
PREPORUČENA: Radionov, Nikoleta; Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 3/2011.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str
PREPORUČENA: Radionov Radenković, Nikoleta; Ugovor o prijevozu stvari prema ZOO 2005: Pozadina izmjena, Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2007), str. 659-684
PREPORUČENA: Radionov, Nikoleta; Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008, str. 391-414; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. 391-414
PREPORUČENA: Radionov Radenković, Nikoleta; Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje, 12 (2009), 1, str. 34-44.; Croatia osiguranje (2009), str. 34-44
PREPORUČENA: Radionov Radenković, Nikoleta; Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003, str. 845-873.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003), str. 845-873
PREPORUČENA: Marin, Jasenko; Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi, Zbornik PFZ, br. 56 (4) (2006), str. 969-1010.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2006), str. 969-1010
PREPORUČENA: Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (Narodne novine, br. 87/96); , str
PREPORUČENA: Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine, br. 132/98, 63/08, 134/09, 94/13); , str
PREPORUČENA: Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13); , str
PREPORUČENA: Zakon o obveznim odnosima ( Narodne novine br. 35/05, 41/08 - čl. 661.-698.); , str
PREPORUČENA: Konvencija za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija, 1999, neslužbeni hrvatski prijevod), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, br. 1., 2004., str. 203-224.; , str
PREPORUČENA: COTIF 1999 - Međunarodna konvencija o međunarodnom željezničkom prometu (Narodne novine - dodatak Međunarodni ugovori br. 12/00); , str
PREPORUČENA: CMR 1956 - Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom, Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori br. 11/58.; , str
PREPORUČENA: CVR 1973. - Konvencija o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, br. 8/77); , str
Opis predmeta
Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo izučava tematiku prometnog prava. Svrha kolegija jest ponuditi polaznicima temeljna znanja o pravu koje uređuje kopneno, zračno, pomorsko i pravo unutrašnje plovidbe na međunarodnoj, EU i domaćoj razini, kao i organizaciji tržišta prometnih usluga i upravljanja infrastrukturom u cjelokupnoj transportnoj industriji. Izučava se pojam, podjela i povijesni razvitak pomorskog prava. Proučavaju se izvori pomorskog prava. Razlaže se problematika pomorskog dobra i morskih luka. Analizira se pravni okvir relevantan za sigurnost plovidbe. Izučava se problematika stvarnih prava na brodovima. Pojašnjava se uloga pojedinačnih aktera u pomorskom poduzetništvu. Temeljito se proučavaju relevantni ugovori pomorskog prava, s posebnim naglaskom na ugovore o iskorištavanju brodova te ugovore o prijevozu putnika i prijevozu robe. Pojašnjava se svrha i uloga izvanugovorne odgovornosti u pomorskom sektoru. Velika pažnja pridaje se tematici pomorskog osiguranja kao preteći prava osiguranja. Odvojeno se izučava tematika željezničkog, cestovnog i zračnog prava, s posebnih naglaskom na pitanja prijevoza putnika, prijevoza robe, odgovornosti za štetu, uređenja prometa i sl. Konačno, analizira se pravo unutarnje plovidbe.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.