Prof. dr. sc. Velimir Filipović

PROF. DR. SC. VELIMIR FILIPOVIĆ (24. studenog 1935. - 17. siječnja 2007.)


Velimir Filipović rođen je 24. studenog u Zagrebu. Pučku školu i Klasičnu gimnaziju pohađao je u Zagrebu, gdje je i maturirao 1953. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i dva semestra na Pravnom fakultetu u Muensteru (SR Njemačka). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1959.
Nakon provedenog natječaja izabran je 1960. za asistenta za pomorsko pravo u Jadranskom institutu JAZU u Zagrebu.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranio je 1964. doktorsku disertaciju i stekao doktorat znanosti. 1965. izabran je  za znanstvenog suradnika Jadranskog instituta JAZU u Zagrebu. 1969. prelazi na Pravni fakultet u Zagrebu na katedru za Pomorsko i opće prometno pravo, gdje je 1971.izabran na mjesto docenta, 1976. na mjesto izvanrednog profesora, a 1981. na mjesto redovitog profesora. U tom zvanju bio  potvrđen 1986. i 1991.

Od posljednjeg izbora obavljao je sve nastavničke dužnosti u redovnoj nastavi i u Poslijediplomskom studiju iz trgovačkog prava i građanskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao i prava mora na među-sveučilišnom centru za poslijediplomski studij u Dubrovniku. Od rujna 1993. vodio je Poslijediplomski studij iz trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1986.-2003. predstojnik je Katedre za Pomorsko i opće prometno pravo.

Sudjelovao je s referatima na mnogim znanstvenim skupovima u zemlji ( Dubrovnik, Opatija, Pula, Rijeka, Split, Zadar) i u inozemstvu (Atena, Bamberg, Bruxelles, Gent, Goettingen, Haag, Hamburg, Ludwigsburg, Muenchen, Pariš).
Za potrebe Ministarstva pomorstva prometa i veza izradio je, 1992. po nalogu Ministra prof. Rudolfa studiju o "Prilagođavanju djelatnosti pomorskog brodarstva evropskim integracijama". Kao član povjerenstva sudjelovao je u izradi radnog nacrta Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima i u izradi nacrta Prijedloga Pomorskog zakonika iz 2004. za potrebe Ministarstva pomorstva prometa i veza. Za Ministarstvo vanjskih poslova priredio je materijale za potvrđivanje (ratifikaciju) Protokola konvencije o teretnici (Visbijska pravila).
Kao predstavnik Republike Hrvatske sudjelovao je 1995. u radu Pravnog odbora Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u Londonu, a 1996. (travanj-svibanj) sudjeluje kao predstavnik Republike Hrvatske na pomorskoj Diplomatskoj konferenciji u Londonu.
Kao predsjednik Hrvatskog društva za pomorsko pravo i član matičar Međunarodnog pomorskog odbora (CMI-a) sudjelovao je u radu te međunarodne organizacije na njenim konferencijama u Bruxellesu, Torontu, Rio de Janeiro-u, Lisabonu, Parizu, Veneciji i Sidney-u.
U svom radu bio je vezan i za proučavanje sudske prakse (1970. položio pravosudni ispit), pa surađuje s Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu kao sudac porotnik. Također je sudjelovao kao arbitar u domaćim i stranim arbitražama Izbranog suda u Zagrebu.
Kao stipendista zaklade Alexander von Humboldt-a proveo ukupno preko dvije godine na studijskim boravcima u Koelnu, Goettingenu i Hamburgu, a kao član Upravnog odbora hrvatskog Humboldt kluba organizirao je mjesečna predavanja naših članova u Zagrebu.
Bio je član Hrvatskog društva za međunarodno pravo (zastupao naše društvo u kolovozu 1996. na konferenciji ILA-e u Helsinkiju), član Kluba pravnika grada Zagreba, gdje je aktivno sudjelovao i kao predavač na redovnim tribinama.

 

NEKA NAJVAŽNIJA DJELA:

1. Vanugovorna odgovornost poduzetnika nuklearnog broda za nuklearne štete (doktorska disertacija), Zagreb, 1964.

2. Saobraćajno pravo - Opšte ograničenje odgovornosti u plovidbenom pravu (str. 136-149.), Redakcija: S. Carić, Beograd, 1979.

3. Fizička zaštita nuklearnog materijala, Zagreb, 1980.

4. Odgovornost za nuklearnu štetu, Zagreb, 1980.

5. Odgovornost za štetu bez krivnje u Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, Split, 1980.

6. Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. S napomenama i komentarskim bilješkama, Narodne novine, 1981., s autoraima: V. Brajković, I. Čolović, B. Jakaša, N. Katičić, E. Pallua, V. Tomašić, S. Triva

7. Bankruptcy of ship operators in Yugoslav law (koautor: M. Dika), The Hague - Zagreb - Ghent colloquium on the Law of international trade; Session 7, 1987.

8. Prilagođavanje djelatnosti pomorskog brodarstva evropskim integracijama, Zagreb, 1992.


Članci:

1. Suvremeni razvoj pomorskog privatnog prava (suautor: E. Pallua), Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno privatno pravo, Zagreb, 1974., broj 7, str. 1-72

2. Komentar Hamburških pravila (suautor: E. Pallua), Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, Zagreb, 1978, br. 78, str. 2-96.

3. Koje promjene donose nova pravila o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF 1980.), Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, Zagreb, 1982., br. 95, str. 32-40.

4. Izmjena međunarodnih sporazuma o naknadi štete uslijed zagađivanja mora naftom (komentar), Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, Zagreb, 1984, br. 103-104., str. 503-514.

5. Odgovornost zračnog prijevoznika za štete na robi, Savjetovanje iz oblasti kopnenog transporta, Beograd, 1985, str. 1-15.

6. Nova Konvencija Ujedinjenih naroda o odgovornosti poduzetnika prijevoznih terminala u međunarodnoj trgovini, Uporedno pomorsko pravo - Comparative maritime law, zagreb, 1992., br. 1-2, str. 19-32.