O PREDMETU:
Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje
O predmetu Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje
Status predmeta: izborni predmet
 
Cilj predmeta je stjecanje odnosno produbljivanje znanja o pravnom uređenju položaja žene u Hrvatskoj i odgovarajućem europskom okruženju u prošlosti s naglaskom na razdoblje dugog 19. st. kada dolazi do preobrazbe tradicionalnog društvenog i pravnog sustava te izgradnje modernog građanskog društva i pravnog sustava. Ta je preobrazba u hrvatskim područjima ponajviše rezultat modernizacije nametnute „izvana“, a ogleda se u uvođenju niza zakonskih propisa (npr. Opći građanski zakon; kazneni zakonici) kojima se djelomično mijenja dotadašnji položaj žene u pravnom sustavu. Budući da analiza pravnih propisa sama po sebi ne daje pravu i potpunu sliku stanja, uz normativni pristup sadržaju predmeta, studentima će se kroz analizu dostupne sudske prakse omogućiti uvid u primjenu odgovarajućih pravnih normi i usporedbu de iure i de facto položaja žene.