RASPORED I TEME PREDAVANJA ZA AKAD. GOD. 2019/2020

Uvod u teoriju prava - SCJUJF

Petkom: 13:20-16:00h, dvorana I, Gundulićeva 10

Literatura: R. Guastini, Sintaksa prava, Naklada Breza (2018), osim stranica 17-26, 39-45, 71(6. pogl.)-75, 103(12. pogl.)-106, 167(3. pogl.)-172, 228(6. pogl.)-232, 296-301, 340(2. pogl.)-342(do 4. pogl.), 381(7. pogl.)-382 i 395-401

Preporučena literatura: Luka Burazin, Mario Krešić, Ivana Tucak, Priručnik za teoriju prava - praktični dio, Naklada Breza (2018)

TERMIN

TEMA PREDAVANJA

ISHODI UČENJA

PREDAVAČ

04. 10.

Pojam i vrste pravnih normi. Norme o ponašanju i pravna načela

 1. definirati pojam pravne norme u užem smislu i objasniti njezina obilježja;
 2. objasniti i ilustrirati razliku između normi i rješidbi;
 3. imenovati, definirati i prepoznati različite vrste normi u općenitom smislu;
 4. objasniti povezanost normi u općenitom smislu i normi u užem smislu;
 5. definirati utemeljujuće norme, metanorme, primarne i sekundarne norme te formulirane i neizražene norme te za svaku vrstu dati primjer;
 6. definirati i grupirati norme o ponašanju te dati primjere za njih;
 7. imenovati deontičke načine i objasniti značenje deontičkih izraza;
 8. izdvojiti osnovne logičke odnose između deontičkih izraza;
 9. navesti i objasniti funkcije zapovjednih i dopuštajućih normi u normativnim sustavima;
 10. opisati logičke odnose između zapovjednih i sankcionirajućih normi;
 11. definirati pojam načela te opisati i rastumačiti glavne značajke načela;
 12. navesti različite vrste načela i dati primjere za njih;

Doc. dr. sc. B. Preložnjak

11. 10.

Subjektivni pravni položaji

 1. imenovati, definirati i objasniti osnovne subjektivne pravne položaje i dati primjere za svaki od njih;
 2. definirati pojam pravnog odnosa i grupirati pravne odnose u osnovne tipove;
 3. označiti i identificirati različita značenja iskaza o pravima;
 4. opisati subjektivno pravo kao slobodu, otpornost, zahtjev i vlast i dati primjer za svaki od navedenih položaja;
 5. objasniti pojam subjektivnog prava kao složenog položaja i dati primjer za njega;
 6. objasniti pojmove prava “drugog stupnja“ i prava kao zaštićenog subjektivnog položaja i dati za njih primjere;
 7. razlikovati subjektivna prava prema njihovu izvoru;
 8. razlikovati temeljna prava prema njihov sadržaju i nositeljstvu;

Doc. dr. sc. B. Preložnjak

18. 10.

Pravna dinamika i izvori prava

 1. objasniti norme o proizvodnji prava, imenovati i definirati njihove vrste te dati za njih primjere;
 2. definirati i objasniti pojam pravnog izvora;
 3. definirati i objasniti izvorne i izvedene izvore te izvorne i izvedene norme;

Doc. dr. sc. M. Krešić

25. 10.

Normativni akti i činjenice. Zakon

 1. definirati, objasniti i razlikovati normativne akte i normativne činjenice;
 2. definirati i objasniti pojam običaja;
 3. objasniti načelo efektivnosti;
 4. objasniti shvaćanje o zakonu kao primarnom i vrhovnom izvoru prava;
 5. definirati i prepoznati zakon u formalnom i materijalnom smislu;
 6. definirati i objasniti načelo zakonitosti i njegove izraze s obzirom na različite državne vlasti;
 7. prepoznati proces smanjivanja uloge zakona kao povlaštenog izvora prava i izvijestiti o njemu;

Doc. dr. sc. B. Preložnjak

31. 10.

(13:20, dv. I.)

I. kolokvij

Ustav i ustavotvorna vlast. Tipologija ustava

 1. navesti i objasniti četiri osnovna značenja izraza “ustav“;
 2. opisati razlikovanje ustava u formalnom i materijalnom smislu;
 3. definirati pojmove ustavne materije i materijalno ustavnih normi;
 4. izdvojiti osnovne vrste ustavnih normi, dati za njih primjere i prepoznati ih;
 5. opisati dvije tehnike ograničavanja vlasti;
 6. opisati dva modela ustava;
 7. objasniti zašto se ustav smatra izvorom prava;
 8. definirati i razlikovati utemeljujuću i utemeljenu vlast;
 9. izraziti formalističko i supstancijalističko shvaćanje ustavotvorne vlasti;
 10. imenovati različite vrste ustava prema njihovu obliku, načinu donošenja, sadržaju i načinu mijenjanja;
 11. opisati vrste ustava prema načinu njihova mijenjanja i obrazložiti kvantitativni karakter krutosti ustava;
 12. rastumačiti pojam zajamčenosti ustava te opisati i razlikovati tri vrste sudskog jamstva ustava;

Doc. dr. sc. M. Krešić

08. 11.

Poustavljenje pravnog poretka. Pravni poredak i normativne hijerarhije

 1. objasniti pojam poustavljenja pravnog poretka i imenovati uvjete poustavljenja;
 2. imenovati, opisati, objasniti i prepoznati pet aspekata poustavljenja pravnog poretka;
 3. objasniti pojmove pravnog poretka kao skupa normi i kao skupa institucija;
 4. objasniti teze da je pravni poredak vrijednosno suvisla i logički dosljedna cjelina te raspravljati o njima;
 5. imenovati, opisati, objasniti i identificirati različite vrste normativnih hijerarhija;
 6. objasniti odnos između različitih vrsta normativnih hijerarhija i valjanosti;
 7. objasniti zašto se ustav smatra najvišim izvorom pravnog poretka;

Doc. dr. sc. M. Krešić

15. 11.

(13:20, dv. I)

Valjanost, postojanje i djelovnost norme. Elementi i struktura pravnog poretka

 1. definirati i objasniti pojmove valjanosti, postojanja i sposobnosti djelovanja norme;
 2. objasniti vremensku dimenziju sposobnosti djelovanja norme;
 3. razlikovati poništenje i ukidanje norme;
 4. definirati i objasniti pojmove pogrešnosti, nevaljanosti i nepostojanja norme;
 5. objasniti i razlikovati valjanost i nevaljanost kao svojstva akata, odredbi i normi;
 6. objasniti problem “vrhovne“ norme pravnog poretka;
 7. objasniti dva shvaćanja o identitetu pravnog poretka;
 8. objasniti pojam složenosti pravnog poretka i opisati temeljne vrste pravnih poredaka s obzirom na stupanj njihove složenosti;
 9. objasniti sinkronijsku i dijakronijsku dimenziju pravnog poretka;
 10. objasniti statičku i dinamičku dimenziju pravnog poretka;
 11. definirati centraliziran i decentraliziran pravni poredak i dati primjer za svaki;
 12. opisati moguće odnose između pravnih poredaka;

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

22. 11.

Antinomije

 1. objasniti pojam antinomije te imenovati, definirati i prepoznati različite vrste antinomija;
 2. objasniti odnos između antinomija i tumačenja;
 3. imenovati, opisati i objasniti različite načine rješavanja antinomija te izabrati odgovarajući način u predočenom slučaju;
 4. opisati i objasniti dvije inačice kriterija specijalnosti;

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

29. 11.

Norme i vrijeme

 1. opisati vremenske dimenzije pripadanja, valjanosti, primjenljivosti i sposobnosti djelovanja normi;
 2. definirati unatražnodjelujuće, produljenodjelujuće i prijelazne norme;
 3. objasniti unatražno djelovanje norme i dvije vrste unatražnodjelujućih normi;

Izv. prof. dr. sc. V.-I. Savić

06. 12.

II. kolokvij

Država i državne vlasti

 1. definirati i objasniti pojam države te izdvojiti bitna obilježja države;
 2. imenovati, opisati i razlikovati vrste država s obzirom na način proizvodnje, sadržaj i opseg njihovih pravnih poredaka;
 3. definirati pojam pravne države;
 4. definirati dva značenja izraza “državna vlast“;
 5. imenovati, opisati i objasniti različite državne funkcije;
 6. opisati dvije tehnike ustrojstva vlasti, objasniti njihove implikacije, usporediti ih te ih upotrijebiti kao modele za prepoznavanje zbiljskih odnosa državnih vlasti u konkretnom pravnom poretku;
 7. objasniti odnos institucije ustavnog sudovanja i načela zakonitosti;
 8. objasniti odnos institucije ustavnog sudovanja i dviju tehnika ustrojstva vlasti;
 9. objasniti tezu o “antidemokratskom“ karakteru ustavnog sudovanja;
 10. opisati i razlikovati sudske i zakonodavne značajke funkcije ustavnog sudovanja;

Izv. prof. dr. sc. V.-I. Savić

13. 12.

Suverenost. Odnos državnog i međunarodnog prava

 1. objasniti problem pojma suverenosti i rastumačiti njegovo značenje u kontekstu ustavnog i međunarodnog prava;
 2. objasniti problem pravnih ograničenja suverena;
 3. objasniti problem monizma i dualizma u ustavnom pravu, imenovati i definirati različite vrste ustava s obzirom na primjenljivost međunarodnog prava u unutarnjem poretku i objasniti moguće odnose materijalne hijerarhije između međunarodnog i unutarnjeg prava;
 4. objasniti problem dualizma i monizma u međunarodnom pravu;

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

20. 12.

Tumačenje i neodređenost prava

 1. definirati različita značenja izraza “tumačenje“;
 2. opisati, objasniti i prepoznati tumačenja “in abstracto“ i “in concreto“;
 3. opisati, objasniti i prepoznati spoznajno, odlučujuće i stvaralačko tumačenje;
 4. objasniti pojam neodređenosti prava;
 5. objasniti pojam višeznačnosti normativnih tekstova;
 6. objasniti razlikovanje normi i odredbi;
 7. imenovati i objasniti izvore višeznačnosti normativnih tekstova;
 8. objasniti pojam nejasnosti normi;

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

10. 01.

Pravne praznine

 1. imenovati, opisati, objasniti i prepoznati različite vrste pravnih praznina;
 2. objasniti odnos normativnih praznina i tumačenja;
 3. objasniti tezu da je pravo konačan skup normi i raspravljati o njoj;
 4. objasniti dogmu o potpunosti i njezinu vezu s doktrinom pravne države;

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

17. 01.

Primjena prava. Odnos zakonodavstva i pravosuđenja

 1. definirati i objasniti pojam primjene prava;
 2. objasniti odnos pravosuđenja, načela zakonitosti i obrazloženosti sudskih odluka;
 3. opisati i objasniti dvije razine sudačkog rasuđivanja;
 4. opisati i objasniti materijalno i formalno razlikovanje zakonodavstva i pravosuđenja i o njemu raspravljati;
 5. opisati i objasniti pojmove zakonodavnog i pravosudnog rezervata i o njima raspravljati.

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

24. 01.

III. ispitni kolokvij

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

27. 01.

(13:20, dv. I)

Ispravak jednog nepoloženog kolokvija

Studenti koji polože kolokvij ispitu mogu pristupiti na ispitnom roku 14. 2.

Izv. prof. dr. sc. L. Burazin

IZVANREDNI

09. 10., 17-21h, dv. I – gradivo I. kolokvija, predavač: Doc. dr. sc. B. Preložnjak

10. 10., 17-21h, dv. I – gradivo II. kolokvija, predavač: Doc. dr. sc. M. Krešić

11. 10., 17-21h, dv. I – gradivo III. kolokvija, predavač: Doc. dr. sc. M. Krešić