ISPITNA PITANJA:
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava
Ispitna pitanja

Ispitna pitanja, 8. rujna 2015.

 1. Što je brak, te što znate o ugovornoj teoriji braka; (36-37, 41)

 2. Za koje je slučajeve i iz kojih razloga zakonodavac propisao suglasnost na priznanje očinstva; (275)

 3. Što znate o sklapanju pravnih poslova roditelja u ime i za račun djeteta; (469, 470, 473, 815, 1044, 1047)

 4. Kad će se dijete (jedinog) roditelja lišenog poslovne sposobnosti staviti pod skrbništvo (766)?

 5. Koje je značenje načela adoptio naturam imitatur (611)

 6. Pod kojim pretpostavkama i na kojim poslovima smije raditi dijete staro četrnaest godina te tko smije upravljati tako zarađenom imovinom (1041, 1042, 1044, 1046-1048)?

 

 

Ispitna pitanja, 30. lipnja 2015.

 1. Kojim se višestranim i dvostranim dokumentima štiti pravo na sklapanje braka i kakvu sudsku zaštitu to pravo uživa; (1059; 1062; 19; 20; 21)

 2. Kako izgleda i koje su pravne posljedice oporučnog priznanja majčinstva i što može biti sadržaj majčine oporuke; (230)

 3. Na kojim se načelima temelji pravna intervencija u roditeljsku skrb, koja su tijela za to nadležna i koja je okolnost europske judikature utjecala na veću zaštitu roditelja; (479, 480)

 4. Tko je curator ad litem, tko ga imenuje, po kojem propisu, i kakve su mu ovlasti (693)

 5. Kako će postupiti centar za socijalnu skrb ako izvanbračni otac želi posvojiti svoje dijete, koji su razlozi za zakonsko rješenje te u kojem međunarodnom dokumentu je njegovo uporište (607)

 6. Od kad teče obveza uzdržavanja bake i djeda svojeg unuka, a od kad teče obveza uzdržavanja roditelja svojeg djeteta – objasnite odgovor (872, 850)

 

Ispitna pitanja, 16. lipnja 2015.

 

 1. Koje su osnovne dužnosti matičara pri sklapanju građanskoga braka koje mogu biti sankcionirane na temelju drugih propisa – navedite kojih; (99)

 2. Što je priznanje majčinstva i koje su zakonske pretpostavke za njegovu valjanost; (213)

 3. Koja je obiteljskopravna mjera namijenjena djetetu koje ima poremećaj u ponašanju i koje su joj osnovne karakteristike; (531-535)

 4. Koje su se osobe, koje žive u neformalnim životnim zajednicama, dužne međusobno uzdržavati po zakonu i u kojem razdoblju (893 i čl. 3., čl. 4., čl. 39. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola)

 5. Kako će postupiti czss ako skrbnik bez njegova odobrenja pokloni umjetničku sliku štićenika trećoj osobi (736-739, 742, 753),

 6. Što znate o mirazu kao institutu obiteljskog prava te kako njime raspolažu bračni drugovi (1003)

 

Ispiti, 2. lipnja 2015.

 

 1. Koji su učinci presude kojom se utvrđuje očinstvo; (318)

 2. Koja osobna prava poznaje Konvencija o pravima djeteta, opišite pobliže jedno od njih i navedite koja su od njih razrađena u obiteljskome zakonodavstvu; (419-426)

 3. Kad se i kome može izreći mjera zabrane neovlaštenoga približavanja djetetu; (557-558)

 4. Kako maloljetni štićenik može promijeniti školu koju pohađa; (707, 777)

 5. Između kojih osoba postoji obveza uzdržavanja prema Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola, te za koje se slučajeve koristi analogija s Obiteljskim zakonom; (čl. 39. Zakona o životnom partnerstvu)

 6. Odredbe kojeg propisa se primjenjuju kad jedan bračni drug ulaže u imovinu svojeg bračnog druga - objasnite odgovor (1002).

 

Ispitna pitanja, 14. travnja 2015.

1. Koja su osobna prava i dužnosti bračnih drugova i što znate o njihovu karakteru; (108)
2. Može li dijete osporavati svoje podrijetlo; (361, 391, čl. 84-85., čl. 147.)
3. Navedite slučajeve kad će samo jedan roditelj skrbiti o djetetu i obrazložite dva od navedenih; (478)

4. Kako osoba djelomice lišena poslovne sposobnosti zastupa svoje dijete - objasnite odgovor (811);

 

5. Kad sud neće dopustiti sklapanje sudske nagodbe o uzdržavanju - navedite primjere (845, 940, 941a, 950 itd.)

 

6. Koji propis i na koji način uređuje imovinske odnose partnera/partnerica (Zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola - čl. 50.-54.)

 

Ispitna pitanja, 17. veljače 2015.

 

1.      Objasnite mogu li skrbnici sudjelovati umjesto štićenika u postupku sklapanja braka- obrazložite odgovor s obzirom na pretpostavke za sklapanje braka (50, 62, 63);

2.    Kako glasi presumpcija o majčinstvu, u koju vrstu predmnjeva ju ubrajamo, te kako se ona primjenjuje (211, 394);

3.      Što znate o Odboru za prava djeteta (414);

4.      Koje su posebnosti posvojenja kad dijete posvaja njemački državljanin, te kakav je stav hrvatskog obiteljskog prava prema tome i zašto (610);

5.      Navedite nadležnosti centra za socijalnu skrb po Obiteljskom zakonu (671);

6.      Uzdržavanje izvanbračnog druga (893-900).

 

Ispitna pitanja, 3. veljače 2015.

 1. Što je obiteljsko pravo, što mu je predmet, koja su njegova obilježja i načela; (2-6)

 2. Utječe li činjenica što je bračnom drugu nepoznato boravište ili se nalazi u inozemstvu na provođenje postupka posredovanja – obrazložite odgovor; (150)

 3. Što znate o tužbi czss za utvrđivanje očinstva; (300)

 4. Od koga oštećenik može tražiti naknadu štete ako mu punoljetni štićenik razbije prozor; (740)

 5. Koje su dodatne pretpostavke potrebne da bi punoljetno dijete moglo tražiti uzdržavanje od roditelja – detaljno objasnite jednu od njih; (860-863)

 6. Kako se načelo autonomije volje ogleda u imovinskim odnosima bračnih drugova (1005-1011).

 

Ispit, 11. studenog 2014.

 

1. Što znate o pristanku na brak; (50, 56, 57, 98, 99, 105)

2. Utjecaj bračnog statusa majke odnosno oca na podrijetlo djeteta; (257, 258)

3. Koja je definicija pojma dijete po KPD i što ona znači, te koja su osobna prava djeteta; (417, 419)

4. Koje su vrste skrbnika – objasnite razvrstavanje te navedite primjer za svakog od njih u hrvatskom zakonodavstvu (689-693);

5. Objasnite što  u uzdržavanju znači pojam „clausula rebus sic stantibus“ (913);

6. Kad bračni drug može opozvati dar učinjen drugom bračnom drugu, te po kojem propisu (1012-1016)?

 

Ispiti, 16. rujna 2014.

 

 1. Međunarodni dokumenti relevantni za sklapanje maloljetničkih brakova; (67)
 2. Koja se i čija prava sukobljavaju i što o njima znate prilikom prijave rođenja izvanbračnog djeteta ; (278)
 3. Što znate o utjecaju zdravstvenih razloga na strani roditelja da bi dijete bilo povjereno drugoj osobi na čuvanje i odgoj i kakav je pravni put zaštite dobrobiti djeteta u tom slučaju; (499-501)
 4. Pristanak roditelja na posvojenje djeteta; (623)
 5. Obiteljskopravna zaštita osobe koja je nepoznata boravišta; (820, 822)
 6. Versio in rem(964)

 

Ispiti, 2. rujna 2014.

 1. Što znate o obiteljskim odnosima; (7-13)
 2. Koji su pravno relevantni propusti matičara u vezi sa sklapanjem braka i na što se odnose; (99-100)
 3. Što je roditeljska skrb i koje su njezine pravne značajke; (403-404)
 4. Utjecaj dobi na zasnivanje posvojenja; (596, 597, 599, 611, 627)
 5. Kad i iz kojih razloga skrbnik ima, a kad nema pravo na naknadu za posao skrbništva; (746, 747)
 6. Značenje, pravilo i iznimka načela nemo pro praeterito allitur; (850)

 

Ispitna pitanja, 1. srpnja 2014.

 

1. Što se događa umre li muž za vrijeme osporavanja očinstva (356-357)

2. Kojim se postupovnim odredbama u ObZ-u štiti pravo djeteta na saznanje podrijetla te pobliže objasnite jednu od njih (306, 317)

3. Koja su prava i dužnosti maloljetnih štićenika (783-785)

4. Koju dokumentaciju pribavlja CZSS te koje podatke utvrđuje prilikom izrade mišljenja o podobnosti posvojitelja za posvojenje (618, 619)

5. Kako se štiti dobrobit djeteta u sudskom postupku o uzdržavanju - objasnite jedan primjer (948)

6. Koja su suvlasnička prava bračnih drugova (990-992)

 

 

Ispitna pitanja, 17. lipnja 2014.

 

1. Naknadno osnaženje braka - vrste, pretpostavke i učinci (131,133-135)

2. Koje su dužnosti djece propisane Ustavom i Obiteljskim zakonom? (16,458)

3. Postupak radi predaje djeteta (497-498)

4. Što znate o utjecaju posvojenja na osobno ime posvojenika? (641)

5. Tko, kada i zašto maloljetniku postavlja posebnog skrbnika? (820-826)

6. Tko i kako snosi troškove poroda izvanbračnog djeteta? (1051, 1052)

 

 

Ispitna pitanja, 3. lipnja 2014.

 

1. Što znate o sporu o postojanju braka? (55-59)

2. Navedite i objasnite elemente bračnog statusa djeteta (252-259)

3. Navedite zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i objasnite dvije od njih (čl. 11. - 17. ZNNO)

4. Kada se i zašto od roditelja ne traži pristanak na posvojenje djeteta?(602)

5. Navedite i objasnite činjenične pretpostavke za stavljanje djeteta pod skrbništvo (758-763)

6. Kad bračni drugovi solidarno odgovaraju za dugove prema trećima?(1018-1023)

 

Ispitna pitanja, 8. travnja 2014.

 

 1. Što znate o „rađanju i podizanju djece“ (122, 173,144)
 2. Može li majka nastaviti s postupkom osporavanja očinstva u slučaju da je tužbu pokrenuo njezin muž, a nakon njegove smrti; (356-357)
 3. Što znate o svestranom obrazovanju djece i mogućim sankcijama prema roditeljima u tom slučaju; (421, 454, 509)
 4. Državljanstvo posvojitelja; (610)
 5. Tko i kako nadzire skrbnika; (726-733)
 6. Što znate o nagodbi roditelja o uzdržavanju; 958-961).

 

Ispiti, 18. veljače 2014.

 

 1. Usporedite izvanbračnu zajednicu po obiteljskopravnim i  nasljednopravnim propisima kao i njihove  učinke, te po kojim joj propisima i kada valja priznati značenje obitelji ; (172-175; 178)
 2. Koje su ovlasti suda u vezi s medicinskim vještačenjem u paternitetskim postupcima; (306)
 3. Koja tijela i kojim povodom mogu izreći nadzor nad roditeljskom skrbi; (479; 484; 488; 513;)
 4. Što podrazumijeva zaštita osobnih prava štićenika, tko je na nju obvezan i pod kojim uvjetima; (709; 712-715)
 5. Koje je vrste rok propisan za podnošenje tužbe za uzdržavanje bračnog druga, što to znači, koliko iznosi i zašto je zakonom propisan; (885-886)
 6. Jesu li predmeti za osobnu upotrebu bračna stečevina ili vlastita imovina – obrazložite odgovor; (987)

 

Ispitna pitanja, 4. veljače 2014.

 1. U kojim će se slučajevima i zašto smatrati da je tužba za razvod braka povučena u vezi s neispunjenjem zakonske dužnosti sudjelovanja u postupku posredovanja; (154, 165)
 2. Pravni status maloljetnog djeteta koji osporava majčinstvo ženi koja je upisana kao njegova majka u maticu rođenih; (325-326)
 3. Koji su međunarodni dokumenti, doneseni nakon Drugoga svjetskog rata, a koji su prethodili Konvenciji o pravima djeteta važni za uređenje prava djece i s kojim odredbama; (433)
 4. Što znate o raskidivosti posvojenja; (591)
 5. Što znate o institutu ovrhe kod uzdržavanja; (842, 847,848)
 6. Za koje je imovinskopravne odnose članova obitelji propisana forma javnobilježničkog akta i što to konkretno znači;(725; 1048)

Ispitna pitanja, 12. 11. 2013.

1. Koja su šira, a koja uža načela uređenja obiteljskih odnosa, te navedite po jedan normativni primjer za svako od njih; (23)

2. Kako se kroz posljednja dva stoljeća mijenjalo pravno uređenje izvanbračno rođene djece na području današnje Hrvatske;(200-205)

3. Što znate o sustavu sankcija za države stranke Konvencije o pravima djeteta; (414)

4. Kad i tko postavlja skrbnika za poseban slučaj punoljetnoj osobi, te pobliže obrazložite po vlastitom izboru jedan od razloga; (820-824)

5. Kako se određuje uzdržavanje; (939-940)

6. Na koje odnose i zašto će se u obiteljskom pravu primijeniti ugovor o ortaštvu, te koje su mu karakteristike; (1032).

 

Ispitna pitanja, 17. rujna 2013.

 

 1. Kako sporazum o rađanju djece utječe na kvalitetu braka, te koja se načela njime štite; (122)
 2. Na koje načine i pod kojim pretpostavkama može muškarac priznati svoje očinstvo nasciturusa; (266)
 3. Koji relevantni propisi i s kojim sadržajem uređuju pravo djeteta na zapošljavanje; (457)
 4. Navedite što obuhvaća zastupanje maloljetnog štićenika u pogledu njegove osobe te za koje je radnje skrbniku potrebno odobrenje (773,775-778);
 5. Od kojeg trenutka teče obveza oca da uzdržava desetgodišnje dijete koje nije rođeno u  bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, te za kojeg je upravo podnesena tužba za utvrđivanje očinstva, a od kojeg trenutka teče obveza bake i djeda po tom ocu ( 846, 872)
 6. Kako bračni ugovor sklapaju maloljetna nevjesta i ženik, a kako maloljetna žena i muž - objasnite odgovor (1008)

 

Ispitni rok, 3. rujna 2013.

 1. Koji je smisao propisivanja dobne granice kao pretpostavke za sklapanje braka, koja je sankcija u slučaju njezina nepoštivanja te kakav je značaj rokova za pokretanje odgovarajućeg postupka (61, 62, 66, 129, 131)
 2. Koji su protokoli Konvenciji o pravima djeteta dosad doneseni, te koji im je cilj i sadržaj (433).
 3. Što može učiniti roditelj koji s djetetom ne živi nakon smrti roditelja s kojim dijete živi (496);
 4. Odustanak od pristanka na posovjenje roditelja kojemu je oduzeto pravo da živi s djetetom – objasnite odgovor  (527, 623, 624);
 5. Navedite činjenične i pravne okolnosti za stavljanje djeteta pod skrbništvo te objasnite jednu od njih (758);
 6. Koja je imovina bračnog druga koji je istovremeno zasnovao i istospolnu zajednicu vlastita, a koja suvlasništvo, te koji su propisi relevantni za te odnose. (979, 1001, 1009)

 

Ispiti, 2. srpnja 2013.

 1. Kad će se i zašto primijeniti predmnijeva o povlačenju tužbe/sporazumnog zahtjeva za razvod braka; (154, 165)
 2. Koje postupke o podrijetlu djeteta i zašto baš te može pokrenuti centar za socijalnu skrb; (247, 300, 304)
 3. Što znate o povremenom nadzoru smještaja djeteta; (426, 511, 518, 519, 526, 533)
 4. Što je sadržaj isprave u kojoj je konstatiran pristanak roditelja na posvojenja, tko ju sastavlja, te koji je pravni položaj roditelja nakon što je dao pristanak (622- 624);
 5. Što za kupca nekretnine znači zabilježba u zemljišnim knjigama da je vlasnik dijete pod skrbništvom (723-725, 810)
 6. Koje obiteljskopravne obveze baka i djed imaju prema unucima, te pod kojim se pretpostavkama moraju ispuniti. (871)

Ispitni rok, 18. lipnja 2013.

1. Koje su dužnosti matičara u postupku sklapanja braka i koje su pravne posljedice neispunjenja tih dužnosti? (t 98)

2. Pravni položaj djeteta u sudskom postupku utvrđivanja očinstva - pobliže opišite jednu od njegovih uloga. (t 291-295, t 298-299)

3. Koji je doseg i smisao odredbe o zabrani sudskih postupaka o podrijetlu djeteta začetog medicinskom oplodnjom? (t 391)

4. Objasnite što znači da se skrbnik mora "kao roditelj" skrbiti o djetetu, koji je pravni temelj ovlasti skrbnika te razlike u sadržaju skrbi. (t 773, 778)

5. Objasnite načelo Nemo pro praeterito allitur i njegove iznimke. (t 850)

6. Kome Obiteljski zakon daje mogućnost ugovornog uređenja imovinskih odnosa, kako se zove taj ugovor te koji mu je sadržaj - objasnite odgovor. (t 1006, 1031, 1032, 1035)

 

Ispitni rok, 4. lipnja 2013.

1. Ovlasti suda u postupku poništaja braka zbog bračne smetnje ranijeg braka. (t 135)

2. Kakva je pravna situacija muža žene koji je za vrijeme njezine trudnoće saznao da je oplodno nesposoban? (t 142, 349-351, 353, 396)

3. "Skladan obiteljski život djeteta" na što upućuje i koji mu je pravni smisao? (t 447)

4. Što može učiniti štićenik nezadovoljan izborom skrbnika te koje je značenje mišljenja i želja štićenika općenito? (t 694, 707)

5. Tko je dužan uzdržavati osobu koja ima svoje roditelje, u braku je te ima troje djece - objasnite odgovor. (t 860, 867)

6. Kako animus za bračnu zajednicu bračnih drugova utječe na njihove imovinskopravne odnose? (t 979, 983)

 

Ispitni rok, 16. travnja 2013.

1. Kad sklopljeni „vjerski brak s građanskim učincima“ neće imati građanske učinke i kako se to utvrđuje? (53-55) 

2. Što se događa umre li muž za vrijeme postupka osporavanja očinstva? (356-357)

3. Što znači kad kažemo da „roditelj ne skrbi za osnovne životne potrebe djeteta s kojim živi“ te koje su pravne posljedice? (538,547)

4. Koje su iznimke od pravila da skrbnik zastupa štićenika u imovinskim stvarima - obrazložite odgovor. (721)

5. Kada i zašto sud može ex officio odlučiti o uzdržavanju maloljetnog djeteta? (949)

6. Kako se može namiriti vjerovnik kojem je jedan od bračnih drugova dužan za popravak vozila koje je njegova vlastita imovina? (1017)

 

Ispiti, 12. veljače 2013.
 1. U kojim je sve slučajevima i s kojim ovlastima centar za socijalnu skrb nadležan u postupku posredovanja; (151, 153, 154, 155, 156, 159, 163)
 2. Može li se utvrditi očinstvo muškarcu koji je lišen poslovne sposobnosti – obrazložite odgovor; (266, 303)
 3. Koje su smjernice roditeljskog odgoja; (447)
 4. Kako činjenica da je osoba pod skrbništvom utječe na njezino pravo na roditeljsku skrb; (801, 602, 478)
 5. Koji instrumenti pomažu prilikom ovrhe uzdržavanja maloljetnog djeteta; (943, 954)
 6. Kako se štite prava djece koju u športskim aktivnostima financiraju klubovi; (1047a)

 

Ispitni rok, 29.1.2013.

 

1. Što je brak i koja su mu bitna obilježja, te kako ga definira kanonsko pravo; (t 34, 35, 39)

2. Koji su Vam modusi priznanja očinstva poznati te pobliže opišite jedan od njih; (t 266, ZMPO)

3. Pravne posljedice lišenja roditeljske skrbi; (t 554, 556)

4. Što znate o raskidivosti i poništaju posvojenja; (t 591, 645)

5. Definirajte duševnu bolest i duševni poremećaj te njihov utjecaj na obiteljskopravni status osoba; (t 790, 791, 69, 134)

6. Pravna zaštita vjerovnika kojem su bračni drugovi solidarni dužnici. (t 1023, 1024)

 

 

Ispitni rok, 13.11.2012.

 

 

1.       Što je to posredovanje, koja mu je svrha, te kako se ovlašteni posredovatelj namiruje za obavljeno posredovanje; (147, 158)
2.       Kad se nasljednici, u kojim sporovima, u kojoj stranačkoj ulozi i s kojim ovlastima pojavljuju u obiteljskom pravu; (248, 304, 33, čl. 80. ObZ)
3.       Koja su ekonomska prava djece i koja su od njih zaštićena ObZ-om; (424, 854)
4.       Objasnite što su duševne smetnje, opišite jednu od njih te navedite kad
              će dovesti do lišenja poslovne sposobnosti(789-795);
5.        Što je clausula rebus sic stantibus te kako se primjenjuje u institutu
              uzdržavanja (946, 947);
6.       Kakvo je pravno značenje postojanja bračne zajednice za učinke braka (983)

 

 

Ispitni rok, 1.listopad 2012.

 

1. Navedite i obrazložite za koje je statusne odnose relevantan bračni status osobe. (t 41, 84, 173, 183, 252, 612, 695, 797)

2. Kojim se postupovnim odredbama u ObZ-u štiti pravo djeteta na saznanje podrijetla te pobliže objasnite jednu od njih? (t 306)

3. Što znate o obiteljskopravnom uređenju djetetova rada? (t 457, 542, 858, 1040, 1042, 1044)

4. Što znate o smještaju štićenika u psihijatrijsku ustanovu te kakvo značenje ima pristanak skrbnika na taj smještaj? (t 809)

5. Kako postojanje odnosno nepostojanje obiteljske zajednice između maćehe i pastorka utječe na maćehinu obvezu uzdržavanja pastorka? (t 875, 876)

6. Kad muškarac neće biti obvezan platiti troškove poroda svojeg izvanbračnog djeteta? (t 1051)

 

Ispit, 18. rujna 2012.

1. Ovlasti suda u postupku poništaja braka zbog bračne smetnje ranijeg braka. (t 135)

2. Što znate o predujmu za troškove vještaka u paternitetskim i maternitetskim sporovima? (t 306)

3. Koji su protokoli Konvenciji o pravima djeteta dosad doneseni, te koji im je cilj i sadržaj? (t 433)

4. Koja je razlika u pravnom položaju roditelja koji skrbe o svojem djetetu nakon punoljetnosti od pravnog položaja skrbnika osobe lišene poslovne sposobnosti? (t 815 i dalje)

5. Koja je dužnost djeteta, a koja su prava roditelja ako se punoljetno dijete prestane redovito školovati? (t 860-862, čl. 212.a ObZ)

6. Navedite za koja potraživanja bračni drugovi odgovaraju solidarno i objasnite jedan od primjera. (t 1018-1022)

 

Ispit, 4. rujna 2012.

  1. Sto znate o izjavi o pristanku na sklapanje braka; (50)
 
  2. Priznanje majcinstva u oporuci; (230)
 
  3. "Skladan obiteljski zivot djeteta" na sto upucuje i koji mu je pravni smisao;(447)
 
  4. Sto znaci da skrbnicka zastita mora biti primjerena (664, 665 i dalje)
 
  5. Koje su posebnosti prilikom odredivanja uzdrzavanja za dijete (933-941);
 
  6. Rad kao nacin stjecanja nove vrijednosti u bracnoj stecevini - oblici i vrste
  rada , te u kojim slucajevima ce biti znacajno njegovo odredivanje (981)

 

 

 

Ispit, 3. srpnja 2012.

 

 1. Što znate o širem krugu ovlaštenika za poništaj braka – na koje se osobe odnosi, u kojim slučajevima i što se time štiti; (132)

 2. Može li muž majke koji je lišen poslovne sposobnosti sam osporavati očinstvo – obrazložite odgovor; (350)

 3. Koje su zakonske pretpostavke za izricanje nadzora nad roditeljskom skrbi i pobliže opišite jednu od njih; (513, 514)

 4. Koje su apsolutne, a koje relativne prepreke da bi netko bio imenovan skrbnikom i objasnite jednu od njih (695, 697-701);

 5. Navedite načela obiteljskopravnog uzdržavanja i objasnite jedno od njih (838-841);

 6. Po kojem propisu i kako su roditelji odgovorni za štetu koju trećima počini njihovo dijete – objasnite odgovor (1022).

 

ISPITNI ROK, 19. LIPNJA 2012.

1.    Koja su bitna obilježja braka i kako su ona predočena u hrvatskome obiteljskom zakonodavstvu; (35)
2.    Navedite koje sve ovlasti ima centar za socijalnu skrb u postupku priznanja očinstva i pobliže opišite jednu od njih; (266, 275, 280-283)
3.    Koji propis uređuje djelovanje pravobranitelja za djecu, koji su zahtjevi za njegov izbor, koji su mu ciljevi djelovanja, te koje poslove obavlja; (463)
4.    Što se ubraja „druge važnije mjere“ koje skrbnik poduzima u pogledu osobe maloljetnog štićenika, te koja su pri tome prava štićenika (778)
5.    Što znate o ograničavanju vremenskog razdoblja za uzdržavanje za izvanbračnog druga (898)
6.    Načelo autonomije volje u imovinskim odnosima bračnih drugova (975, 978, 1005, 1006).
 

Ispiti, 5. lipnja 2012.

 

1.       S kojim se načelima iz međunarodnih i to kojih ugovora susrećemo u obiteljskom pravu u širem i u užem sadržaju. (23)

2.       Što znate o izboru posredovatelja. (151-152);

3.       Što znate o susretima i druženjima djeteta, temeljem odluke nadležnog tijela, s osobama koje nisu roditelji (nadležnost, postupak, ovlaštenici, razlozi). (492)

4.       Kako osoba lišena poslovne sposobnosti može utvrditi svoje očinstvo. (252, 708, 714, 715, 810, 811, 816)

5.       Kako su se imovinski odnosi muškarca i žene koji su živjeli izvan braka rješavali prije nego što je to pitanje uređeno obiteljskim propisom, te koji su osnovni problemi imovinskih odnosa izvanbračnih drugova danas. (1027, 1030)

6.       Koja su prava bake i djeda u odnosu na unuke, a koje obveze po obiteljskom pravu, te pod kojim se pretpostavkama te obveze moraju ispuniti. (871)

 

 

 

 

2. Sto znate o predujmu za troskove vjestaka u paternitetskim i maternitetskim
sporovima; (306)
3. Koji su protokoli Konvenciji o pravima djeteta dosad doneseni, te koji im je cilj
i sadrzaj (433).
4. Koja je razlika u pravnom polozaju roditelja koji skrbe o svojem djetetu nakon
punoljetnosti od pravnog polozaja skrbnika osobe lisene poslovne sposobnosti (815 i
d.)
5. Koja je duznost djeteta, a koja su prava roditelja ako se punoljetno dijete
prestane redovito skolovati (860, 861, 862, cl. 212a)
6. Navedite za koja potrazivanja bracni drugovi odgovaraju solidarno i objasnite
jedan od primjera (1018-1022).
 

 

1. Ovlasti suda u postupku ponistaja braka zbog bracne smetnje ranijeg braka; (135)
2. Sto znate o predujmu za troskove vjestaka u paternitetskim i maternitetskim
sporovima; (306)
3. Koji su protokoli Konvenciji o pravima djeteta dosad doneseni, te koji im je cilj
i sadrzaj (433).
4. Koja je razlika u pravnom polozaju roditelja koji skrbe o svojem djetetu nakon
punoljetnosti od pravnog polozaja skrbnika osobe lisene poslovne sposobnosti (815 i
dalje.)
5. Koja je duznost djeteta, a koja su prava roditelja ako se punoljetno dijete
prestane redovito skolovati (860, 861, 862, čl. 212a)
6. Navedite za koja potrazivanja bracni drugovi odgovaraju solidarno i objasnite
jedan od primjera (1018-1022).
 

 

Ispitni rok, 17.4.2012.

1. Kad sklopljeni „vjerski brak s građanskim učincima“ neće imati građanske učinke, zašto i kako se to utvrđuje. (53-55) 
2. Predujam za vještačenje u sporovima o podrijetlu djeteta. (306)
3. Što znači kad kažemo da „roditelj ne skrbi za osnovne životne potrebe djeteta s kojim živi“ te koje su pravne posljedice. (538,547)
4. Tko može podnijeti pritužbu na rad skrbnika i u vezi skrbništva, kome se podnosi, te kakav je postupak povodom pritužbe. (733)
5. Kako obiteljskopravno uzdržavanje može utjecati na ostvarivanje prava iz socijalne zaštite. (828)
6. Koja je ustavna odredba bitna za uređenje imovinskih odnosa te navedite najmanje pet izvora prava na zakonskoj razini. (970)

 

 

Ispitni rok,  14. 2. 2012.
1.       Koje su pravne osnove prestanka braka i njihove pravne posljedice? (t 125, 128)
2.       Što znate o oporučnom priznanju majčinstva? (t 230)
3.       Što znate o djetetovom pravu na obiteljski život? (t 443 – 444)
4.       Koje obiteljskopravne posljedice za dijete može imati odsutnost jedinog roditelja koji s djetetom živi? (t 762, čl. 104. ObZ)
5.       Osobitosti uzdržavanja izvanbračnog druga s obzirom na trajanje uzdržavanja? (t 898)
6.       Navedite sličnosti i razlike u uređenju imovinskih odnosa partnera/partnerica s uređenjem imovinskih odnosa bračnih drugova. (t 1033)
 
Ispitni rok, 1. veljače 2012.
1.      Navedite i obrazložite za koje je statusne odnose relevantan bračni status osobe;
2.      Kad će sud i u kojem opsegu ograničiti susrete i druženje djeteta s roditeljem; (490)
3.      Koga sve Konvencija o pravima djeteta navodi kao osobu odgovornu za pravilan razvoj djeteta i s kojim ovlastima; (416)
4.      Usporedite pravni položaj djeteta začetog oplodnjom uz medicinsku pomoć i posvojenog djeteta s obzirom na mogućnost saznanja podrijetla (odgovarajuće odredbe ZMO, 389-396, 630, 644);
5.      Koje su obveze centra za socijalnu skrb vezane uz privremeno uzdržavanje (963-967);
6.      Od kog se može naplatiti vlasnik vozila kojemu je štetu nanio 16-godišnji maloljetnik vozeći svoj moped (1022, 740)  

 

 

Ispitni rok, 8.11.2011.
1.       Kojim se pravnim normama i zašto uređuje obiteljsko pravo, te navedite primjere za svaku od njih. (t 4)
2.       Kakva je pravna situacija muža žene koji je za vrijeme njezine trudnoće saznao da je oplodno nesposoban? ( t 142, 349-351, 353, 396)
3.       Koje su osnovne razlike između Deklaracije o pravima djeteta i Konvencije o pravima djeteta? (t 413-414, 433)
4.       Kakav utjecaj ima dob djeteta s obzirom na mogućnost njegova posvojenja? (t 596-597, 623, 627)
5.       U kojim slučajevima skrbnik odgovara po pravilima odgovornosti za drugoga i što to znači za štićenika? (t 740)
6.       Ima li žena pravo na uzdržavanje od bivšeg bračnog druga u slučaju kad je dobila otkaz neposredno nakon razvoda braka? (t 883, 885-886)

 

Ispitni rok, 3.10.2011.

1. Što znate o uređenju osobnog imena u obiteljskom zakonodavstvu? (t 92, 115, 128, 321, 641 (čl. 145. i čl. 141. ObZ))

2. Kakav je pravni status djeteta potpuno lišenog poslovne sposobnosti u

postupcima osporavanja njegova podrijetla? (t 327, 328, 330, 361)

3. Navedite izuzetke od roditeljskog zastupanja djece i pobliže objasnite

jedan od njih. (t 471-473)

4. Kako valja primijeniti načelo zaštite najboljeg interesa djeteta s obzirom na zakonsko određenje dobi posvojitelja (t 611),

5. Navedite barem pet instituta u kojima centar za socijalnu skrb sudjeluje

štiteći prava i interese djece te kako se određuje mjesna nadležnost (t 673,

151, 233, 275, 300, 512,513, 614, 820, 952, 958,962, 964, 1047, 1050 etc.),

6. Tko, kako i s kojim dosegom može sklopiti ugovor o sponzoriranju

umjetničke aktivnosti djeteta (t 1047a)?

 

 
Ispitni rok 20. rujna 2011.
1. Što znate o ravnopravnosti u obiteljskom pravu? (t 109, 409, 881, 884, 979, 984; iznimke: t 142, t 901)
2. Što znate o pravu djeteta na izbor obrazovanja? (t 451 – 453)
3. Što znači da „postoji opasnost za pravilno podizanje djece“? (t 520 – 523)
4. Kakva je uloga djetetova skrbnika u postupku posvojenja maloljetnog štićenika te tko ga imenuje? (t 604)
5. Kad su baka i/ili djed dužni uzdržavati svojeg unuka ili unuku te jesu li oboje dužni uzdržavati unuka odnosno unuku? (t 871, 873)
6. Može li se dijete odreći nasljedstva u ostavinskom sporu te na što sud mora paziti? (t 1049)
 
 
Ispitni rok, 6. rujna 2011.

1.       Navedite koje su pravne osnove prestanka braka, kada brak prestaje, odlukom koje vrste i s kojim pravnim posljedicama.  (t 125 – 127, 136, 161)

2.       Što je to priznanje očinstva, u kojem je obliku moguće i pred kojim tijelima. (t 263, 266, čl. 9. st. 1. i 3. ZMO)

3.       Nabrojite slučajeve kad o djetetu skrbi jedan roditelj i pobliže opišite jedan od njih.  (t 478)

4.       Kako se u Republici Hrvatskoj mijenjao institut posvojenja  te koji je razlog promjena. (t 582, 583)

5.       Kad će sud, a kad centar za socijalnu skrb povjeriti maloljetnog štićenika na čuvanje i odgoj.  (t 710)

6.       Koje su pretpostavke za uzdržavanje specifične za uzdržavanje partnera /ice, a koje su opće. (t 904 – 906)

 
 
Ispitni rok, 5. srpnja 2011.
 
 1. S kojim se načelima iz međunarodnih i to kojih ugovora susrećemo u obiteljskom pravu u širem i u užem sadržaju; (23)
 2. Koje osobine mora imati žena da bi mogla valjano priznati majčinstva; (217-221)
 3. Što proizlazi i kako glasi definicija djeteta po Konvenciji o pravima djeteta; (417)
4.      U kojim propisima i na koji način se ogleda društvena priroda 
skrbništva(659, 660, 666);
5.      Što može učiniti bračni drug koji želi poduzeti pravni posao 
vezan uz bračnu stečevinu, ako se drugi bračni drug tome protivi(992, 993),
6.      Cjelovito navedite bar pet prava iz Povelje ljudskih prava Europske unije koja se odnose na obiteljsko pravo (1062).
 
 
Ispitni rok, 14. lipnja 2011.
 
 1. Kakav je pravni status osoba lišenih poslovne sposobnosti u vezi sa sklapanjem i prestankom braka, izvanbračne i istospolne zajednice (t 69, 72 – 75, 134, 150, 173, 183, 185);
 2. Što znate o zabrani spora o majčinstvu u slučaju medicinske oplodnje; (t 394)
 3. Pravo djeteta na zapošljavanje/rad i sankcije u slučaju kršenja istog; (t 457; 542)
4.      Može li očuh koji skrbi o djetetu posvojiti dijete bez pristanka oca koji uopće ne skrbi o djetetu – objasnite odgovor (t 547, 601, 602);
5.      Ima li skrbnik za poseban slučaj pravo naknadu i po kojim pretpostavkama (t 748),
6.      Tko može sklopiti sudsku nagodbu o uzdržavanju i pod kojim pretpostavkama (t 941a, 958, 959, 961).
 
Ispitni rok 31.5.2011.
1.       Što znate o mjestu stanovanja bračnih drugova i utjecaju na razvod braka i maloljetnu djecu. (t 121, 141, 145, 477, 479, 484)
2.       Što znate o pravu djeteta na saznanje podrijetla u obiteljskopravnim i medicinskopravnim propisima. (t 212, 262, 264, 265; t 242, 290; t 278; t 306, 317; t 630; čl. 10. ZMO)
3.       Navedite koji se sve međunarodni dokumenti UN-a bave djecom i pobliže navedite njihov sadržaj. (t 433)
4.       Kako lišenje poslovne sposobnosti roditelja utječe na njegovu roditeljsku skrb. (t 478, 758, 766)
5.       Što znate o privremenom uzdržavanju djeteta. (t 963 – 966)
6.       Tko je i kako odgovoran za štetu koju dijete nanese trećoj osobi. ( t 1022, 1023)
 
Ispitni rok, 12. travnja 2011.
1.       Tko može biti posredovatelj u postupku razvoda braka i pod kojim pretpostavkama. (t 151, 157).
2.       Kad pristanak odnosno suglasnost na priznanje očinstva daje samo majka, a kad samo centar za socijalnu skrb, u kojem roku te zašto je uopće propisana takva obveza centra. (t 272, 274, 275, 277).
3.       Kojoj konvencijskoj skupini djetetovih prava pripada pravo djeteta na slobodu savjesti, vjerskog i drugog uvjerenja te kako je zaštićeno u obiteljskom zakonodavstvu. (t 448, 420, 425).
4.       Što znate o promjeni osobnog imena posvojenog djeteta, gdje se taj podatak evidentira te koji propisi to uređuju. (t 632, 633, 636, 641).
5.       Pravo na uzdržavanje majke izvanbračnog djeteta – pretpostavke i vremensko razdoblje za koje se određuje. (t 901, 902)
6.       Što je miraz te kako je on uređen u suvremenom obiteljskom pravu. (t 1003, 1004).

 

 

Ispitni rok, 15. veljače 2011.
1.       Navedite i obrazložite za koje je statusne odnose relevantan bračni status osobe. (t 84, 173, 183, 252, 612, 695, 797)
2.       Kad će sud i u kojem opsegu restringirati susrete i druženje djeteta s roditeljem? (t 490)
3.       Koga sve Konvencija o pravima djeteta navodi kao osobu odgovornu za pravilan razvoj djeteta i s kojim ovlastima? (t 416)
4.       Za koja zastupanja štićenika je skrbniku potrebno odobrenje centra za socijalnu skrb – objasnite odgovor. (t 714, 720, 722, 724)
5.       Navedite okolnosti kad prestaje pravo na uzdržavanje između bivših bračnih drugova i objasnite jednu od njih. (t 911, 917)
6.       Kako Europski sud za ljudska prava utječe na harmonizaciju obiteljskopravnih nacionalnih sustava? (t 1058, 1059)
 
ISPITNI ROK, 1. veljače 2011.
1.       Što znate o pravu na sklapanje braka prema ObZ i europskim dokumentima i njegovom ograničenju (t 43, t 46, t 60-61, t 1059, t 1062)?
2.       Zakonski i praktični smisao predujma za vještačenje u sporovima o podrijetlu djeteta? (t 306)
3.       Što znate o obvezama prekršajnog i kaznenog suda u vezi s kršenjem djetetovih prava? (t 507)
4.       Neposredno skrbništvo. (t 685)
5.       Tko je sve dužan i kojim redom uzdržavati zaposlenog maloljetnika koji je sklopio brak? (t 858, t 923, t 925)
6.       Navedite pravne izvore koji se odnose na imovinske odnose članova obitelji i objasnite primjenu dva od njih. (t 969-971 i dalje)
 
Ispitni rok 9.11.2010.
1.       Kad sklopljeni „vjerski brak s građanskim učincima“ neće imati građanske učinke i kako se to utvrđuje. (53-55)
2.       Navedite kojim su institutima kroz povijest bili definirani pravni odnosi roditelja i djece i pobliže opišite jedan od njih. (194-199)
3.       Što znate o obiteljsko-pravnom uređenju djetetova rada. (457, 542, 858, 1040, 1042, 1044)
4.       Odustanak od posvojenja roditelja kojemu je oduzeto pravo da živi s djetetom – objasnite odgovor. (527, 623, 624)
5.       Pod kojim pretpostavkama i u kojim postupcima dijete može tražiti od bake i djeda uzdržavanje. (871-873)
6.       Po kojem propisu i pod kojim pretpostavkama bračni drug može tražiti povrat dara. (1014-1016)
 
Ispitna pitanja, 5. listopada 2010.
 
1.      Što znate o slobodnom i odgovornom odlučivanju o rađanju djece; (19; 122-124)
2.      Kojim se postupovnim odredbama u ObZ-u štiti pravo djeteta na saznanje podrijetla te pobliže objasnite jednu od njih; (306, 317) 
3.      Kako se štite imovinski interesi maloljetne djece; (475-476, 559, 1047)
 
4.   Tko, kome, kada i zašto treba izdati rješenje kojim odobrava neki
imovinski posao (722, 724, 1047);
 
 5. Kako se štiti dobrobit djeteta u sudskom postupku o uzdržavanju -
 objasnite jedan primjer (948);
 
 6. Navedite međunarodne ugovore Vijeća Europe koji su relevantni za
 obiteljsko pravo (1060)
 
 
 
 
Ispitni rok 21.9.2010.
 
1.. Što se događa umre li muž za vrijeme postupka osporavanja očinstva:
(356-357)
 
2.. Što znate o zabrani susreta i druženja djeteta; (490-492)
 
3.. Što znači kad kažemo da "roditelj ne skrbi za osnovne životne potrebe
djeteta s kojim živi"; (538; 547)
 
4. Što znate o neusklađenosti u hrvatskom pravnom sustavu s obzirom na učinke posvojenja (640, 641);
5. Koji su pravni izvori za ustanovu uzdržavanja u RH – rangirajte ih i navedite po jedan primjer za svaku razinu (831);
6. Koja su suvlasnička prava bračnih drugova (990-992).
Ispitni rok – 6.9.2010.
1.       Koje su pravne posljedice matičareva propusta u ispunjenju njegovih dužnosti prilikom sklapanja braka (99)
2.       Što znate o poslovnoj sposobnosti i dobi žene koja priznaje majčinstvo (218-220)
3.       Koja se prava djeteta ograničavaju izricanjem mjere oduzimanja roditelju prava da živi s djetetom i da ga odgaja, te koja se opravdanja tome u korist mogu navesti (525)
 1. Koju dokumentaciju czss pribavlja te koje podatke utvrđuje prilikom izrade mišljenja o podobnosti posvojitelja za posvojenje (618, 619);
 2.  Kome se sve dostavlja rješenje o lišenju poslovne sposobnosti – obrazložite odgovor (803),
       6.    Navedite bar pet prava iz Povelje ljudskih prava EU koja se odnose na obiteljsko pravo (1062)
 
ISPITNA PITANJA, 7. srpnja 2010.
 1. Koje pretpostavke mora ispunjavati vjerski sklopljen brak da bi imao i koje građanskopravne učinke? (53-54)
 2. Značenje pojma exceptio plurium concubentium (309)
 3. Kako se na teorijskoj razini određuje interes djeteta (427-431)
 4. Navedite prava i dužnosti maloljetnih štićenika (783-785)
 5. Što znate o roku za postavljanje zahtjeva za uzdržavanje između bračnih drugova (884-885, 890)
 6. Što je s imovinskim odnosima osoba koje su živjele u izvanbračnoj zajednici koja nije ispunjavala pretpostavke po Obiteljskom zakonu (175, 1032).

 

ISPITNI ROK 15.6.2010.
 1. U kojoj mjeri nesposobnost za rasuđivanje utječe na obiteljski status te osobe. (t 69, 71)
 2. Što znate o izboru posredovatelja. (t 151, 152)
 3. Za primjenu kojeg instituta je relevantno „nestvaranje uvjeta za zajednički život s djetetom“ – obrazložite značenje istoga. (t 546)
 4. Tko daje pristanak na posvojenje djeteta maloljetnih roditelja i tko o tome odlučuje. (t 602, 604)
 5. Koja su prava dužnika uzdržavanja koji sazna da je njegov bivši bračni drug prije godinu dana zasnovao izvanbračnu zajednicu. (t 915)
 6. Što znate o načinu razvrgnuća bračne stečevine. (t 997-999)
ISPITNI ROK 1. LIPNJA 2010.
 1. Koje se ustavne odredbe i odredbe kojih važnijih međunarodnih ugovora odnose na obitelj i pobliže objasnite jednu od njih; (15; 19; 20)
 2. Što znate o zastupanju maloljetnog djeteta u postupku utvrđivanja očinstva; (292-293)
 3. Kako obiteljsko zakonodavstvo štiti djecu od obiteljskog nasilja; (459, 462)
 4. Što je sadržaj isprave u kojoj je konstatiran pristanak roditelja na posvojenja, tko ju sastavlja, te koji je pravni položaj roditelja nakon što je dao pristanak (622- 624);
 5. Objasnite koje tijelo, zašto i u kojim slučajevima mora ex officio odlučiti o uzdržavanju (948, 949);
 6. Koji su međunarodni ugovori Vijeća Europe bitni za ujednačavanje obiteljskog prava na europskoj razini (1058, 1060).

ISPITNI ROK 13.4.2010.
 1. Navedite koje su pravne osnove prestanka braka; kad brak prestaje, odlukom koje vrste i s kojim pravnim posljedicama. (t 125 – 127, 136, 161)
 2. Kojim se propisima i kojim pravnim institutima štiti djetetovo pravo na saznanje podrijetla. (Konvencija o pravima djeteta, ObZ, ZM0)
 3. Što znate o susretima i druženjima djeteta, temeljem odluke nadležnog tijela, s osobama koje nisu roditelji (nadležnost, postupak, ovlaštenici, razlozi). (t 492)
 4. Navedite slučajeve kad je skrbnik materijalno odgovoran i objasnite jedan od njih. (t 736-740).
 5. Koje su prednosti, a koji nedostaci neoborive predmnjeve o jednakom suvlasništvu na bračnu stečevinu. (t 986)
 6. Što znate o procesu europeizacije materijalnih odredaba obiteljskog prava. (t 1057 -  1060)

ISPITNI ROK 16.2.2010.
 1. Što znate o osobnom imenu u obiteljskom pravu. (t 115-120, t 128, t 465, t 467, t 633, t 641, Zakon o osobnom imenu)
 2. Rokovi za davanje pristanka/suglasnosti na priznanje očinstva. (t 276-277)
 3. Obrazovna prava djeteta s posebnim potrebama. (t 421, t 452)
 4. Koje odredbe Konvencije o pravima djeteta se odnose na posvojenje. (t 598, t 600, t 610, t 627, t 630)
 5. Poseban skrbnik u postupku lišenja poslovne sposobnosti (t 800, t 821)
 6. Kako dijete može sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa športskim klubom. (t 469, t 1047a)

ISPITNI ROK 2.2.2010.
 
 1. Koje kvalitete treba i po kojem propisu posjedovati posredovatelj da bi mogao pružati stručnu pomoć.         (t 157)
 2. Što je to priznanje očinstva, u kojem je obliku moguće i pred kojim tijelima. (t 263, 266, čl.9. st.3. ZMO)
 3. Koje tijelo, u kojim slučajevima i prema kome može izreći ograničenje ili zabranu susreta i druženja.(t 490)
 4. Značenje posrednog i neposrednog skrbništva nad maloljetnim djetetom u postupku posvojenja.                  (t 604, 824)
 5. Nemo pro praeterito allitur i iznimke od tog načela. (t 846, 850)
 6. Može li zaposlena majka tražiti naknadu troškova poroda izvanbračnog djeteta. (t 1051)
 
--2009--
 
ISPITNI ROK 10.11.2009.
1. Navedite kojim se međunarodnim globalnim dokumentima štiti obitelj, sadržaj tih odredaba te nabrojite barem tri prava koja oni s tim u vezi uređuju (19)
2. Što znate o predujmu u sudskom parničnom postupku (306)
3. Nabrojite slučajeve kad o djetetu skrbi jedan roditelj i pobliže opišite jedan od njih (478)
4. Objasnite kakvo značenje za roditeljsku skrb ima činjenica da je roditelj lišen poslovne sposobnosti, a kakvu da je roditelj odsutan (758, 759, 762, 766)
5. Kakva prava ima bivši bračni drug, obveznik uzdržavanja, kad sazna da je primatelj uzdržavanja zasnovao izvanbračnu zajednicu (911, 913)
6. Koji propis i na koji način uređuje zajedničku stečevinu (1033)
 
 
ISPITNI ROK 6.10.2009.
1. Koje su pravne posljedice ako sklapanju braka nisu bili nazočni svjedoci, a koje ako je nevjestu ili ženika zastupao opunomoćenik (50, 96, 99)
2. Što znate o mogućnosti da se nakon smrti žene upisane kao majke nastavi postupak osporavanja majčinstva (338)
3. Navedite koja djetetova prava ObZ razlikuje u području prava na obrazovanje i objasnite jedno od njih (449, 450)
4. Probni smještaj djeteta u obitelji budućih posvojitelja (620)
5. Što znate o sposobnosti oporučivanja osobe lišene poslovne sposobnosti (721)
6. Pod kojim su se pretpostavkama dužni uzdržavati srodnici drugog stupnja ravne loze (871-873)
 
 
ISPITNI ROK 15.9.2009.
1. Što znate o definicijama obitelji u zakonskim tekstovima, Ustavu i međunarodnim ugovorima (12, 15, 19)
2. Tko će zastupati punoljetnu osobu koja je djelomice lišena poslovne sposobnosti u postupku kojeg ona pokreće za utvrđivanje majčinstva (245, 708, 714)
3. Kulturna prava djece (425)
4. Što znate o očevidniku predmeta o posvojenju (637)
5. Koji su propisi pravni izvor uzdržavanja (831)
6. Što sve mpže biti predmet bračne stečevine (987)
 
 
ISPITNI ROK 1.9.2009.
1. Kad je sposobnost za rasuđivanje i kako relevantna u postupku sklapanja braka (61, 71)
2. Kako će postupiti sud ako stranka u paternitetskom sporu odbije pristupiti DNA analizi (306, 317)
3. Koji je sadržaj Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i kojoj grani prava on pripada (461)
4. Navedite kad nije potreban pristanak roditelja za posvojenje te objasnite jedan od tih slučajeva (602)
5. Kad će se punoljetnoj osobi imenovati poseban skrbnik (820)
6. Koje su manjkavosti uređenja prava na uzdržavanje partnera/partnerica (188)
 
 
ISPITNI ROK 7.7.2009.
1.Što znate o načelu krivnje u razvodu braka te može li ono imati učinke na pravne posljedice razvoda braka (139, 892)
2. Što je to serološki pregled i koje je njegovo značenje u obiteljskom pravu (314)
3. Pravo djeteta na slobodu vjerskog uvjerenja i što ako se roditelji međusobno ili roditelji i dijete o tome ne slažu (448, 483)
4. Privremeni zastupnik (693)
5. Za koga se i na koji način primjenjuju iznimke od načela Nemo pro praeterito allitur (850, 872, 902)
6. Koji propis i kako uređuje opoziv dara između bivših bračnih drugova (1014, 1015)
 
 
ISPITNI ROK 16.6.2009.
1. U kojem bračnom sporu presuda ima deklarativno značenje - objasnite odgovor. (45, 58, 105)
2. Nabrojite međunarodne dokumente o pravima djeteta koji se na europskoj razini odnose na prava djeteta. (433)
3. Tko je nadležan izreći mjeru osiguranja na imovini roditelja i koji je učinak te mjere. (563, 1050)
4. Što znači odredba da su podatci o posvojenju službena tajna. (637)
5. Tko, kome i s kojim sadržajem može podnijeti pritužbu na rad skrbnika, odnosno na rad centra za socijalnu skrb. (733)
6. Kako Obiteljski zakon definira bračnu stečevinu i koje skupine prava izričito navodi kao bračnu stečevinu. (979, 982)
 
 
ISPITNI ROK - 2.6.2009.
 1. Tko je transseksualna osoba te može li sklopiti brak po hrvatskom pravu - obrazložite odgovor pozivom na odgovarajuće propise. (48)
2. Koja sanznanja iz postupka posredovanja mora sadržavati stručno mišljenje ovlaštenog posredovatelja. (160)
3. U kojim slučajevima dijete nije ovlašteno osporavati očinstvo. (361, 391, 644)
4. Koje su pretpostavke za lišenje poslovne sposobnosti te koji zdravstveni uzroci mogu dovesti do njih. (791-796)
5. Navedite pretpostavke za uzdržavanje od strane izvanbračnog druga. (894)
6. Kako će postupiti sud pred kojim se vodi parnica, ako se roditelj dijeteta u njoj odrekao tužbenog zahtjeva za naknadu štete počinjene djetetu? (1049)
 
 
 ISPITNI ROK - 14.4.2009.
 1. Koje su pretpostavke koje se za učinke izvanbračne zajednice traže po Obiteljskom zakonu, a koje po Zakonu o nasljeđivanju? (t 173-175, t 178)
2.  Kako je načelo "pater is est quem nuptiae demonstrant" primijenjeno u hrvatskom pravu? (t 251-259)
3. Navedite kojim je sve institutima bio uređen pravni odnos između roditelja i djece. (t 194-199)
4. Može li osoba istospolne orijentacije posvojiti dijete - objasnite odgovor. (t 612)
5. Može li skrbnik u ime i za račun svojeg štićenika sklopiti pravni posao sa svojim izvanbračnim drugom - objasnite odgovor. (t 724, t 820, t 823)
6. Pod kojim pretpostavkama je  očuh dužan uzdržavati pastorku i koje su osnovne razlike u odnosu na roditelja djeteta?
(t 874-876, t  855, t 857-863)
 
 
 
ISPITNI ROK 17.2. 2009.
 1. Navedite i objasnite zakonsku definiciju braka. (t 41)
2. Što znate o presumpciji majčinstva? (t 211, 389, 394)
3. Što Konvencija o pravima djeteta određuje o ekonomskim pravima djeteta i koje su odredbe ObZ s time povezane?     (t 424, 434, 468, 476)
4. Metode rada centra za socijalnu skrb prilikom pružanja skrbničke zaštite. (t 679-683)
5. Navedite načela obiteljskopravnog uzdržavanja i objasnite jedno od njih. (t 838-841)
6. Po kojem propisu i kako su roditelji odgovorni za štetu koju trećima učini njihovo dijete - objasnite odgovor. (t 1022)
 
 
 
Pitanja – rok 3. veljače 2009.
1.     Što je sadržaj stručnog mišljenja posredovatelja te kakvo je značenje tih podataka u brakorazvodnom postupku (160, 163, 164);
2.     Što znate o pretpostavkama za osporavanje materinstva kad je dijete začeto oplodnjom uz medicinsku pomoć (391,394);
3.     Koji sadržaji roditeljske skrbi ostaju roditelju nakon što mu je oduzeto pravo da živi s djetetom (527),
4.     Koje izjave volje skrbnik nije ovlašten davati u ime štićenika (715, 783, 784, 810 )
5.     Što je sadržaj obavijesti koju centar za socijalnu skrb mora uputiti roditelju s koji je dužan plaćati uzdržavanje (964);
6.     Za koje zastupanje djeteta u imovinskim odnosima je roditeljima potrebno odobrenje czss (1047, 1047a)
 
 
Ispitni rok 11. studenoga 2008.
 
1.    Što znate o izjavi o pristanku na sklapanje braka; (50)
2.    Oporučno priznanje očinstva i mogućnost njegova opoziva; (215, 230, 266)
3.    Koje su dužnosti djeteta po ObZ i koje su sankcije u slučaju njihova kršenja; (458, 531)
4.    Kako se određuje mjesna nadležnost za punoljetne i maloljetne štićenike; (672, 673)
5.    Kako odluka o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti utječe na uzdržavanje djeteta – objasnite odgovor (941);
6.    Kako roditelji mogu pravovaljano otuđiti nekretninu maloljetnog djeteta (1047-1048).
 
2. rujna 2008.
 
1.     Koje su ovlasti suda u postupku poništaja braka; (133- 135)
 
2.     Ovlasti centra za socijalnu skrb u postupku priznanja očinstva; (266, 267, 275, 280-284)
 
3.     Koje su osobe i s kojim ovlastima za osiguranje pravilnog razvoja djeteta apostrofirane u Konvenciji o pravima djeteta; (416)
 
4.     Koje se okolnosti na strani skrbnika smatraju apsolutnim, a koje relativnim zaprekama za njegovo imenovanje; (695-697)
 
5.     Utječe li ponašanje djeteta odnosno roditelja na međusobnu dužnost uzdržavanja – obrazložite odgovor; (856, 869)
 
6.     Kako se i kojim propisima treće osobe štite od nesavjesnog poslovanja bračnog druga; (1017-1021).
 
 
 1. srpnja 2008.
 
1.   Koje su osnovne karakteristike povijesnog razvitka europskoga bračnog prava; (31)
 
2.   Koje su posebnosti spora radi utvrđivanja očinstva umrlog muškarca; (304, 305)
 
3.   Povjeravanje djeteta na čuvanje i odgoj; (501-502)
 
4.   Postoji li razlika u zdravstvenom zbrinjavanju štićenika u odnosu na dijete nad kojim je produžena roditeljska skrb – obrazložite odgovor; (712, 815, 438)
 
5.   Kad je uzdržavanje vremenski ograničeno; (914)
 
6.   Rad kao konstitutivni element nastanka bračne stečevine; (981).
 
 
 
17. lipnja 2008.
 
1.   Što znate o odlučivanju o rađanju i podizanju djece te obavljanju poslova u obiteljskoj zajednici; (122-124)
 
2.   Zlostavljanje djece – pravni oblici zaštite; (459-462)
 
3.   Što je prethodni postupak kod posvojenja i pobliže opišite jedan od sadržaja istoga; (616-620)
 
4.   Kako se osiguravaju imovinski interesi štićenika; (725, 729)
 
5.   U kojim se sve postupcima odlučuje o uzdržavanju; (931-932)
 
6.   Što znate o načinu razvrgnuća suvlasništva bračnih drugova (998-999).
 
 
3. lipnja 2008.
 
1.    Koja su bitna obilježja braka; (34-36)
 
2.    Što znate o tužbi centra za socijalnu skrb u postupcima o podrijetlu djeteta; (247,300)
 
3.    Što znate o zastupanju djece i sklapanju pravnih poslova za njih te navedite ograničenja istih; (468-473, čl. 261. ObZ, 779-780)
 
4.    Dob kao pretpostavka za posvojenje; (596, 597, 611, čl. 126. ObZ)
 
5.    Neposredno skrbništvo (685)
 
6.     Nemo pro praeterito allitur (842, 850, čl. 209. ObZ)
 
 
 
 8. travnja 2008.
 
1.   Što je sadržaj posredovanja i pobliže opišite jedan od njih; (155-156)
 
2.   Pristanak djeteta na priznanje očinstva; (268-271)
 
3.   Koje su odredbe Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda relevantne za zaštitu prava djece; (433)
 
4.   Posvojenje djeteta roditelja koji je potpuno odnosno djelomice lišen poslovne sposobnosti; (602)
 
5.   Što se događa kad skrbnik skrivi štetu na štićenikovoj imovini; (737-738)
 
6.   Što znate o uzdržavanju bivšeg bračnog druga koji je zasnovao istospolnu zajednicu? (915-916)
 
19. veljače 2008.
 
1. Što proizlazi iz zakonske odredbe o sklapanju braka (čl. 6); (43)
 
2. Koja je zakonska pretpostavka za mogućnost osporavanja majčinstva nastalog uz medicinsku pomoć i u kojem je roku moguće pokrenuti spor; (394, 396)
 
3. S kojim srodnicima (osim roditelja) sud može odrediti održavanje susreta i druženja djeteta i pod kojim pretpostavkama; (491-492)
 
4. Što znate o nasljednopravnim učincima zasnovanog posvojenja; (640)
 
5. Što znači kad kažemo da je centar za socijalnu skrb pomoćno sudsko tijelo; (569)
 
6. Pred kojim se tijelima može sklopiti nagodba o uzdržavanju, u kojem obliku i s kojim sadržajem; (958-960)
 
5. veljače 2008.
 
1. Što znate o odlučivanju o rađanju i podizanju djece; (122, 144)
 
2. Koji su propisi kojima su bili uređeni pravni odnosi roditelja i djece i koje su njihove osnovne karakteristike; (200-205)
 
3. Koje su odredbe tzv. lex imperfecta u vezi s biološkim i pravnim podrijetlom djeteta; (278, 282, 630)
 
4. Zašto hrvatsko zakonodavstvo nema blagonakloni stav prema posvojenju djece od strane stranih državljana; (610)
 
5. U čemu su osnovne razlike u uzdržavanju maloljetnog odnosno punoljetnog djeteta; (857, 860)
 
6. Što znate o mirazu; (1003-1004).
 
 
 
13. studeni 2007.
1. Što znate o teorijskim i poredbenim zakonskim definicijama braka i njihovim zajedničkim obilježjima; (37-40)
2. Zastupanje maloljetnog djeteta u parnicama radi utvrđivanja majčinstva; (243-245)
3. Koje se odredbe Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pripadajućih Protokola smatraju relevantnima za zaštitu prava djece; (433)
4. Pravni status skrbnika prigodom posvojenja njegovog štićenika; (604)
5. Za koje članove obitelji ObZ predviđa vremenski ograničeno međusobno uzdržavanje te kako nastupa prestanak tog uzdržavanja; (914)
6. Kojim je propisom i kako uređeno darovanje između bračnih drugova i opoziv istoga; (1012-1015)
18.9.2007.

1. Pravni status skrbnika u slučaju sklapanja braka njegovoga štićenika; (72, 74, 75, 96, 708)
2. Koje su posebne ovlasti suda u parnici radi utvrđivanja očinstva; (306)
3. Kako je uređena suradnja suda i centra za socijalnu skrb u vezi s mjerom upućivanja djeteta u ustanovu socijalne skrbi; (532, 534)
4. Objasnite načelo društvene skrbi za odrasle osobe koje nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima (664 i 666-668)
5. Objasnite kada i pod kojim pretpostavkama uzdržavanje bračnog druga može biti vremenski ograničeno (889-891)
6. Kako roditelji mogu pravovaljano otuđiti nekretninu maloljetnog djeteta (1047-1048).

4. rujna 2007.
 
1. Kako i kada te s kojim pravnim posljedicama prestaje brak; (125-128)
2. Kad će samo centar za socijalnu skrb dati suglasnost na priznanje očinstva; (275)
3. Koje teorijske podjele prava djeteta poznajete; (418)
4. Koji je oblik pristanka roditelja na posvojenje, koje je tijelo stvarno i mjesno nadležno za uzimanje pristanka te što je sadržaj isprave u kojoj je pristanak oblikovan; (622, 623)
5. Koja su prava i dužnosti maloljetnog štićenika; (783-785)
6. Koji propis i kako uređuje opoziv darovanja između bračnih drugova; (1014-1015).

3. srpnja 2007.

1. Što znate o formalnoj zaštiti djece u postupku posredovanja? (163-164)
2. Što znate o osporavanju očinstva priznatog pod prinudom? (370)
3. Što znate o ograničenju i zabrani susreta i druženja s djetetom? (490-492)
4. Gdje punoljetni štićenik može biti smješten, pod kojim pretpostavkama i koji propisi uređuju to pitanje? (809)
5. Kad sud može, a kad mora odrediti uzdržavanje u određenom novčanom iznosu? (944)
6. Po kojim pravilima i kako su roditelji odgovorni za štetu koju trećima učini njihovo dijete – objasnite odgovor (1022)

19. lipnja 2007.

1. Što znate o konzularnom braku; (100)
2. Da li je moguće opozvati priznato majčinstvo – objasnite odgovor; (214-215)
3. Objasnite doseg pojma «najbolji interes djeteta» iz Konvencije o pravima djeteta; (427-429)
4. Objasnite primjenu rimskog načela adoptio naturam imitatur u hrvatskom obiteljskom pravu (611),
5. Kakav rok je propisan za zahtjev za uzdržavanje bračnih drugova i zbog kojih razloga (885),
6. Koji je oblik ugovora o raspolaganju imovinom maloljetnog djeteta, zašto i koje su sankcije za neispunjavanje tog pravila (1048).
5. lipnja 2007.
1. Koje bračne sporove i u kojim rokovima može pokrenuti centar za socijalnu skrb; (57, 58, 130, 131, 134)
2. Navedite kojim je sve institutima bio uređen pravni odnos između roditelja i djece; (194-199)
3. Koje su osnovne značajke postojanja i djelovanja Odbora za prava djeteta; (414)
4. Kojim propisima je uređeno pitanje osobnog imena posvojenika i na koji način je to pitanje pravno uređeno; (641)
5. Tko i kada osobi koja se lišava poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika, koje su njegove ovlasti te kad prestaje njegova dužnost; (800, 821)
6. Kako se štiti dobrobit djeteta u postupcima o uzdržavanju i objasnite jedan od načina; (948-951)

11. travnja 2007.
1. Kako je načelo ravnopravnosti zastupljeno u obiteljskom pravu i postoje li odstupanja od njega; (109, 142, 409)
2. Kako protek vremena od sklapanja braka utječe na njegovu valjanost odnosno mogućnost poništaja; (131, 134)
3. Tko će, kad i zašto donijeti odluku o smještaju djeteta u ustanovu socijalne skrbi, a kad će ga uputiti u istu ustanovu; (501, 531)
4. Kad dijete daje, a kad ne, pristanak na posvojenje i kako međunarodni ugovori uređuju to pravo djeteta; (627)
5. Može li skrbnik u ime i za račun svojeg štićenika sklopiti pravni posao sa svojim izvanbračnim drugom – objasnite odgovor; (724, 820, 823)
6. Tko donosi, s kojom svrhom i s kojim pravnim značenjem podatke o prosječnim potrebama djeteta? (940)

13.2.2007.
 
1. Koje pravne grane štite načelo monogamije i na koji način; (84-85)

2. Kako na utvrđivanje podrijetla djeteta utječe bračni status majke i žene kojoj je osporeno majčinstvo; (257)

3. Pod kojim pretpostavkama roditelji mogu povjeriti svoje dijete osobi ili ustanovi; (501)

4. Tko s obzirom na bračni status može posvojiti dijete i zašto;(612)

5. Koja osobna prava štićenika štiti skrbnik i na koji način; (709-715);

6. Koja ljudska prava relevantna za obiteljskopravne institute predviđa zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; (1059).

30. siječnja 2007.
 
1. Što znate o pravnoj praksi kao izvoru prava; (26)

2. Koje su obveze posredovatelja tijekom postupka posredovanja; (155)

3. Koji su teorijski pristupi podjeli prava djece iz Konvencije o pravima djeteta i pobliže opišite jednu od podjela; (417)

4. Što znate o mogućnosti da dijete posvoji bliski srodnik u hrvatskom i poredbenom pravu – obrazložite odgovor;(607)

5. Koje značenje u institutu uzdržavanja ima klauzula rebus sic stantibus; (946);

6. Koji su učinci istospolne zajednice u RH i koji su od njih utuživi; (čl. 4. ZoIZ, 187-189).
 
Ispit 14. studenog 2006.
 
1. Koje su osnovne značajke povijesnog razvitka europskoga bračnog prava do suvremenog doba; (31)
2. Zastupanje djeteta u sudskom postupku utvrđivanja majčinstva; (243-245)

3. Što Konvencija o pravima djeteta određuje o posvojenju djece; (426)
4. Koje su pretpostavke za stavljanje djeteta pod skrbništvo činjenične, a koje pravne naravi te tko utvrđuje njihov nastanak (758);
5. Kako odluka o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti utječe na uzdržavanje djeteta – objasnite odgovor (941);
6. Kako bračni drugovi mogu razvrgnuti bračnu stečevinu (994).

Ispit 10. listopada 2006.
 
1. Koje su dužnosti posredovatelja u postupku posredovanja; (čl. 47-50 ObZ)
2. Koja je dužnost matičara i zašto je propisana kad on primi izjavu o priznanju očinstva; (271-280, čl. 63. ObZ)
3. Tko će i pod kojim pretpostavkama povjeriti dijete na čuvanje i odgoj domu za djecu; (čl. 103. ObZ, str. 48. Obiteljski zakon-novine, dvojbe i perspektive)
4. Što znate o sadržaju i smislu instituta „ostvarivanje roditeljske skrbi nakon punoljetnosti“;(str.90,91 Obiteljski zakon – novine, dvojbe i perspektive)
5. Kako se „clausula rebus sic stantibus“ primjenjuje na obvezu uzdržavanja; (937,938)
6. Kad će ugovor o prodaji djetetove nekretnine biti pravno valjan; (1018,1019)
Ispit 19. rujna 2006.
1. Što znate o utjecaju i pravnim posljedicama propusta nadležnih tijela pri sklapanju braka; (68)
2. Presumpcija očinstva u slučaju uzastopnog braka majke; (260)
3. Skrb roditelja i skrbnika za osnovno školovanje djece; (467, 783))
4. Koji se podaci o djetetu mogu promijeniti nakon zasnovanog posvojenja i koje su pretpostavke za to; (čl. 145. i 146. ObZ)
5. Navedite osnovna načela skrbništva i objasnite jedno od njih; (667-672)
6. Kad će baka i djed biti dužni uzdržavati dijete i od koga se od njih dvoje može tražiti uzdržavanje; (876 i 878)
Ispit 5. rujna 2006.
1. Koji su učinci braka (osobna prava i dužnosti) kogentnog značenja i zašto; (120)
2. Učinci presude kojom se utvrđuje izvanbračno očinstvo; (325-327)
3. Navedite izuzetke od roditeljskog zastupanja djece u obiteljskom zakonodavstvu; (473)
4. Iz kojih se izvora i kojim redom namiruju životne potrebe punoljetnog štićenika, te objasnite zašto (čl. 183. ObZ, Novine dvojbe i perspektive)
5. Kad će izvanbračni drugovi imati stečevinu te utječe li nedolično ili rasipno ponašanje jednoga od njih na njihove imovinske odnose ( 979, čl. 258. ObZ ).
6. Nabrojite ponašanja koja se po posebnom propisu ubrajaju u nasilje u obitelji (čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Ispit 13. lipnja 2006.
1. Što je razvod braka, navedite teorijsku podjelu brakorazvodnih uzroka i pobliže opišite razliku unutar jedne kategorizacije (157 – 158.);
2. Što znate o utvrđivanju očinstva muškarca koji je potpuno lišen poslovne sposobnosti; (270, 291, 309);
3. Kad će roditelji, a kad centar za socijalnu skrb dijete povjeriti ustanovi socijalne skrbi; (Novine, dvojbe... str. 48.);
4. Na kojem se rimskom načelu temelje pravila o dobi posvojitelja – objasnite odgovor (578.);
5. Nabrojite slučajeve u kojima se djeci postavlja poseban skrbnik (Novine, dvojbe... str. 92., čl. 167. i 168. ObZ);
6. Tko može sklopiti nagodbu o uzdržavanju, pred kojim tijelom i koji je njezin sadržaj (947, 949.).
 
Ispit 23. svibnja 2006. (Pravni studij)
1.Što znate o pristanku na sklapanje braka (61.);
2.Koje osobine mora imati muškarac koji priznaje očinstvo (270.);
3.Što Konvencija o pravima djeteta određuje o ekonomskim pravima djeteta i koje su odredbe ObZ s time povezane (434., 468., 476.);
4. U kojim je slučajevima skrbnik materijalno odgovoran za štetu , te kad se može osloboditi materijalne odgovornosti (741., 743., 746.);
5. Kako se potiče posvojenje više braće i sestara i zašto (čl. 126. st. 3. i 4. ObZ i Novo obiteljsko zakonodavstvo);
6. Što je zakonodavac odredio kao predmet bračne stečevine, te što se još ubraja u nju (968. – 970.).
 
Ispit 23. svibnja 2006. (Socijalni studij)
1. Koje bračne sporove i u kojim rokovima može pokrenuti czss; (čl. 25. i 26.)
2. Kojem se djetetu može priznati očinstvo; (270.)
3. Što znači da „postoji opasnost za pravilno podizanje djeteta“; (515., 518.)
4. Što znate o međudržavnom posvojenju (577.);
5. Obrazložite društvenu prirodu instituta skrbništva (670.);
6. Czss kao stranka u postupku uzdržavanja (944.).
 
Ispit 21. veljače 2006.
1. Koje su pretpostavke za valjanost braka; koje i zašto ne priječe konvalidaciju; (70, 144, 146-149)
2. Što je to exceptio plurium concubentium; (316)
3. Što sve obuhvaća pojam roditeljske skrbi i na kojim je zahtjevima i iz kojeg međunarodnog dokumenta utemeljen; (413-417)
4. Koje su pretpostavke za zasnivanje posvojenja bez pristanka roditelja, te objasnite jednu od njih; (čl. 130.)
5. Koje tužbe za uzdržavanje zakon veže za prekluzivan rok i zašto; (888, 889, 900)
6. Što se sve ubraja u vlastitu imovinu bračnih drugova; (983)
 
Ispit 7. veljače 2006.
1. Kad se i zašto presumira da je došlo do povlačenja tužbe za razvod braka u vezi s postupkom posredovanja? (čl. 47, 51 ObZ)
2. Kad majka, a kad dijete daju pristanak na priznanje očinstva i koje su posljedice uskrate njihova pristanka? (272-279, 294, čl. 72/3 ObZ)
3. Što znate o pravu djeteta da neposredno sudjeluje u postupcima u kojima se odlučuje o nekom njegovom pravu i na kojim se međunarodnim dokumentima i kojem pravu temelji ta njegova ovlast? (čl. 89/5 ObZ, čl. 269/2 ObZ, 430)
4. Što sadrži izreka rješenja o posvojenju? (čl. 141. ObZ)
5. Tko je sve ovlašten podnijeti, a tko nadležan primiti pritužbu na rad skrbnika te što je dužnost nadležnog tijela? (739, čl. 204. ObZ)
6. Koji propis i na koji način uređuje pitanje vraćanja darova nakon prestanka braka? (997-1000)
 
Ispit 6. prosinca 2005.
1. Što je obiteljsko pravo i što je njegov sadržaj? (1-3)
2. Koje su novine sudskog postupka radi osporavanja očinstva? (Obiteljski zakon – Novine, dvojbe i perspektive, str. 28-30)
3. Kad samo jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb, a kad ne zastupa dijete premda ima roditeljsku skrb?
4. Mogu li izvanbračni drugovi postati posvojitelji – objasnite odgovor (Obiteljski zakon – Novine, dvojbe i perspektive, str. 70-71; čl. 133. ObZ);
5. Tko će sklopiti bračni ugovor u ime bračnog druga koji je osoba djelomice lišene poslovne sposobnosti (čl. 159. st. 3. i 4., 163., i čl. 256. ObZ te 731);
6. Kako roditelji upravljaju prihodima djeteta? (863)
 
Ispit 18. listopada 2005.
1. Zbog čega je i na koje vrijeme ograničeno važenje zapisnika o provedenom postupku posredovanja; (180)
2. Navedite i obrazložite slučajeve kad je Zakonom izrijekom propisana zabrana utvrđivanja/osporavanja očinstva, te slučajeve kad ta zabrana proizlazi iz drugih normi; (čl. 85, 147, 72. st. 3, 82. st. 1, 84.)
3. Što znate o zabrani neovlaštenog približavanja djetetu; (čl. 116.)
4. Tko je ovlašten predložiti posvojenje, pred kojim mjesno i stvarno nadležnim tijelom te u kojem postupku (49);
5. Navedite kad skrbnik preuzima dužnost, kad mu ona prestaje, te objasnite jedan od načina prestanaka (757-761);
6. Koje su pretpostavke da bi istospolna zajednica proizvodila pravne učinke (čl. 2. i 3. ZoIZ)
 
Ispit 20. rujna 2005.
1. Navedite koji su međunarodni dokumenti UN-a o ljudskim pravima važni za uređenje obiteljskih odnosa, te barem jedan od njih dovedite u vezu sa zakonskim uređenjem obiteljskih odnosa; (23)
2. Što znate o oporučnom priznanju očinstva i njegovom eventualnom upisu u maticu rođenih djeteta; (270, 215, 271)
3. Što je dobrobit, a što najbolji interes djeteta i na koje sve društvene odnose ima utjecaja; (437-441)
4. Koje učinke posvojenja posvojitelji mogu izabrati i zašto (Obiteljski zakon – novine, dvojbe i perspektive, str. 66, 67.)
5. Nabrojite bar pet ovlasti centra za socijalnu skrb pri provođenju skrbničke zaštite (678)
6. Što sve može biti predmet bračne stečevine (968-970)
 
Ispit 6. rujna 2005.
1. Što znate o pravnoj zaštiti nevjeste i ženika kad im matičar priopći da ne ispunjavaju pretpostavke za sklapanje braka (101);
2. Objasnite što su subjektivni i objektivni rokovi u sporovima o podrijetlu djeteta te kome su, i zašto, kumulativno namijenjeni (309, 339, 345, 364-366, 381, 383, 409)
3. Što treba poduzeti u slučaju kad umre roditelj s kojim je dijete živjelo (494, 495);
4. Kako je posvojenje zvalo u Općem građanskom zakoniku, te koja su njegova osnovna obilježja (558);
5. Koje odredbe Obiteljskog zakona i kako olakšavaju ovrhu za uzdržavanje te koja je uloga centra za socijalnu skrb u tom postupku (čl. 350.);
6. Kako bračni drugovi obavljaju poslove redovite, a kako izvanredne uprave na bračnoj stečevini te u kojem obliku s obzirom na međusobne odnose (972).
 
Ispit 5. srpnja 2005.
1. Kad se postupak radi posredovanja ne provodi, a kad se obustavlja; (169-171, 181)
2. Kad će dijete biti samostalni tužitelj u sporu radi utvrđivanja očinstva, a kad će i po kome biti zastupano; (298, 300-303)
3. Što znate o pravu djeteta i roditelja na zajednički život; (446, 465, čl. 100. ObZ)
4. Tko izrađuje mišljenje o podobnosti posvojitelja za posvojenje, što ono sadrži te kad ga se može dopunjavati (str. 75-77. ObZ – Novine, dvojbe i perspektive, čl. 135. ObZ)
5. Kojim povodom dolazi do primopredaje dužnosti skrbnika te kako se ona provodi (759, 760);
6. Tko sve može sklapati i koje ugovore, po propisima obiteljskog prava (čl. 249., 258. i čl. 19. ZIZ)?
 
Ispit 14. lipnja 2005.
1. U kojim sve institutima obiteljskog prava prepoznajete ravnopravnost žene i muškarca, a u kojima postoje odstupanja od istog i na račun kojeg načela (121, 160, 207, 419, 440, 904)
2. Kako je tekao (u naznakama instituta) povijesni razvoj pravnog uređenja odnosa roditelja i djece; (196-199)
3. Sadržaj sudske odluke o lišenju roditeljske skrbi i njezine posljedice (540-542, čl. 114. ObZ, str. 58. ObZ – Novine, dvojbe i perspektive)
4. Može li se, u slučaju kad posvojitelji nisu dobri roditelji, raskinuti posvojenje – objasnite odgovor (čl. 143. i čl. 114. ObZ)
5. Kako sud određuje uzdržavanje za maloljetno dijete (930-933)
6. Čija je imovina stečena radom osobe koja živi u izvanbračnoj zajednici, te istovremeno vodi brakorazvodni postupak – objasnite odgovor (čl. 3. i čl. 248. ObZ)
 
Ispit 31. svibnja 2005. u 14 sati
1. Što je to srodstvo, koje su vrste srodstva i koje od njih i u kojem opsegu predstavlja bračnu smetnju; (85, 86, 87, čl. 28)
2. Što znate o odnosu tzv. subjektivnog i objektivnog roka u sporovima o podrijetlu djeteta, te o njihovom značenju; (339, 340)
3. Što znate o funkcionalnoj povezanosti državnih tijela u zaštiti prava i dobrobiti djeteta; (čl. 108)
4. Kojim se odredbama i s kojim značenjem štiti privatnost posvojiteljske obitelji; (ObZ – novine, dvojbe i perspektive, str. 73. do 75.)
5. Kako se (kojim redoslijedom i iz kojih izvora) namiruju izdatci za životne potrebe štićenika i za rad skrbnika; (ObZ – novine, dvojbe i perspektive, str. 97, 98)
6. Da li invalidni roditelj ima pravo na uzdržavanje od svojeg maloljetnog, odnosno punoljetnog djeteta; (870-873)
 
Ispit 31. svibnja 2005. u 12.30 sati
1. Što je bračno pravo i koje su mu glavne značajke; (35-37)
2. Koje bračne sporove i u kojim rokovima može pokrenuti CZSS; (66, 67, 143, 144, 145, 148)
3. Uloga CZSS kod priznanja očinstva; (270 – 280, 285 – 288)
4. Tko izdaje, u kojim rokovima, s kojim sadržajem i s kojim pravnim značenjem mišljenje o podobnosti posvojitelja; (600; ObZ – novine, dvojbe i perspektive, str. 75, 76; čl. 135)
5. Pretpostavke za imenovanje skrbnika; (701-711)
6. Što znate o vremenskom ograničenju uzdržavanja; (892, 893, 901, 913)
 
Ispit 15. ožujka 2005.
1. Što je to «Notzivilehe» i postoji li sličnost sa suvremenim hrvatskim obiteljskopravnim uređenjem; (44)
2. Koje su specifičnosti postupka u kojem dijete osporava bračno očinstvo umrlom ocu; (368, čl. 167)
3. Koje su dužnosti djece prema roditeljima, koji su pravni izvori i načela na kojima se one temelje te obiteljskopravne sankcije; (449; 21)
4. Koji je pravni značaj činjenice da dijete posvaja očuh (čl. 138. st. 2., 144, 148. ObZ 2003);
5. Što znate o metodama rada centra za socijalnu skrb te koja se načela moraju poštovati u primjeni obiteljskog zakonodavstva (688-692);
6. Kako se dijeli bračna stečevina ako jedan od bračnih drugova uspije dokazati da je drugi bračni drug bio rasipnik (966, 979).
 
Ispit 15. veljače 2005.
1. Što znate o zakonskim definicijama obitelji u hrvatskom i poredbenom zakonodavstvu; (16; čl. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji)
2. Koje kvalitete treba imati muškarac koji želi priznati očinstvo i prepoznajete li neku zakonsku prazninu u pravnom uređenju utvrđivanja očinstva; (270, čl. 57. ObZ)
3. Što znate o odgoju djeteta i njegovim pravnim restrikcijama; (447, 466, 515)
4. Kako se štite imovinski interesi štićenika kad ga zastupa skrbnik (727-731, 735, 738)
5. Što znate o ovlasti centra da privremeno osigura uzdržavanje djeteta te da zatraži povrat sredstava (952, 953)
6. Koji posebni propis, kako i između kojih osoba definira nasilje u obitelji (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, čl. 3. i 4.)
 
Ispit 1. veljače 2005.
1. Koje su dužnosti centra za socijalnu skrb u postupku posredovanja, te kad će sud odbaciti tužbu za razvod braka u vezi s postupkom posredovanja; (174-178, 181)
2. Koji su elementi bračnog statusa djeteta i pobliže opišite jedan od njih; (253)
3. Što znate o obiteljskopravnoj intervenciji ako roditelj navodi dijete na društveno neprihvatljivo ponašanje; (536)
4. Može li srodnik posvojiti dijete po domaćem i stranom obiteljskom zakonodavstvu, i koje su posljedice konkretnih zakonskih rješenja (574);
5. Kad prestaje roditeljska skrb nakon punoljetnosti – objasnite odgovor (čl. 163. st. 1. i 4. ObZ 2003);
6. Što znate o načelu nemo pro praeterito allitur (855, Obiteljski zakon – novine, dvojbe i perspektive)
 
Ispit 7. prosinca 2004.
1. Kakav status imaju osobe lišene poslovne sposobnosti u obiteljskom pravu;
2. Što podrazumijevamo pod obiteljskim statusom djeteta i kako se on u povijesnopravnom slijedu mijenjao; (206, 207)
3. Kakvo značenje za roditelje ima odluka nadležnog tijela o stavljanju roditelja u položaj skrbnika za djetetovu imovinu ; (545, 735-738)
4. Kako se štiti privatnost posvojiteljske obitelji ; (str. 73-75 Obiteljski zakon – novine, dvojbe i perspektive)
5. Kako će centar za socijalnu skrb postupiti ako utvrdi da je skrbnik nanio štetu štićeniku u obavljanju svojih poslova te o čemu to ovisi ; (743)
6. Koje učinke proizvodi istospolna zajednica i pod kojim pretpostavkama ; (čl. 2. – 4. Zakona o istospolnim zajednicama)
 
Ispit 19. listopada 2004.
1. Što je to bračno pravo i koje su mu glavne značajke; (35.-37.)
2. Što znate o oporučnom priznanju majčinstva i njegovom opozivu; (214.-216.)
3. Navedite kad će se roditelja ograničiti u njegovom pravu da živi sa svojim djetetom i da ga odgaja te opišite jednu od pretpostavki; (515., 517.,518.,519.)
4. Usporedite i objasnite tko u RH može zatražiti medicinski pomognutu oplodnju,a tko može postati posvojitelj (398, čl. 125. - 128. ObZ);
5. Navedite pretpostavke da netko bude imenovan skrbnikom i objasnite one koje su apsolutne naravi (703-706);
6. Objasnite pojam i pravno značenje pojma "očita nepravda" u obiteljskom pravu (895, 902).
 
Ispit 21. rujna 2004.
1. Koje sve propuste može učiniti matičar u slučaju sklapanja vjerskog braka, koje su pravne posljedice i mogućnosti pravne zaštite nupturijenata; (110, 114-116)
2. Što znate o obiteljskopravnim novinama i njihovoj svrsi glede ovlasti suda u postupku utvrđivanja očinstva; (čl. 292, Novine str. 27)
3. Odvođenje i predaja djeteta; (495, 496)
4. Kad će se punoljetnoj osobi postaviti poseban skrbnik, tko ga imenuje i kome je skrbnik odgovoran za svoj rad (697)?
5. Koje tužbe za uzdržavanje zakon veže za prekluzivan rok i zašto (888, 889, 900)
6. Navedite sličnosti i razlike u pretpostavkama za izvanbračne i istospolne zajednice (čl. 3. ObZ i čl. 2. i 3. ZiZ)?
 
Ispit 7. rujna 2004.
1. Koje su sličnosti, a koje razlike između razvoda i poništaja braka; (141.-143., 4.3.)
2. Pod kojim će pretpostavkama matičar upisati priznanje majčinstva u maticu rođenih djeteta; (218.-222., 224., 233.)
3. Što znate o zaštiti djeteta od pretjeranog ili njegovoj dobi neprimjerenog rada; (434., 534.)
4. Može li partner ili partneri koji žive u istospolnoj zajednici posvojiti dijete – objasnite odgovor (čl. 125. i 133. ObZ);
5. Utječe li ponašanje (gruba nezahvalnost, nedostojnost) djeteta na obvezu roditelja da ga uzdržavaju (861.)
6. Što su to pacta nuptialia – navedite definiciju te objasnite učinke tog pravnog instituta (988.).
 
Ispit 2. srpnja 2004.
1. Što znate o pravu na poštovanje obiteljskog života i njegovoj primjeni/zaštiti u obiteljskom zakonodavstvu; (24, 446, 465)
2. Koji su pravni učinci presude kojom se utvrđuje da je tuženi muškarac otac djeteta; (325-327)
3. Koje su pravne posljedice lišenja roditeljske skrbi; (540-542, čl. 114/8/9)
4. Navedite tko daje pristanak na posvojenje djeteta koje je pod skrbništvom, a s obzirom na razloge skrbništva (čl. 129., 130., 131., 134., i 152.);
5. Što sve ulazi u «vlastitu imovinu» bračnih drugova i kako oni njome raspolažu (983-986);
6. Navedite zaštitne mjere koje propisuje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji te tko ih i na čiji prijedlog izriče (čl. 7. i 16. Z. o zaštiti od nasilja u obitelji)!
 
Ispit 15. lipnja 2004.
1. Može li posvojena osoba sklopiti brak s vlastitim djetetom posvojitelja, odnosno s posvojiteljevim bratom – obrazložite odgovor; (87, 91-93)
2. Kako je i s kojim pravnim posljedicama u hrvatskom zakonodavstvu uređeno pitanje gestacijskog odnosno genetskog majčinstva; (210, 401, 403, čl. 86, ZIDObZ)
3. Što je odgovornost roditelja te kakvo joj je značenje u međunarodnim dokumentima, a kakvo u obiteljskom zakonodavstvu; (415-416, 426)
4. Što znate o probnom smještaju djeteta u obitelj posvojitelja u hrvatskom i poredbenim zakonodavstvima; (601)
5. Koja su osnovna načela skrbništva i navedite bar dva primjera uređenja skrbništva gdje se ona očituju; (667-672)
6. Kako postojanje tražbina utječe na podjelu bračne stečevine; (979)
 
Ispit 25. svibnja 2004.
1. Što znate o bračnoj zrelosti; (71)
2. Koje su sličnosti, a koje razlike u pravnom uređenju braka, izvanbračne zajednice i istospolne zajednice; (119; čl. 3. ObZ, ZIZ)
3. Kad muškarcu koji je priznao očinstvo ne pripada pravo na osporavanje istog – objasnite odgovor; (383)
4. Kakvo obiteljskopravno značenje ima okolnost da dijete uživa alkoholna pića ili drogu; (535, 524)
5. Kad će dijete moći biti posvojeno bez pristanka roditelja i koje se pravno načelo pri tome štiti; (čl. 130., 131. ObZ i str. 69. Obiteljski zakon - novine, dvojbe i perspektive)
6. Nabrojite sve slučajeve kad će centar imenovati punoljetnoj osobi posebnog skrbnika i objasnite dva od njih; (čl. 168. ObZ)
7. Kad će sud odbiti zahtjev za uzdržavanje istospolnog partnera; (čl. 6., 7. i 10. ZiZ, 894, 895)
8. Kako se provodi ovrha radi predaje djeteta roditelju (čl. 340. – čl. 348. ObZ)
 
Ispit 16. ožujka 2004.
1. Koje su dužnosti, a koje ovlasti matičara u postupku prijave namjere sklapanja vjerskog braka s građanskim učincima? ; (114)
2. Što znate o institutu perturbatio sanguinis? ; (263)
3. Pravni status osobe lišene poslovne sposobnosti u postupku priznanja očinstva? ; (270, 280, čl. 57. i 62. ObZ)
4. Kako je pravo djeteta na zaštitu od nasilja uređeno Konvencijom o pravima djeteta, a kako u hrvatskom zakonodavstvu? ; (450, 532, 533, čl. 144. ObZ, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji)
5. Što znate o zaštiti privatnosti posvojitelja te biološke majke djeteta? ; (Obiteljski zakon – novine, dvojbe i perspektive)
6. Navedite primjere i propise koji uređuju "druge slučajeve" kad se punoljetnoj osobi koja ima poslovnu sposobnost može imenovati skrbnik za poseban slučaj ; (Obiteljski zakon – novine, dvojbe i perspektive)
7. Koje odredbe Obiteljskog zakona i kako olakšavaju ovrhu za uzdržavanje te koja je uloga centra za socijalnu skrb u tom postupku? ; (čl. 350. ObZ)
8. Tko, kome, po kojim pretpostavkama i po kojem propisu može izreći mjeru udaljenja iz stambenog prostora? ; (čl. 3. i 12. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji)
 
Ispit 17. veljače 2004.
1. Što znate o definiciji obitelji i njezinoj ustavnopravnoj zaštiti; (16, 17, 19, 20)
2. Kojim propisima i kako je u RH uređeno sklapanje vjerskog braka; (63, 64, N. N. 3/97, 196/2003)
3. Koje se metode mogu primijeniti u sudskom postupku utvrđivanja izvanbračnog očinstva; (317- 324)
4. Koje se obiteljskopravne, a koje zaštitne mjere i prema kojim propisima mogu izreći prema nasilnom roditelju; (528, čl. 7. Zozno)
5. Tko izdaje, u kojim rokovima, s kojim sadržajem i s kojim pravnim značenjem mišljenje o podobnosti posvojitelja (600, čl. 135. ObZ);
6. Navedite kad će centar za socijalnu skrb djetetu imenovati kolizijskog skrbnika, je li zakonsko navođenje taksativno ili egzemplifikativno i objasnite razloge za dva primjera (474, čl. 167. ObZ);
7. Između kojih ovlaštenika uzdržavanja postoji supsidijarna obveza (864, 872, 877, 880, 884, 922);
8. Objasnite bitna obilježja bračne stečevine (963-966).
 
Ispit 3. veljače 2004.
1. Što znate o sklapanju i poništaju braka osobe nesposobne za rasuđivanje; (80, 142, 143, 147, čl. 38)
2. Što znate o pravilu i iznimkama u vezi s provođenjem postupka posredovanja (čl. 45. st. 3. i 4, § 170)
3. Kojim osobama, koja prava i zašto priznaje ObZ u započetom postupku osporavanja majčinstva; (368)
4. Kako Konvencija o pravima djeteta, a kako ObZ uređuju obrazovna prava djeteta; (431-451-455, 467-469)
5. Kako je uređena aktivna adoptivna sposobnost s obzirom na obiteljski status posvojitelja (čl. 133.);
6. Navedite tko i pod kojim pretpostavkama određuje skrbništvo nad maloljetnim djetetom, i objasnite dvije pretpostavke (762-774);
7. Što znate o zastari u sporu za određivanje i ovrhu uzdržavanja maloljetnog djeteta (851);
8. Koji su učinci istospolne zajednice u RH i koji su od njih utuživi (čl. 4. ZoIZ)?