MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO OBITELJSKIH I NASLJEDNIH ODNOSA:
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168708
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tena Hoško - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168708
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško (Predavanja)

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba 57
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Predavanja)

Prema dogovoru e-mailom (drotar@pravo.hr)

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
Sajko, Krešimir,; Međunarodno privatno pravo; Narodne novine (2009), str. poglavlje 4. 2. 1. Haaške konvencije
Bouček, Vilim,; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava; (2009), str. poglavlje V. Pravni ustroj europskog međunarodnog privatnog prava
Sikirić, Hrvoje,; Bračni predmeti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27.studenog 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 203-231
Medić Musa, Ines; Predmeti o roditeljskoj odgovornosti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 231-267
Jakovac-Lozić, Dijana; Međunarodne otmice djece od strane roditelja; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 34(1997), 1-2(45-46) (1997), str. 73.-96
Župan, Mirela; Uzdržavanje u pravu Europske unije u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 267.-293
Puljko, Vjekoslav; Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međunarodnim posvojenjem,; Hrvatska pravna revija, 10(2010), 1 (2010), str. 29.-39
Jakovac-Lozić, Dijana; Posvojenje u praksi Europskog suda za ljudska prava u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora),; Narodne novine (2013), str. 73.-105
Hoško, Tena; Priznanje stranih sudskih odluka o posvojenju u Zbornik radova Zagrebačko-skopskog kolokvija (Sikirić Hrvoje, Baretić Marko, Miladin Petar, Davitkovski Borce, Bužarovska Gordana, Koevski Gordan, Kanceljak Ivana (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2015), str. 91.-110
Duraković, Anita; Jedinstveno međunarodno nasljedno pravo u Europskoj uniji; Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (2013), str. 242-252
Beaumont, Paul R., McEleavy, Peter E.,; The Hague Convention on international child abduction; Oxford University Press (1999), str
Hoško, Tena; Child Abduction in Croatia: Before and After the European Union Legislation u Župan, Mirela (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus; Pravni fakultet Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2015), str. 159.-184
Medić Musa, Ines; Poboljšana suradnja - quo vadis Europa?; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 62(2012), 1-2 (2012), str. 257.-288
Župan, Mirela; Osobitosti ovrhe strane odluke o uzdržavanju u Imovinskopravni aspekti razvoda braka: hrvatski, europski i međunarodni kontekst (Branka Rešetar i Mirela Župan (ur.); (2011), str. 331.-367
Opis predmeta
Cilj predmeta je detaljno upoznati studente s međunarodnim privatnim pravom obiteljskih i nasljednih odnosa, posebno s izvorima Europske unije te međunarodnim ugovorima Haške konferencije. Time se nadograđuju osnovna znanja stečena na obvezatnom predmetu Međunarodno privatno pravo. Važnost predmeta je u tome što danas, s obzirom na sve veći broj prekograničnih kretanja osoba, obiteljski odnosi i nasljeđivanje sve češće sadrže međunarodno obilježje te će ovaj predmet studentima pružiti znanja koja će im biti korisna u profesionalnom životu nakon završetka fakulteta.

Izučavanjem predmeta Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa studenti stječu opća i posebna znanja o određivanju međunarodne nadležnosti i mjerodavnog prava te o priznanju i ovrsi odluka u obiteljskim i nasljednim predmetima. Posebno se izučava odnos propisa Europske unije i Haške konferencije, posebice u kontekstu uzdržavanja i međunarodne otmice djece. Studenti stječu posebna znanja u području braka i razvoda braka te bračnoimovinskih odnosa s međunarodnim obilježjem, zatim odnosa roditelja i djece s posebnim naglaskom na međunarodnu otmicu djece. Uz to, stječu se posebna znanja u pogledu uzdržavanja i posvojenja s međunarodnim obilježjem, kao i nasljeđivanja s međunarodnim obilježjem. Posebna pitanja kojima se pridaje pozornost uključuju, između ostalog, određivanje uobičajenog boravišta (posebice djeteta), prekogranično priznanje braka te ostalih pravnih i životnih zajednica, primjena renvoi u obiteljskim i nasljednim predmetima, određivanje javnog poretka sukladno praksi Sude Europske unije te utjecaj prakse Europskog suda za ljudska prava u pitanjima posvojenja s međunarodnim obilježjem.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti