DELIKTNI STATUT U EUROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU:
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168706
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tena Hoško - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168706
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tena Hoško (Predavanja)

Online (Google Meet) ili uživo prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba 57
izv. prof. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Predavanja)

Prema dogovoru e-mailom (drotar@pravo.hr)

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
OBVEZNA: Krešimir Sajko; Međunarodno privatno pravo; Narodne novine (2009), str
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Opće odredbe deliktnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu,; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/1998. (1998), str. 117-148
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim,; Uredba Rim II-komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - povijesna skica i opći pravni okvir,; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 45, br. 2/2008. (2008), str. 287-304
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Uredba Rim II-komunitarizacija europskog međunarodnog deliktnog prava - opće poveznice deliktnog statuta Uredbe Rim II i harmonizacija hrvatskog mpp-a.; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 45, br. 3/2008., str. (2008), str. 487-504
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II.; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 1-2/2012. (2012), str. 39-54
OBVEZNA: BOUČEK, Vilim; Europsko kartelno privatno pravo u Uredbi Rim II; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu br. 5-6/ 2012. (2012), str. 1731-1755
OBVEZNA: KUNDA, Ivana; Uredba Rim II: ujednačena pravila o mjerodavnom pravu za izvan-ugovorne obveze u Europskoj uniji i prijevod Uredbe; Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 2/2007. (2007), str. 1269-1324
PREPORUČENA: CHESHIRE, NORTH FAWCET,; Private International Law; Oxford UP (2008), str
PREPORUČENA: KEGEL, Gerhard/SCHURIG, Klaus,; Internationales Privatrecht; (2004), str
PREPORUČENA: KROPHOLLER, Jan; Internationales Privatrecht; (2006), str
Opis predmeta
Ulaskom Republike Hrvatske u EU i sve većom prekograničnom razmjenom robe i usluga kao i kretanja ljudi unutar EU, cilj je kolegija da proučavanjem materije koja se izučava u njemu, studenti steknu znanja i vještine za njihov budući vježbenički i profesionalni rad.
Izučavanjem predmeta Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu studenti stječu opća i posebna znanja u pravilnoj primjeni mjerodavnog prava za izvanugovornu odgovornost za štetu u prekograničnim i međunarodnim privatnopravnim situacijama. Uz nastanak i važeće odredbe Uredbe Rim II kao referentne kolizijske norme za uređenje deliktnog statuta posebno se izučavaju i poredbene odredbe autonomnog nacionalnog mpp-a država članica europskog gospodarskog prostora, zatim one sadržane u normama Haške konvencija o mjerodavnom pravu za prometne nezgode iz 1971. i Haške konvencije o mjerodavnom pravu za odgovornost proizvođača za svoje proizvode iz 1973 te u daljnjoj paraleli i odredbe europskog građanskog procesnog prava sadržanog u Uredbi Bruxselles Ibis koje uređuju nadležnost za izvanugovorne odnose s prekograničnim i/ili međunarodnim obilježjem.Razumijevanje navedenih normi europskog sekundarnog prava koje se izravno primjenjuje u hrvatskom pravnom sustavu veoma je važno i po svom općepravnom i praktičnom značenju te neizostavan element u znanju svakog studenta kada treba odrediti mjerodavno pravo na koje upućuju odredbe MPP-a, kao i prethodno odrediti međunarodnu nadležnost za rješavanje tog istovrsnog spora. Uz navedena znanja studenti stječu i druga specifična znanja koja se vežu uz opće odredbe i temeljne institute mpp-a kao što su npr. pravila neposredne primjene i javni poredak, pravila sigurnosti i postupanja, izravna tužba, renvoi i primjena prava države s nejedinstvenim pravnim sustavom i dr., u istom kontekstu MPP-a.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.
Obavijesti