Sustavni pristup modelima konsenzualne pravde u hrvatskom kaznenom postupku - NegJusCro

Hrvatski je zakonodavac posljednjih godina, pod utjecajem raznih stranih modela, uvodio različite oblike konsenzualnih postupaka, postupno šireći područje njihove primjene. Iz do sada provedenih istraživanja, moguće je uočiti da zakonodavac nije bio dosljedan kada je uređivao njihove različite aspekte koji se primjerice odnose na težinu kaznenih djela za koja je moguć pojedini oblik sporazuma, ulogu suda, ulogu žrtve, prava obrane i drugo. Poseban problem predstavlja to što nisu jasno izdiferencirani, niti na legislativnoj razini niti u praksi, specifični ciljevi koje bi pojedini oblici sporazumijevanja trebali ostvarivati. Nepreciznost i nekonzistentnost u regulaciji temeljnih aspekata različitih oblika konsenzualnih postupaka ne doprinose transparentnosti i kvaliteti kaznenog pravosuđa te u konačnici narušavaju povjerenje građana u pravosuđe. Predloženo istraživanje omogućit će sustavnu analizu problematike nagodbi primjenom temeljnih znanstvenih metoda. Nakon teorijske, normativne i poredbene analize, te istraživanja sudske i državnoodvjetničke prakse različitih oblika sporazumijevanja, provest će se empirijsko istraživanje primjenom metode polustrukturiranih intervjua te fokus grupa s ključnim sudionicima: sucima, državnim odvjetnicima i odvjetnicima. Iskustva ispitanika doprinijet će detektiranju i analizi ključnih nedostataka postojećeg normativnog okvira i prakse nagodbi. Završna studija u okviru projekta sintetizirat će rezultate provedenih istraživanja te će ponuditi konkretne prijedloge za izgradnju konzistentnog zakonskog okvira i transparentne prakse konsenzualnih postupaka, u skladu s europskim pravnim standardima i temeljnim načelima suvremenog kaznenog postupka.

Ključne riječi: konsenzualni postupci, konsenzualna pravda, nagodbe, kazneni postupak, kazneno pravosuđe

 

Voditeljica:        

Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas 

 

Suradnici:

Prof. dr. sc. Zlata Đurđević

Izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Izv. prof. dr. sc. Igor Martinović

Izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet

Izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić

Doc. dr. sc. Marija Pleić

Doc. dr. sc. Ivana Radić

Darija Željko, mag. iur.