OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Studij: Kaznenopravni - 10. semestar
Šifra: 74206
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Zoran Burić - Predavanja
Osnovni podaci
Ljudska prava i kazneno pravosuđe Kaznenopravni - 10. semestar
4.0 74206
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, soba 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas

Četvrtkom od 8 sati, molim uz prethodnu najavu e-mailom

Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić (Predavanja)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 31. 8. 2023., konzultacije će se iznimno održati u 15 sati. 

 

Gundulićeva 10, soba 21
Literatura
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli; , str
Davor Krapac, Zlata Đurđević, European Court of Human Rights; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; (2013), str. [object Object]
Opis predmeta
Predmet upoznaje studente s europskim standardima zaštite ljudskih prava u području kaznenog procesnog prava i sustava kaznenog pravosuđa koji su proizišli iz judikature Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. U Europi postoji višestruka paralelna zaštita ljudskih prava kroz instrumente koji uključuju Ujedinjene narode, Vijeće Europe, Europsku uniju i nacionalne ustave. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, donesena u okviru Vijeća Europe, predstavlja najvažniji pravni instrument zaštite individualnih prava u Europi koji značajno utječe na nacionalne sustave kaznenog pravosuđa. Njezin utjecaj i snaga proizlaze iz nadzornog mehanizma Konvencije ustanovljenog kroz Europski sud za ljudska prava čija judikatura ima supranacionalni učinak te koji odlučuje o tužbama pojedinaca protiv države.
U uvodnome dijelu daje se osvrt na pozadinu, razvoj i pravne učinke Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te judikature Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Glavnina predmeta kod studenata produbljuje poznavanje pojedinih ljudskih prava zajamčenih Konvencijom koja se odnose na kazneno pravosuđe, kao što su: pravo na život, zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pravični kazneni postupak, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja, pravo na slobodu izražavanja, zabrana diskriminacije. Posebna pozornost posvećuje se presudama donesenim protiv Republike Hrvatske.
Ispitni rokovi