CRIMINAL PROCEDURAL LAW - GENERAL PART:
Katedra za kazneno procesno pravo English
Criminal Procedural Law - General part
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Criminal Procedural Law - General part
Study: Criminal Law - 1. semester
Code: 166791
ECTS: 7.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Zlata Đurđević
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
Basic data
Criminal Procedural Law - General part Criminal Law - 1. semester
7.0 166791
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Zlata Đurđević Tkalčićeva 48-50, room 3
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas Trg Republike Hrvatske 3, room Trg Republike Hrvatske 3
izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić

Due to sabbatical, in academic year 2023/24 consultations will not be held.

Tkalčićeva 48-50, room 1
izv. prof. dr. sc. Zoran Burić

Thursdays from 2 p. m.

Gundulićeva 10, room 21
Literature
REQUIRED: Krapac, D.; Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I.; Narodne novine (2015), str. I.-V. poglavlje
REQUIRED: Bonačić, M.; Đurđević, Z.; Gluščić, S.; Ivičević Karas, E.; Josipović, I.; Novoselec, H.; Kazneno procesno pravo Primjerovnik; Narodne novine (2014), str. I. poglavlje
REQUIRED: Krapac, D.; Đurđević, Z.; Ivičević Karas, E.; Bonačić, M.; Burić, Z.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima; Sveučilišna tiskara (2013), str
REQUIRED: Damaška, M.; Lica pravosuđa i državna vlast; Nakladni zavod Globus (2008), str
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava; HLJKPP (2015), str. 355-382
RECOMMENDED: Burić, Z.; Novi položaj žrtve u kaznenom postupku - u povodu obveze transponiranja odredaba direktive 2012/29/EU u hrvatski kaznenopravni sustav; HLJKPP (2015), str. 383-410
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Dokazna snaga rezultata istrage prema Prijedlogu novele Zakona o kaznenom postupku; HLJKPP (2013), str. 691-714
RECOMMENDED: Đirđević, Z.; Rekonstrukcija, judicijalizacija, konstitucionalizacija, europeizacija hrvatskog kaznenog postupka V. novelom ZKP/08: prvi dio; HLJKPP (2013), str. 313-362
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Puljić, D.; Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu; HLJKPP (2013), str. 823-849
RECOMMENDED: Pajčić, M.; Valković, L.; Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje; HLJKPP (2012), str. 751-794
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Suvremeni razvoj hrvatskoga kaznenog procesnog prava s posebnim osvrtom na novelu ZKP iz 2011; HLJKPP (2011), str. 311-357
RECOMMENDED: Valković, L.; Burić, Z.; Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2011), str. 521-556
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Sudska kontrola državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage: poredbenopravni i ustavni aspekt; HLJKPP (2010), str. 7-24
RECOMMENDED: Đurđević, Z.; Procesna jamstva obrane prema suokrivljeniku kao svjedoku optužbe; HLJKPP (2009), str. 783-808
RECOMMENDED: Bojanić, I.; Đurđević, Z.; Dopuštenost uporabe dokaza pribavljenih kršenjem temeljnih ljudskih prava, formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku; HLJKPP (2008), str. 973-1003
RECOMMENDED: Ivičević Karas, E.; Načelo jednakosti oružja kao konstitutivni element prava na pravični kazneni postupak iz članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2007), str. 761-788
Description
Exam dates