POLITIKA SUZBIJANJA KAŽNJIVIH PONAŠANJA:
Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja
Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166793
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
Osnovni podaci
Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166793
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

petak, 10:00 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
Literatura
OBVEZNA: Horvatić, Željko; Cvitanović, Leo; Politika suzbijanja kriminaliteta; MUP (1999), str
OBVEZNA: Horvatić, Željko; Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala; Pravni fakultet u Zagrebu (Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti) (2002), str
PREPORUČENA: Ancel, Marc; Karakteristična obilježja moderne politike suzbijanja krimialiteta (predavanje održano na Pravnom fakultetu u Zagrebu u svibnju 1959.g.); Zbornik PFZ (1960), str. 5-13
PREPORUČENA: Bavcon, Ljubo; Preporuke za oblikovanje kriminalne politike; HLJKPP (1996), str. 3-22
PREPORUČENA: Cvitanović, Leo; Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu; Hrvatsko udruženje za kaznenopravne znanosti i praksu - MUP RH (1999), str. 372
PREPORUČENA: Horvatić, Željko; Kazneno materijalno pravo i njegova reforma u ostvarivanju politike suzbijanja kriminaliteta za vrijeme tranzicije; HKLJPP (1996), str. 469-500
PREPORUČENA: Horvatić, Željko; Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija; Zbornik PFZ, Zagreb (2001), str. 249-306
PREPORUČENA: Horvatić, Željko; Ostvarenje i zaštita vladavine prava u hrvatskom kaznenom pravu; Zbornik PFZ (2002), str. 1195-1224
PREPORUČENA: Horvatić, Željko; Djelovanje međunarodnih organizacija u suzbijanju kriminala; PFZ, Zagreb (2002), str
PREPORUČENA: Horvatić, Željko; Đurđević, Zlata; Program Ujedinjenih naroda za sprečavanje kriminaliteta i kazneno pravosuđe; Hrvatska i Ujedinjeni narodi (1996), str. 215-236
PREPORUČENA: Albrecht, H-J. Klip, A; Crime, Criminal Law and Criminal Justice in Europe; Collections: Human Rights and Humanitarian Law E-Books Online, Collection 2013 (2013), str
PREPORUČENA: The United Nations and Crime Prevention; UN, New York (1996), str
PREPORUČENA: Crime and criminal justice in Europe, Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing, 2000; , str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
1. Upoznavanje s pojmom, predmetom, metodama i mjestom znanstvene discipline politike suzbijanja kažnjivih ponašanja u odnosu na sustav, političkih, kaznenih i kaznenopravnih znanosti
2. Stjecanje općih i posebnih znanja u okviru moderne politike suzbijanja kažnjivih ponašanja na teorijskoj i praktičnoj razini.
3. Znanstvena analiza glavnih sadržaja politike suzbijanja kriminaliteta kao znanstvene discipline te praktične djelatnosti (zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti);
4. Prepoznavanje temeljnih problema prevencije i suzbijanja kriminaliteta u suvremenom ljudskom društvu te mjestu i ulozi kaznenopravnog instrumentarija u modernom kriminalnopolitičkom sustavu;
5. Proširivanje znanja o glavnim europskim i svjetskim trendovima u modernoj politici suzbijanja kriminaliteta te temeljnih znanja o načelima izgradnje modernog, komplementarnog i konzistentnog sustava kaznenoga prava i politike suzbijanja kažnjivih ponašanja
6. Razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja o glavnim kriminalnopolitičkim problemima suvremenog ljudskog društva kroz prizmu afirmacije alternativnog instrumentarija politike suzbijanja kažnjivih ponašanja kao nerepresivne, pravne ali i izvanpravne praktične djelanosti
7. Vrednovanje politike suzbijanja kažnjivih ponašanja u sustavu društvenih, pravnih i kaznenih znanosti te uočavanje njezina doprinosa razvitku modernog ljudskog društva.

Sadržaj kolegija
1. Uvod. O nazivu 'politika suzbijanja kriminaliteta'. Pojam politike suzbijanja kriminaliteta. Politika suzbijanja kriminaliteta u sustavu znanosti i njezin odnos s drugim znanostima (nepravnim, nekaznenim, kaznenim).
2. Povijesni razvitak politike suzbijanja kriminaliteta. Uvodne napomene - problem periodizacije. Značajke društvene reakcije na zabranjena ponašanja u preddržavnom razdoblju. Značajke kaznenoga prava i politike suzbijanja kriminaliteta staroga vijeka. Značajke kaznenoga prava i politike suzbijanja kriminaliteta srednjega vijeka. Značajke kaznenoga prava i politike suzbijanja kriminaliteta novoga vijeka. Razvitak politike suzbijanja kriminaliteta u 20. stoljeću.
3. Temeljne značajke suvremene politike suzbijanja kriminaliteta. Dvije orijentacije u suvremenoj politici suzbijanja kriminaliteta (represija i prevencija) te njihov odnos.
4. Temeljna načela suvremene politike suzbijanja kriminaliteta: načelo pravne i socijalne države, načelo ograničenja aznenopravne prisile, načelo zakonitosti, načelo krivnje, načelo individualizacije, načelo pravednosti, načelo humanosti, načelo znanstvenosti.
5. Kaznenopravne sankcije kao represivni dio suvremene politike suzbijanja kriminaliteta. Povijest i suvremenost kaznenopravnih sankcija. Pojam kaznenopravnih sankcija. Bitne značajke suvremenih kaznenopravnih sankcija. Opća svrha suvremenih kaznenopravnih sankcija. Vrste kaznenopravnih sankcija: kazne i kažnjavanje, mjere upozorenja, sigurnosne mjere. odgojne mjere.
6. Nerepresivni dio suvremene politike suzbijanja kriminaliteta. Politika suzbijanja kriminaliteta kao
7. nekaznena, nerepresivna, pravna i izvanpravna djelatnost. Depenalizacija, dekriminalizacija i dejuridizacija suvremene politike suzbijanja kriminaliteta.
8. Globalizacija i međunarodni značaj suvremene politike suzbijanja kriminaliteta.
Ispitni rokovi
Obavijesti