KOMPARATIVNA KRIMINOLOGIJA:
Komparativna kriminologija
Komparativna kriminologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186924
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
Izvođači: doc. dr. sc. Reana Bezić - Predavanja
Osnovni podaci
Komparativna kriminologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186924
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac

ponedjeljkom u 14,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Reana Bezić (Predavanja)

utorkom u 11,45 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1 ili putem Google meeta (uz prethodnu najavu putem e-maila)

Gundulićeva 10, soba 12/I
Literatura
Smith, C. J., Zhang, S. X., Barberet, R.; Routledge Handbook of International Criminology; Routledge International Handbooks (2011), str. 552
Getoš Kalac, A.-M., Albrecht, H.-J., Kilchling, M.; Mapping the Criminological Landscape of the Balkans. A Survey on Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans; Berlin: Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. in coop. with Duncker Humblot. (2014), str. 540
Aas, Katja F.; Globalization Crime. SAGE.; SAGE (2013), str. 1304
Farrington, David P.; Cross-national comparative research on criminal careers, risk factors, crime and punishment. European Journal of Criminology, Vol. 12(4), pp. 386-399.; European Journal of Criminology, Vol. 12(4) (2015), str. 386-399
Michael Rocque et al.; A comparative, cross-cultural criminal career analysis; European Journal of Criminology, Vol. 12(4) (2015), str. 400-419
Junger-Tas et al.; The Many Faces of Youth Crime; Springer (2010), str. 376
Getoš Kalac, Anna-Maria
Violence in the Balkans: First findings from the Balkan Homicide Study. New York (NY): Springer, 2021 (monografija)
Opis predmeta
Glavni cilj predmeta je istražiti postojeće metode proučavanja kriminala na globalnoj razini te razmotriti različite vrste kaznenog i devijantnog ponašanja do kojeg dolazi u određenom izoliranom grupnom kontekstu, kao i onih kaznenih djela koja se javljaju na međunarodnoj razini. Također, prezentirat će različite strategije usmjerene na rješavanje pojavnosti kaznenih djela na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Predmet se bazira na komparativnoj metodologiji kako bi se istaknule sličnosti i razlike između i unutar pravnih tradicija. Analizirat će različita kriminološka istraživanja i njihove ishode s ciljem donošenja zaključaka o njihovom utjecaju na reformu kaznenog prava u nacionalnom i globalnom kontekstu.
Ispitni rokovi
Obavijesti