Latinske izreke

Provjerite jeste li zaista razumjeli sve izreke koje se pojavljuju u ispitnoj literaturi...

 

A
actio tužba
actor tužitelj
Actore non probante, reus absolvitur. Ako tužitelj ne dokaže istinitost svojih tvrdnji, tuženik se oslobađa (zahtjev tučitelja bit će odbijen).
Actor sequitur forum rei. Tužitelj slijedi forum tuženika; za rješavanje spora mjesno je nadležan sud prebivališta tuženika.
actus merae facultatis puka mogućnost poduzimanja nekog akta
a die ad diem od dana do dana
a fortiori tim više; to više
ad hoc za to; posebno u tu svrhu; izričito za određeni slučaj; s određenom namjerom
alia res druga stvar
alibi drugdje, na drugom mjestu
a limine "s praga", nešto odlučno odbiti, otkloniti
a momento ad momentum od momenta do momenta
a priori unaprijed (zauzeti stav o nečemu)
arbitrium boni viri arbitraža dobrih ljudi; arbitraža koja ne presuđuje spor, već ili rješava pitanja o kojima se pred sudom ne bi mogla voditi parnica, ili svojom dispozicijom pridonosi zaključivanju, perfektuiranju određenih ugovora o čijem se sadržaju stranke nisu mogle složiti
argumentum a maiori ad minus dokazivanje od većeg na manje
auctor prednik
Audiatur et altera pars. Neka se čuje i druga strana.
B
beneficium cohaesionis povlastica povezanosti (predmeta s predmetom)
beneficium novorum povlastica iznošenja novota (tvrdnji o novim činjenicama i prijedloga o novih dokazima)
beneficium ordinis povlastica redoslijeda; beneficij jamca da je obvezan samo ako glavni dužnik ne bude mogao platiti
Bis de eadem re ne sit actio. U istoj stvari nije dopušteno dvaput tužiti.
Bis dat, qui cito dat. Dvostruko daje tko brzo daje.
C
Cadit a sillaba, cadit a toto. Pogriješi li slovo, izgubio je parnicu.
Casus sentit domino. Slučaj pogađa (ide na štetu) vlasnika.
causa uzrok, povod, razlog; parnica; osnova; stvar uopće
cautio judicatum solvi aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)
clausula intabulandi uglavak kojim se dopušta zemljišnoknjižni upis
clausula rebus sic stantibus uglavak o vezanosti za ugovor dok stvari tako stoje
compensatio civilis građanskopravna kompenzacija koja nastaje dispozicijom stranaka
compensatio per judicem sudska kompenzacija; kompenzacija koju sud vrši svojom konstitutivnom odlukom
competentia ratione causae nadležnost koja se određuje prema vrsti spora
competentia ratione loci mjesna nadležnost
competentia ratione personae nadležnost koja se određuje prema svojstvima procesnih subjekata (stranaka)
competentia ratione valoris nadležnost koja se određuje prema vrijednosti predmeta spora
computatio civilis računanje rokova po jedinicama određenim punim danima, od pola noći do pola noći
computatio naturalis računanje rokova od trenutka do trenutka, na sate, minute, sekunde
conclusio zaključak (logičkog silogizma)
contra bonos mores protivno dobrim običajima
culpa u širem smislu: svaki oblik krivnje; u užem smislu: nepažnja
culpa lata gruba nepažnja
culpa levis obična nepažnja
cumulatio actionum (objektivna) kumulacija (gomilanje) tužbi
curator ad actum, ad litem zastupnik za pojedini akt ili parnicu; privremeni zastupnik
D
Da mihi factum dabo tibi jus. Daj mi činjenice, dat ću ti pravo (reći ću ti što je pravo).
de lege lata prema postojećim (važećim) propisima
de lege ferenda po zakonu koji treba donijeti (kakav bi trebalo donijeti)
delictum proprium delikt koji mogu izvršiti samo osobe koje imaju određeno svojstvo
De minimis non curat praetor. Pretor (sudac) ne vodi računa o sitnicama, o stvarima beznačajne vrijednosti.
denegatio actionis uskrata akcije; izraz se odnosi na rimski (formularni) postupak u kojemu je pretor bio ovlašten uskratiti izdavanje akcije u slučaju u kojemu je stranka tražila oblik zaštite za koji nije bila predviđena izričita actio
differentia specifica razlika svojstvena isključivo jednom predmetu ili pojavi, obilježja po kojima se objekt definicije razlikuje od ostalih koji idu u isti pojmovni razred
dominus litis gospodar parnice; stranka koja je ovlaštena da svojim dispozicijama utječe na sudbinu parnice
duae res in obligatione una in solutione dvije se stvari duguju, jednom se ispunjuje obveza (alternativna obveza)
E
eadem res ista stvar
erga omnes prema svima
error in judicando greška u suđenju
error in procedendo greška u postupanju
evidentia rei dokazno sredstvo koje samo po sebi predstavlja neposrednu pravno relevantnu činjenicu
ex aequo et bono po pravičnosti
exceptio prigovor
exceptio male gesti vel conducti processus prigovor zlog (nelojalnog) ponašanja i vođenja parnice; prigovor intervenijenta protiv stranke koja se poziva na intervencijski efekt pravomoćne presude
exceptio plurium concubentium prigovor višine priležnika; prigovor da je majka djeteta u kritično vrijeme imala spolne odnose s više muškaraca
exceptio vitiosae possessionis ab adversario prigovor tuženika da je tužitelj (protivnik) do posjeda došao viciozno: silom, potajno ili prijevarom (na zamolbu)
Excipiendo reus fit actor. Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.
exempli gratia primjerice
exequatur neka se izvrši; odluka domaćeg suda donesena u delibacijskom postupku kojom se određuje ovrha na temelju strane ovršne isprave te (u širem smislu) odluka kojom se strana odluka priznaje
ex lege, po sili zakona
ex nunc od sada; izrazom se označava da neki pravni akt djeluje tek od trenutka njegova donošenja, poduzimanja, nastanka, a ne unatrag
ex tunc od tada; izraz kojim se označava da neki propis ili pravni akt djeluje unatrag, tj. prije svog donošenja - od trenutka označenog u njemu ili od trenutka kad su nastupile odgovarajuće relevantne okolnosti
ex officio po (službenoj) dužnosti
ex offo po (službenoj) dužnosti (kratica za "ex officio")
F
faculatas alternativa alternativno ovlaštenje
Falsa nominatio non nocet. Pogrešno označavanje (nekog akta) ne šteti (onome koji ga je tako označio).
falsus procurator lažni zastupnik
forum atractionis sud određen po pravilima o atrakciji nadležnosti
forum delegatum sud na kojega je (mjesna) nadležnost u konkretnom predmetu prenesena odlukom višeg suda, tako da on postaje nadležan umjesto suda koji je po zakonu nadležan; određeni sud čija je nadležnost za rješavanje sporova određene vrste utvrđena posebnim propisima
forum delicti commissi sud mjesta gdje je delikt počinjen
forum domicili sud domicila, prebivališta
forum electivum izberivo nadležan sud, sud koji je po izboru tužitelja nadležan pored nekog drugog suda
forum exclusive isključivo nadležan sud
forum generale opće (stvarno ili mjesno) nadležan sud
forum judiciale sud određen od strane nekog drugog (višeg) suda
forum legale sud određen zakonom
forum ordinatum domaći sud čija je nadležnost određena odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske u slučaju kad postoji jurisdikcija hrvatskih sudova, ali se prema zakonskim pravilima o mjesnoj nadležnosti ne može utvrditi koji je domaći sud mjesno nadležan
forum prorogatum sud čiju su nadležnost stranke ugovorile
forum rei sitae sud na čijem se području nalazi stvar
forum speciale sud posebne (stvarne ili mjesne) nadležnosti
forum subsidiale sud pomoćne (supsidijarne) nadležnosti
forum turbationis sud mjesta gdje se smetanje (posjeda) dogodilo
G
genus proximum najbliži rod; najbliži pojmovni razred kojemu je objekt koji treba definirati logički podređen
H
hora legalis vrijeme određeno za održavanje sudskog ročišta
I
Idem est non esse aut non probari. Isto je ne biti ili ne (moći) dokazati.
idem factum - idem jus iste činjenice - isto pravo; ista činjenična i pravna osnova
In concursu conditio omnium creditorum par est. U stečaju je pravni položaj svih vjerovnika jednak.
in statu nascendi u stanju nastajanja
interdictum retinendae possessionis tužba zbog uznemiravanja posjeda; radi održanja posjeda
inter partes među strankama
inter vivos među živima
J
judex ad quem sudac kojemu (se upućuje pravni lijek radi odlučivanja o njegovoj osnovanosti)
judex a quo sudac od kojega (odluka potječe); sudac koji je odluku donio (protiv koje se podnosi pravni lijek)
judex inhabilis nesposoban sudac; sudac koji je apsolutno izuzet od suđenja
Judex judicare debet secundum allegata et probata patrium. Sudac treba suditi na temelju navoda i dokaza koje su stranke ponudile.
judex suspectus sumnjiv, podozriv sudac; sudac u pogledu kojega postoje (ili je barem vjerojatno da postoje) okolnosti koje dovode u pitanje njegovu nepristranost; relativno izuzeti sudac
judicium duplex dvostruka presuda; presuda kojom se izriče osuda ne samo protiv tuženika već i protiv tužitelja u povodu njegova tužbenog zahtjeva
judicium rescindens odluka kojom se ukida odluka napadana pravnim lijekom
judicium rescissorium sive restitutorium odluka kojom se nadomještava, nakon ponovnog raspravljanja o tužbenom zahtjevu (pravomoćna) odluka koja je bila ukinuta u povodu pravnog lijeka
juramentum decisorium odlučna ili glavna zakletva (prisega)
juramentum purgatorium otkrivajuća ili prokazna zakletva (prisega)
juramentum suppletorium dopunska zakletva (prisega)
Jura novit curia. Sud je dužan poznavati pravo; sud poznaje pravo.
jurisdictio contentiosa sudovanje u spornim stvarima, sporni, parnični postupak
jurisdictio voluntaria dobrovoljno sudovanje; nesporni, izvanparnični postupak
jus standi in judicio pravo stajanja, nastupanja pred sudom
jus cogens pravne norme prisilne naravi
   
laudatio nominis imenovanje prethodnika
legitimatio ad causam građanskopravna (stvarna) legitimacija
legitimatio ad processum procesna legitimacija
lex fori zakon koji važi za teritoriju suda koji postupa
lex patriae zakon domovine; zakon koji važi na teritoriju zemlje koje je stranka državljanin
Lex specialissima derogat legi speciali. Specijalniji zakon derogira (stavlja izvan snage) specijalni zakon.
L
lis pendent parnica visi, teče
litis consortium suparničarstvo (združenje parnica)
litis contestatio litiskontestacija; upuštanje u parnicu
litis denuntiatio obavještenje (treće osobe) o parnici
locus regit actum mjesto je mjerodavno za akt; za valjanost akta mjerodavan je zakon koji važi na području na kojem se on poduzima
M
meritum ono što je važno; glavno, suštinsko pitanje u postupku
mortis causa za slučaj smrti.
mutatis mutandis promijenivši ono što treba promijeniti; s nužnim izmjenama
N
Nasciturus pro jam nato habetur quotiens de commodis eius agitur. Zametak (onaj koji se treba roditi) smatra se rođenim ukoliko se radi o njegovim probicima (interesima).
Ne bis in idem. Ne dvaput o istom; o presuđenoj stvari ne može se ponovno suditi.
Ne eat judex ultra et extra petita partium. Neka sudac ne ide (sudi) preko i izvan zahtjeva stranaka.
negatio nijekanje; puko poricanje (istinitosti činjeničnih navoda protivnika)
negatio per positionem alterius nijekanje uz isticanje sadržajno suprotne tvrdnje
negotiorum gestor poslovođa bez naloga; u procesnopravnom smislu - osoba koja u korist određene osobe poduzima radnje u postupku iako od nje nije dobila punomoć
Nemo auditur turpitudinem suam allegans. Nitko se ne smije pozivati na vlastito nepoštenje.
Nemo contra se edere debet. Nitko nije dužan protiv sebe svjedočiti.
Nemo judex in causa sua. Nitko ne može biti sudac u vlastitoj stvari
Nemo judex sine actore. Nitko ne može biti sudac bez tužitelja.
Ne procedat judex et officio Sudac ne smije postupati po službenoj dužnosti.
Ne varie judicetur. Neka se ne sudi različito.
nominatio auctoris imenovanje prethodnika
non liquet nije jasno; formula kojom je rimski sudac izjavljivao da mu činjenično stanje nije jasno i da stoga ne može suditi
Non omne quod licet honestum est. Sve što je dopušteno nije i pošteno, moralno
Notoria non egent probatione. Notorne (općepoznate) činjenice ne treba dokazivati.
Nulla executio sine titulo.
Nema ovrhe bez zakonske osnove, bez valjanog ovršnog naslova (ovršne isprave).
O
obligatio alternativa alternativna obveza
onus probandi teret dokazivanja
onus proferendi teret (dužnost) iznošenja činjenica na kojima se zasnivaju zahtjevi u parnici
P
pactum de quota litis ugovor o dijelu parnice; sporazum stranke i njenog punomoćnika kojim se nagrada za zastupanje ugovara u razmjeru s uspjehom u parnici, u dijelu postignute koristi u parnici
perpetuatio fori ustaljivanje nadležnosti
praemissa major viša premisa u logičkom sudu
praemissa minor niža premisa u logičkom sudu
praesumptio juris et de jure apsolutna pravna predmnijeva; neoboriva zakonska presumpcija, obavezna po sili zakona
praesumptiones homini sive facti faktične ili prirodne predmnijeve
primus inter pares prvi među jednakima
prior tempore potior jure prvi u vremenu - preči u pravu
Probatio incubit actori. Teret dokazivanja je na tužitelju. Tužitelj je dužan dokazati istinitost svojih tvrdnji.
Probatio incubit ei qui affirmat non ei qui negat. Teret dokazivanja je na onome koji tvrdi da neka činjenica postoji, a ne na onome koji to poriče.
prorogatio expressa izričita prorogacija
prorogatio tacita prešutna prorogacija
Q
Qui tacet consentire videtur. (Za onoga) koji šuti smatra se da priznaje.
Quod est in actis non est in mundo. Ono što je (samo) u spisima, to ne postoji; pismeno poduzete radnje (koje nisu i usmeno iznesene u postupku pred sudom) bez pravnog su značaja.
Quod non est in actis non est in mundo. Ono što nije (zabilježeno) u spisima, to ne postoji (pravilo koje važi u procesnim sistemima stroge pismenosti).
R
receptum arbitri izjava određene osobe o tome da prihvaća da bude arbitar u nekom sporu (ugovor o obvezi arbitriranja)
reformatio in pejus preinaka (presude) nagore
remedium aequitatis pravni lijek (koji se prihvaća) iz razloga pravičnosti
renuntiatio odricanje od tužbenog zahtjeva
res inter alios acta stvar o kojoj je odlučeno među drugima (koji nisu stranke u određenom sporu)
res judicata presuđena stvar; pravomoćna odluka
Res judicata facit jus inter partes. Pravomoćna presuda (presuđena stvar) stvara pravo (autoritativno regulira pravne odnose) među strankama.
Res judicata pro veitate habetur. Presuđenu stvar treba smatrati istinitom; treba smatrati istinitim ono što je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđeno.
res judicialiter transacta stvar koja je riješena sudskom nagodbom; sudska nagodba
restitutio in integrum (ob terminem elapsum) povrat u prijašnje stanje (zbog propuštenog roka ili ročišta)
restitutio in integrum ob noviter reperta povrat u prijašnje stanje (ponavljanje postupka) zbog otkrivenih novota
Restitutio restitutionis non datur. Povrat (zbog propuštanja traženja) povrata nije dopušten; nije dopušten povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje prijedloga da se povrat dopusti.
reus tuženik
S
separatio bonorum odvajanje ostavine od imovine nasljednika
simile factum - simile jus slične činjenice - slično pravo; slična činjenična i pravna osnova spora
sine strepitu forensi bez sudske buke uzrokovane javnim raspravljanjem
stricto sensu u užem smislu
stilus curiae stil suda
sui generis svojevrstan, osobit
successor nasljednik, sljednik
sub judice "pod sucem"; predmet o kojemu se još uvijek sudi, bilo u postupku prije pravomoćnosti, bilo u povodu izvanrednih pravnih lijekova
T
Tantum appellatum quantum judicatum. U žalbi se mogu iznositi samo ona pitanja o kojima je odlučeno pobijanom odlukom.
Tantum devolutum quantum appellatum. Žalbeni sud odlučuje u granicama zahtjeva stranaka istaknutih u žalbi.
Tempus regit actum. Za poduzimanje akta (radnje u postupku) mjerodavno je pravo koje važi u vrijeme njegova poduzimanja.
testis rogatus pozvani, prizvani svjedok
thema probandi predmet dokazivanja
titulus executionis ovršni naslov; ovršna isprava
U
una res in obligatione duae in solutione jedna stvar u obvezi, koja se može na dva načina ispuniti; alternativno ovlaštenje
uno actu jednim aktom; u jednoj raspravi
unus testis nullus testis jedan svjedok kao nijedan
V
Verba volant - littera scripta manent. Riječi odlijeću - zapisano ostaje
vi, clam aut precario silom potajno ili na zamolbeni (umoljeni) način
Vigilantibus jura (scripta sunt). Prava (treba priznati) onima koji nad njima bdiju; budnima prava.
via facti "putem činjenice"; samo po sebi
votum separtum

odvojeni glas (nekog člana sudskog vijeća)