ISHODI UČENJA (KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO):

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti temeljna načela zaštite okoliša;
 • opisati sastavnice okoliša i njihova opterećenja;
 • identificirati subjekte zaštite okoliša;
 • imenovati dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša;
 • objasniti instrumente zaštite okoliša;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati Zakonom o zaštiti okoliša;
 • izabrati mjerodavni pravni propis za zaštitu pojedinih sastavnica okoliša;
 • primijeniti znanje o različitim instrumentima zaštite okoliša;
 • demonstrirati razloge za različite oblike pravne zaštite okoliša;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati probleme vezane za pojedina opterećenja na okoliš;
 • usporediti različite oblike pravne zaštite okoliša;
 • razlikovati dužnosti i ovlasti tijela državne vlasti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima u području zaštite okoliša;
 • raščlaniti pojedine obveze tijela javne vlasti u osiguranju pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanju javnosti u pitanjima okoliša te osiguranju prava na pristup pravosuđu;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predvidjeti što bi se dogodilo ako bi se kršila neka zakonska norma u području prava okoliša;
 • sastaviti predstavku kojom se zahtijeva pokretanje inspekcijskog nadzora zbog povrede propisa koji se odnose na zaštitu okoliša;
 • formulirati obveze različitih subjekata zaštite okoliša;
 • predložiti donošenje i/ili izmjenu dokumenta zaštite okoliša i održivog razvitka te drugih općih akata u svrhu zaštite ljudskog zdravlja;

 

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati kvalitetu pojedinih zakonskih odredbi;
 • zastupati mišljenje o važnosti okoliša te potrebi njegove pravne zaštite;
 • procijeniti ulogu i utjecaj različitih subjekata zaštite okoliša;
 • vrednovati odnos Zakona o zaštiti okoliša i drugih zakona kojima se uređuje zaštita pojedine sastavnice okoliša, odnosno kojima se uređuje zaštita okoliša od pojedinog opterećenja;
Ishodi učenja - PRAKTIČNE I GENERIČKE VJEŠTINE
 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
 • razviti sposobnost učenja;
   
Ishodi učenja - POVEZIVANJE ISHODA UČENJA I PROVJERE ZNANJA
(hr)

Za sve ishode učenja primjenjuje se usmeni ispit.