EUROPSKO PRIVATNO PRAVO:
Europsko privatno pravo
Europsko privatno pravo
Studij: Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
Šifra: 166764
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Baretić - Predavanja
prof. dr. sc. Igor Gliha - Predavanja
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Predavanja
prof. dr. sc. Saša Nikšić - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko privatno pravo Građanskopravne znanosti i obiteljskopravna znanost - 3. semestar
5.0 166764
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

utorak 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 34/II
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Baretić (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
prof. dr. sc. Igor Gliha (Predavanja)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Predavanja)

Četvrtkom 9-10,30 sati, uz prethodni dogovor elektronskom poštom

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić (Predavanja)

utorkom 16,00 - 17,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 30/II
Literatura
OBVEZNA: Gavella, N., Alinčić, M., Hrabar, D., Gliha, I., Josipović, T., Korać, A., Baretić, M., Nikšić, S.; Europsko privatno pravo; Zagreb (Pravni fakultet u Zagrebu-Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljsko pravo) (2002), str
OBVEZNA: Josipović, T.; Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice; Narodne novine (2005), str
OBVEZNA: Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15.); , str
OBVEZNA: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15. - pročišćeni tekst); , str
OBVEZNA: Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15.); , str
OBVEZNA: Zakon o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14, 98/15.); , str
OBVEZNA: Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14.); , str
OBVEZNA: Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14.); , str
OBVEZNA: Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08, 30/14.); , str
OBVEZNA: Ugovor o Europskoj uniji (pročišćena inačica iz 2012.) - SL C 326 (2012); , str
OBVEZNA: Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena inačica iz 2012.) - SL C 326 (2012); , str
OBVEZNA: Povelja o temeljnim pravima Europske unije (2012.) - SL C 326 (2012); , str
OBVEZNA: Direktiva 87/102/EEZ (SL 1987 L 42, 1990 L 61, 1998 L 101); , str
OBVEZNA: Direktiva 2002/65/EZ (SL 2002 L 271); , str
OBVEZNA: Direktiva 2011/7/EU (SL 2011 L 48); , str
OBVEZNA: Direktiva 1999/44/EZ (SL 1999 L 171); , str
OBVEZNA: Direktiva 86/653/EEZ (SL 1986 L 382); , str
OBVEZNA: Direktiva 2015/2302/EU (SL 2015 L 326); , str
OBVEZNA: Uredba 910/2014 (SL OJ L 257); , str
OBVEZNA: Direktiva 2000/31/EZ (SL 2000 L 178); , str
OBVEZNA: Direktiva 2011/83/EU (SL 2011 L 304); , str
OBVEZNA: Direktiva 93/13/EEZ (SL 1993 L 95); , str
OBVEZNA: Direktiva 85/374/EEZ (SL 1985 L 210); , str
OBVEZNA: Direktiva 1999/34/EZ (SL 1999 L 141); , str
OBVEZNA: Direktiva 91/250/EZ (SL 1991 L 122), 2009/24/EZ kodificirana verzija, SL 2009 L 111); , str
OBVEZNA: Direktiva 92/100/EEZ (SL 1992 L 346), izmijenjena Direktiva 2006/115/EZ (SL 2006 L 376); , str
OBVEZNA: Direktiva 93/83/EEZ (SL 1993 L 248), 2006/116/EZ kodificirana verzija, izmijenjena 2011/77/EU (SL 2011 L 265); , str
OBVEZNA: Direktiva 93/98/EEZ (SL 1993 L 290); , str
OBVEZNA: Direktiva 96/9/EZ (SL 1996 L 77); , str
OBVEZNA: Direktiva 2001/29/EZ (SL 2001 L 167); , str
OBVEZNA: Direktiva 2001/84/EZ (SL 2001 L 272); , str
OBVEZNA: Direktiva 2004/48/EZ (SL 2004 L 195); , str
OBVEZNA: Direktiva 2012/28/EU (SL 2012 L 299); , str
OBVEZNA: Direktiva 2014/14/EU (SL 60 L 2014); , str
OBVEZNA: Direktiva 2014/26/EU (SL 84 L 2014); , str
OBVEZNA: Uredba 3911/92 (SL 1992 L 267); , str
OBVEZNA: Uredba 650/2012 (SL 2012 L 201); , str
OBVEZNA: Josipović T.; Privatno pravo Europske unije - Opći dio; Narodne Novine, Zagreb (2020), str
PREPORUČENA: Bar v. Ch., Drobnig, U.; The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe; Muenchen (2004), str
PREPORUČENA: Bodiroga-Vukobrat, N., Barić, S.; Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije s komentarom; Zagreb (2002), str
PREPORUČENA: Hartkamp, A.S. et al. (ed.); Towards a European Civil Code; (Nijhoff) Dordrecht-Boston-London (2004), str
PREPORUČENA: Hartkamp, A.; European Law and National Private Law; Cambridge (2016), str
PREPORUČENA: Josipović, T.; Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji - prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskome; Zagreb (2003), str
PREPORUČENA: Lando, O'Beale, H. (ed.): Contract Law, Part I.; (Nijhoff), Dordrecht, Boston, London (2010), str
PREPORUČENA: Mason, S.; Electronic Signatures in Law; Cambridge University Press (2012), str
PREPORUČENA: Reich, N.; General Principles of EU Civil Law; Cambridge (2014), str
PREPORUČENA: Twigg-Flesner, Ch.; European Union Private Law; Cambridge University Press (2010), str
PREPORUČENA: Walter, M.M., von Lewinski, S.; European Copyright Law; Oxford University Press (2010), str
Opis predmeta
Cilj kolegija je detaljno upoznavanje sa specifičnostima privatnog prava u EU. Posebna pažnja posvećuje se spornim pitanjima, što uključuje i sporna pitanja koja nastaju prilikom implementacije europskog prava u nacionalne poretke, s posebnim osvrtom na hrvatsko pravo. Problemi u vezi s implementacijom europskog prava u hrvatski pravni poredak posebno su izraženi, jer je Republika Hrvatska kratko vrijeme država članica EU, pa još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri razvijeni mehanizmi implementacije, kao u starim državama članicama. Osim toga, u okviru kolegija se preispituju implementacijske mjere iz razdoblja pristupanja RH Europskoj uniji. Naime, tada je zbog činjenice da je velikom brzinom implementiran veliki broj europskih propisa u hrvatsko zakonodavstvo također nastao određeni broj pogrešaka. Takav pristup omogućuje doktorandima da prepoznaju relevantne teme za pisanje znanstvenih radova kako u okviru studija tako i izvan njega.


Sadržaj:
1. Izvori i načela europskog privatnog prava
2. Metode usklađivanja prava država članica Europske unije
3. Uvod u privatno pravo država članica usklađeno kroz mjere institucija Europske unije
4. Utjecaj prava Europske unije na privatnopravna uređenja država članica
5. Ugovorno pravo
- Zaštita potrošača
Direktiva 2011/83/EU o pravima potrošača
Direktiva 2002/65/EEZ o daljinskoj prodaji potrošačkih financijskih usluga,
Direktiva 93/13/EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima
Direktiva 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje potrošačke robe i garancijama
Direktiva 2014/14/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010
- Trgovački zastupnici
Direktiva 86/653/EEZ o samostalnim trgovačkim zastupnicima
- Zakašnjenje u plaćanju
Direktiva 2011/7/EU o sprječavanju zakašnjenja u plaćanju u trgovačkim poslovima
- Posebni ugovori
Direktiva 2015/2302 o turističkim paket-aranžmanima i povezanim ugovorima
Direktiva 2008/48/EZ o potrošačkim kreditima
Direktiva 2008/122/EZ o timeshare-u i ostalim dugotrajnim turističkim proizvodima),
- Ugovornopravni aspekti elektroničke trgovine
Direktiva 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini
Uredba 910/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
6. Odštetno pravo
Direktiva 85/374/EEZ o odgovornosti proizvođača za neispravan proizvod, izmijenjena i dopunjena Direktivom 1999/34/EZ,
Direktive 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini i Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014.o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
7. Autorska i srodna prava te osobna prava
Direktiva 91/250/EZ (2009/24/EZ kodificirana verzija),
Direktiva 92/100/EEZ, izmijenjana Direktiva 2006/115/EZ
Direktiva 93/83/EEZ (2006/116/EZ kodificirana verzija) izmijenjena 2011/77/EU
Direktiva 93/98/EEZ,
Direktiva 96/9/EZ,
Direktiva 2001/29/EZ,
Direktiva 2001/84/EZ,
Direktiva 2004/48/EZ,
Direktiva 2012/28/EU,
Direktiva 2014/26/EU.
8. Stvarnopravni aspekti prava Europske unije
Direktiva 93/7/EEZ o vraćanju kulturnih dobara nezakonito iznijetih s područja države članice,
Uredba 3911/92 o izvozu kulturnih dobara.
9. Nasljedno pravo u okviru prava Europske unije
Uredba 650/12 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju.
10. Pojam, izvori i smisao nastajanja europskog obiteljskog prava
11. Model obiteljskog zakonika
Ispitni rokovi
Obavijesti