DIPLOMSKI SEMINAR I DIPLOMSKI (MAGISTARSKI) RADOVI:
Diplomski seminar i diplomski (magistarski) radovi

Magistarski (diplomski) radovi obranjeni na katedri za EJP

Magistarski (odnosno kako ih još nazivaju - diplomski) radovi obranjeni na Katedri za EJP se objavljuju na web stranicama Katedre. Prije prijave magistarskog rada pozivamo studente da prouče ove upute.

Studij prava

Studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu vodi stjecanju naziva Magistar prava. Studij završava izradom i obranom pisanog studentskog rada koji se temelji na samostalnom znanstvenom istraživanju studenta. Nakon završetka nominalno petogodišnjeg studija i stjecanja diplome moguće je upisati poslijediplomski doktorski studij.

Diplomski seminar

Diplomski seminar organizira se u 9. i 10. semestru za ograničeni broj studenata koji izaberu pisanje magistarskog rada iz područja koja pokrivaju nastavnici s Katedre.

Upis seminara nosi ukupno 30 ECTS bodova, što je puno studentsko opterećenje od 40 radnih sati tjedno tijekom čitavog semestra. Od toga 2 sata tjedno otpada na rad s mentorom a 38 sati tjedno na samostalni studentski rad i pisanje diplomskog (tj. magistarskog) rada.

Cilj seminara je osposobljavanje za samostalno znanstveno istraživanje, a ishod seminara je izrada završnog znanstvenog rada. Pri tome se  kod studenata razvijaju kompetencije identifikacije znanstvenih problema, samostalnog planiranja istraživanja, samostalne selekcije primarnih izvora i  relevantne sekundarne literature, provedbe ograničenog znanstvenog istraživanja pod nadzorom mentora, te iznošenja rezultata istraživanja u pisanom i usmenom obliku.

Rad na seminaru podrazumijeva dobro poznavanje engleskog, njemačkog ili francuskog jezika.

Katedra upozorava studente da diplomski seminar mogu upisati isključivo na početku semestra, te da moraju redovito, tijekom čitavog semestra, pohađati konzultacije s mentorom koji će pratiti njihovo istraživanje i napredak. Nije moguće pisati niti braniti diplomski / magistarski rad bez ispunjavanja navedene obaveze.

Prihvatljivi su radovi koji se temelje na znanstvenom istraživanju u opsegu od 50 do 80 stranica teksta od po 1800 znakova.

Što je, a što nije znanstveni rad?

U različitim društvima i državama postoje različita shvaćanja o tome što čini znanstveni rad. Nesporno je, međutim, da znanstveni rad može biti samo onaj koji se temelji na znanstvenom istraživanju provedenom uz primjenu znanstvene metode. Deskriptivni radovi koji iznose od ranije poznate činjenice ili znanstvene tvrdnje drugih autora, ili radovi koji ne zastupaju nikakvu znanstvenu tezu, ne mogu se smatrati znanstvenim radovima.

Što su to pregledni, a što izvorni znanstveni radovi?

U Hrvatskoj se znanstveni radovi dijele na izvorne i pregledne. Izvorni znanstveni rad je onaj koji se odlikuje izvornošću zaključaka ili iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno koncipiranog i provedenog istraživanja. Pregledni znanstveni rad je onaj koji sadrži temeljit i obuhvatan kritički pregled određene problematike, no bez značajnije izvornosti rezultata.

Koji su studentski znanstveni radovi?

Magistarske i doktorske disertacije su izvorni znanstveni radovi koji se pišu pod mentorstvom profesora.

Studij prava u Hrvatskoj se smatra znanstvenim studijem. Sukladno tome, od studenata se očekuje da u pisanju seminarskih i drugih studentskih radova razvijaju sposobnost samostalnog znanstvenog istraživanja i pisanja znanstvenih radova. Navedena sposobnost ocjenjuje se tijekom rada na završnom radu (diplomski ili slični rad) i prilikom njegove obrane.

Koji su kriteriji znanstvenosti?

Da bi rad zadovoljio kriterij izvornog znanstvenog rada, prije nego što započne istraživanje, njegov autor mora biti sposoban odgovoriti na slijedeća pitanja:

  1. Koji se znanstveni problem predloženim radom obrađuje?
  2. Koje odgovore na definirani problem autor predloženog rada očekuje?
  3. Za koga je problem koji rad nastoji razjasniti relevantan?
  4. Koje postavke treba odbaciti ukoliko se prihvati hipoteza koju autor želi provjeriti ili dokazati?
  5. Što bi se postiglo ako bi radna hipoteza bila dokazana ili provjerena?
  6. Na koji će način autor obraditi pretpostavljenu znanstvenu hipotezu i koju će argumentaciju koristiti?
  7. Kojom će se metodom autor koristiti i kako će rad biti organiziran u poglavlja?
  8. Koje zaključke možemo očekivati?

 

Sposobnost kandidata da odgovori na gore postavljena pitanja bitan je kriterij za prihvaćanje mentorstva, kao i za prijam studenta na diplomski seminar.