27. 4. 2017. u 12:23
Uređeno: 3. 5. 2017. u 14:10

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. travnja 2017.

 

ad.1.

Prof. dr. sc. Igor Gliha izabire se za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2017./2018. i 2018./2019.

Prof. dr. sc. Igor Gliha započet će obnašati dužnost dekana 1. listopada 2017. godine.

 

ad.2.

a) Dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

b) Dr. sc. Davor Adrian Babić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

c) Dr. sc. Tomislav Karlović, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

d) Dr. sc. Sonja Cindori, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

e) Dr. sc. Vedran Đulabić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.3.

a) Izv. prof. dr. sc. Nino Žganec ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Ninu Žganeca izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika

 

b) Dr. sc. Bruna Profaca ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Brunu Profaca izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

 

ad.4.

Dr. sc. Irena Horvatić Bilić, viši predavačica, ponovno se izabire na radno mjesto više predavačice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika.

 

ad.5.

Doc. dr. sc. Marina Milić Babić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marinu Milić Babić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

 

ad.6.

Dopunjuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

ad.7.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo (na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog zaposlenika).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tamara Perišin, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.8.

Ovlašćuje se Reana Bezić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Kriminologija s osnovama kaznenog prava.

 

ad.9.

Daje se suglasnost se dr. sc. Vandi Božić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz seminara iz nastavnog predmeta Kazneno pravo.

 

ad.10.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Alanu Uzelcu za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom semestru akad.god. 2016/2017. i akad.god. 2017/2018. iz nastavnih predmeta „Sodno in alternativno reševanje sporov“ i „Prakse, tehnike in veščine reševanja sporov“ te sudjelovanju u doktorskom programu „Alternativno reševanje sporov“ na studiju alternativnog rješavanja sporova na Evropska pravna fakulteta v Novoj Gorici, Slovenija.

 

ad.11.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Gregori Graovac s naslovom s naslovom „Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Gregori Graovac s naslovom s naslovom „Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. emeritus Vladimir Ljubanović, izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

 

ad.13.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Josipa Vučkovića s naslovom „Normativna delegacija neovisnim upravnim tijelima – sadržaj, opseg i ustavne granice“ u sastavu: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, prof. dr. sc. Branko Smerdel, izv. prof. dr.sc. Frane Staničić, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Sanja Barić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Đurđe Bolanča s naslovom „Odgovornost za štetu nastalu povredom pravila tržišnog natjecanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Silvija Petrić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Petre Pocrnić Perica s naslovom „Rješavanje sporova u pravnim stvarima vezanim uz međunarodni sport“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

 

ad.14.

Izv. prof. dr. sc. Anni-Marii Getoš Kalac odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2017. do 31. svibnja 2018. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 

Doc. dr. sc. Marinu Bonačiću odobrava se plaćeni dopust od 6. lipnja 2017. do 14. srpnja 2017. godine zbog stručnog usavršavanja na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 

 

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana