1. 4. 2016. u 12:37
Uređeno: 4. 4. 2016. u 14:23

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. ožujka 2016.

 

ad.4.

Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, za nositelja predmeta imenuje se doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić.

 

ad.5.

Za članove Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na rok do 31. listopada 2019., imenuju se:

izv. prof. dr. sc. Marko Šikić umjesto prof. dr. sc. Ivane Jaramaz Reskušić

prof. dr. sc. Maja Seršić umjesto izv. prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka

 

ad.7.

Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se glavnom i odgovornom urednicom Ljetopisa socijalnog rada, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rima, prof.dr.sc. Branka Sladović Franz, izv. prof.dr.sc. Ana Štambuk, prof.dr.sc. Kristina Urbanc, doc.dr.sc. Gordana Berc, doc.dr.sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, doc.dr.sc. Anna Maria Getoš Kalac, doc.dr.sc. Viktor Gotovac. doc. dr.sc. Marina Milić Babić, Štefica Karačić, Božena Horvat Alajbegović, Antun Ilijaš, dr.sc. Danko Bakić.

Članovima Savjeta Ljetopisa socijalnog rada imenuju se: Ilonka Filipović, prof.dr.sc. Mladen Knežević, prof. emeritus Vlado Puljiz, Ivana Magdalenić.

Članovi uredništva Ljetopisa socijalnog rada imenuju se za razdoblje od ožujka 2016. do ožujka 2018. godine.

 

ad.8.

Fakultetsko vijeće ovlašćuje dekanicu za provedbu postupka javne nabave radova na obnovi fakultetskih zgrada.

 

ad.9.

Prof. dr. sc. Mladen Vedriš, redoviti profesor na Katedri za ekonomske znanosti, ispunjava kriterije nastavne izvrsnosti.

Predlažemo Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj da potvrdi izvješće o ispunjavanju kriterija nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Mladena Vedriša. 

 

ad. 10.

Prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 11.

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 12.

Dr. sc. Barbara Preložnjak, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad. 13.

Dr. sc. Tomislav Jakšić, znanstveni novak - poslijedoktorand, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana pravo društava i trgovačko pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.14.

Dr. sc. Dario Čepo, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje politologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

ad.15.
Dr. sc. Jelena Ogresta, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor

 

ad.16.
Doc. dr. sc. Ivana Bajakić, docentica, ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanosti.

 

ad.17.

Matea Kramarić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici (na određeno vrijeme, zamjena za odsutnu zaposlenicu, rodiljni dopust).

 

ad.18.

Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu doc. dr. sc. Tereze Rogić Lugarić u postupku njezinog reizbora na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i  financijsku znanost: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević,  izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

ad.19.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Tea Giljevića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna  profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić,     izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

ad.20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog  doktoranda na projektu „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

ad.21.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2015/2016.:

Pomorsko i općeprometno pravo – seminar: prof. dr. sc. Igor Dekanić, doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, dr. sc. Nikola Popović, dr. sc. Goran Stanković, Ana Kapetanović.

Private Security Services and Law: doc. dr. sc. Robert Mikac, Justin Bishop.

 

 

ad.22.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Štefica Stažnik za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Human Rights and Criminal Justice u ljetnom semestru akad. god. 2015/2016.

 

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Nevenki Hrkač za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2015/2016.

 

ad.23.

Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivane Kanceljak s naslovom „Pravo ne vremenski ograničenu uporabu stvari (timeshare)“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivane Kanceljak  s naslovom „Pravo ne vremenski ograničenu uporabu stvari (timeshare)“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

 

ad.24.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Antuna Bilića  s naslovom „Ugovorna solidarnost dužnika“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, akademik Jakša Barbić.

 

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jelene Roškar   s naslovom „Ugovor o posudbi u europskoj pravnoj tradiciji“ u sastavu: doc. dr. sc. Mirela Krešić, prof. dr. sc. Marko Petrak, izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš.

 

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivane Radić  s naslovom „Sustav maloljetničkih sankcija“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

 

ad.25.

Nevenki Marković polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer pravo društava i trgovačko pravo,  odobrava se promjena naslova teme doktorske disertacije u „Stečajni upravitelj kao tijelo stečajnog postupka“.

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić imenuje se mentoricom pri izradi doktorske disertacije Nevenke Marković s naslovom „Stečajni upravitelj kao tijelo stečajnog postupka“, umjesto prof. emeritusa Mihajla Dike.

 

ad.26.

a) Rutvici Rusan Novokmet polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo,  odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine“.

Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Davorin Lapaš i prof. dr. sc. Maja Seršić.

      

b) Teni Hoško polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer međunarodno javno i međunarodno privatno pravo, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić.

 

c) Mr. sc. Vinki Longin Peš polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer građanskopravne i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Opravdanost primjene objektivne odgovornosti poslodavca za štetu uslijed ozljede na radu“.

Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić i prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

 

d) Maji Bubalo polaznici poslijediplomskog doktorskog pravnog studija, smjer „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Porezna oslobođenja u sustavu PDV-a u kontekstu zahtjeva Europske unije“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

 

ad.27.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Maje Kolega s naslovom „Prediktori socijalno poduzetničke namjere studenta poduzetničkih i psihosocijalnih studija“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Marina Ajduković, dr. sc. Drago Čengić.

 

ad.28.

Niki Bačić Selanec odobrava se plaćeni dopust od 1. svibnja 2016. do 31. kolovoza 2016. godine zbog studijskog boravka na Sudu Europske unije u Luksemburgu.

 

Marku Bratkoviću odobrava se plaćeni dopust od 1. travnja 2016. do 1. lipnja 2016. godine zbog studijskog boravka na Europskom institutu Sveučilištu u Saarlandu u Saarbrückenu, Savezna Republika Njemačka.

 

ad.29.

Reani Bezić odobrava se neplaćeni dopust od 2. svibnja 2016. do 2. kolovoza 2016. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 

Karlu Ressleru odobrava se neplaćeni dopust od 30. svibnja 2016. do 29. kolovoza 2016. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Savezna Republika Njemačka.

 

ad.30.

Pisani rad Andre Atlage s naslovom „Genocid „zločin svih zločina“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Hane Bogović s naslovom „Građanskopravna zaštita prava na smještaj u studentskom domu s posebnim osvrtom na ugovorno (ne)uređenje“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Tihane Fijan s naslovom „Građanskopravna zaštita prava na smještaj u studentskom domu s posebnim osvrtom na ugovorno (ne)uređenje“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Pisani rad Ane Kozina s naslovom „Europe 2020' Together with the EU Public Procurement and State Aid Rules“ – The Road to Hell Is Paved With Good Intentions?“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana